Cercar Error
Eines per treballs
Project Management
Auditoria de projecte (CTE)

Fitxes per auditar un projecte d’edificació, en la que es comprova el grau de compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, amb la finalitat de prevenir problemes i reclamacions futures
Continguts

DB HE-0 Limitació del consum energètic

Es mostren 2 resultats

DB HE-0 Limitació del consum energètic

PDF

Caracterització i quantificació de l’exigència; Procediment i dades per a la determinació del consum energètic; contingut de projecte.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

HE-0 Condicions d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència HE-0 Limitació del consum energètic.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica

Es mostren 3 resultats

DB HE-1 Edificis nous, ampliacions, canvi d’ús i reforma >25% de l’envoltant tèrmica

PDF

Transmitància tèrmica (U) de l’envolupant tèrmica; limitacions de descompensacions entre unitats d’ús; limitacions de les condensacions de l’envoltant tèrmica; contingut de projecte.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-1 Reforma <25% de l'envolupant tèrmica

PDF

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

HE-1 Condicions d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

Es mostren 14 resultats

DB HE-2 Exigència de benestar i higiene

PDF

Qualitat tèrmica de l’ambient; qualitat d’aire interior; higiene; qualitat acústica.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-2 Condicions generals de l’eficiència energètica i energies renovables

PDF

Condicions generals de l’eficiència energètica i energies renovables.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-2 Eficiència energètica i energies renovables: Generació de calor

PDF

Rendiments energètics dels generadors de calor; fraccionament de potència; cremadors; preparació d’aigua calenta per a usos sanitaris.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-2 Eficiència energètica i energies renovables: Generació de fred

PDF

Eficiència energètica dels generadors de fred; esglaonament de potència en centrals de generació de fred; maquinària frigorífica refredada per aire; maquinària frigorífica refredada per aigua o condensador evaporatiu.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-2 Eficiència energètica i energies renovables: Xarxa de canonades i conductes

PDF

Aïllament tèrmic de xarxes de canonades; aïllament tèrmic de xarxes de conductes i accessoris; estanqueïtat de xarxes de conductes; caigudes de pressió en components; eficiència energètica dels equips per al transport de fluids; eficiència energètica dels motors elèctrics; xarxes de canonades; unitats de ventilació; emisors tèrmics.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-2 Eficiència energètica i energies renovables: Control de les instal·lacions tèrmiques

PDF

Control de les instal·lacions de climatització; control de les condicions termo-higromètriques; control de la qualitat d’aire intrior en les instal·lacions de climatització; control d’instal·lacions centralitzades de preparació d’aigua calenta sanitària; sistemes d’automatització i control d’instal·lacions.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-2 Eficiència energètica i energies renovables: comptabilització de consums

PDF

Condicions dels sistemes de comptabilització dels consums.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-2 Eficiència energètica i energies renovables: Recuperació d’energia

PDF

Refredament gratuït per aire exterior; recuperació de calor de l’aire d’extracció; estratificació; zonificació; estalvi d’energia en piscines.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-2 Eficiència energètica i energies renovables: Aprofitament d’energies renovables i residuals

PDF

Contribució d’energia renovable o residual per a la producció tèrmica; contribució de calor renovable o residual per a l’escalfament de piscines a l’aire lliure; climatització d’espais oberts.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-2 Eficiència energètica i energies renovables: Limitació de l’ús de l’energia convencional

PDF

Limitació de la utilització d’energia convencional per a la producció de calefacció; locals sense climatització; acció simultània de fluids amb temperatura oposada; limitació del consum de combustibles sòlids d’origen fòssil.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-2 Exigència de seguretat: Generació de calor i fred

PDF

Condicions generals; sales de màquines; xemeneixes; emmagatzematge de biocombustibles sòlids.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-2 Exigència de seguretat: Xarxa de canonades i conductes de calor i fred

PDF

Xarxa de canonades; conductes d’aire; tractament de l’aigua; unitats terminals.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-2 Exigència de seguretat: Seguretat d’utilització

PDF

Superfícies calentes; parts mòbils; accessiblitat; senyalització; mesurament.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

HE-2 Condicions d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència HE-2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-3 Condicions de els instal·lacions d’enllumenat

Es mostren 2 resultats

DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat

PDF

Informació de projecte; potència instal·lada; valor d’eficiència energètica de la instal·lació; sistema de control i regulació.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

HE-3 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta sanitària

Es mostren 2 resultats

DB HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

Full Excel

La contribució mínima d’energia procedent de fonts renovables cobrirà almenys el 70% de la demanda energètica anual per a ACS i per a climatització de piscina, obtinguda a partir dels valors mensuals, i incloent les pèrdues tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació. Aquesta contribució mínima podrà reduir-se al 60% quan la demanda d’ACS sigui inferior a 5000 l/d.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

HE-4 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicació de l’exigència HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta sanitaria.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

Es mostren 2 resultats

DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

PDF

Aquesta secció és aplicable en els següents casos:
a) edificis de nova construcció quan superin els 1.000 m² construïts
b) ampliacions d’edificis existents quan s’incrementi la superfície construïda en més de 1.000 m²
c) edificis existents que es reformin íntegrament, o en els quals es produeixi un canvi d’ús característic d’aquest, quan se superin els 1.000 m² de superfície construïda;
Es considerarà que la superfície construïda inclou la superfície de les zones destinades a aparcament a l’interior de l’edifici i exclou les zones exteriors comunes.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

HE-5 Criteris d’aplicació

PDF

Criteris d’aplicacio de l’exigència HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica.

Preu no col·legiat: 4€
Preu col·legiat: Gratuït

DB HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

Es mostren 1 resultats

DB HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

PDF

Les condicions establertes en aquest apartat són aplicables a edificis que comptin amb una zona destinada a aparcament, ja sigui interior o exterior adscrita a l’edifici, en els següents suposats:
a) edificis de nova construcció;
b) edificis existents, en els següents casos:
• canvis d’ús característic de l’edifici;
• ampliacions, en aquells casos en els quals s’incloguin intervencions en l’aparcament i s’incrementi més d’un 10% la superfície o el volum construït de la unitat o unitats d’ús sobre les quals s’intervingui, sent, a més, la superfície útil ampliada superior a 50 m²;
• reformes que incloguin intervencions en l’aparcament i en les quals es renovi més del 25% de la superfície total de l’envolupant tèrmica final de l’edifici.
• intervencions en la instal·lació elèctrica de l’edifici que afectin més del 50% de la potència instal·lada en l’edifici abans de la intervenció, per a aquells casos en els quals l’aparcament se situï a l’interior de l’edificació, sempre que existeixi un dret per a actuar en l’aparcament per part del promotor que realitza aquesta intervenció;
• intervencions en la instal·lació elèctrica de l’aparcament que afectin més del 50% de la potència instal·lada en el mateix abans de la intervenció;
S’exclouen els casos indicats en l’apartat 2 de l’article 1 del document bàsic.

Preu no col·legiat: 7€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment ?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar