Cercar Error
Eines per treballs
Redacció de projecte
Compliment del CTE

Eines per justificar el compliment del CTE en la memòria del projecte
Servei exclusiu per col·legiats
Continguts

Protecció contra soroll

Es mostren 1 resultats

CYPESOUND CTE

Programa informàtic

Eina de Cype per al disseny acústic i verificació de l’aïllament a soroll aeri i soroll d’impactes i del nivell de reverberació mitjançant l’opció general de càlcul descrita en el CTE DB HR. Comprovació del grau d’immissió sonora d’acord amb la llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.

Preu no col·legiat: 238€
Preu col·legiat : Accés gratuït*

*Per utilitzar aquest servei puntualment i gratuïtament cal sol·licitar el préstec de l’eina al Centre de Documentació per correu electrònic (centredocumentacio@cateb.cat) o per telèfon al 93 240 20 60

Estalvi d’energia

Es mostren 3 resultats

CYPETHERM HYGRO

Programa informàtic

Dissenyat per a calcular del factor de resistència superficial interior tenint en compte la humitat superficial crítica i la condensació intersticial en elements constructius, sobre la base del comportament higrotèrmic dels materials i productes d’edificació, conforme a la metodologia de càlcul de la norma ISO 13788:2012.

Preu no col·legiat: 120€
Preu col·legiat : Accés gratuït*

*Per utilitzar aquest servei puntualment i gratuïtament cal sol·licitar el préstec de l’eina al Centre de Documentació per correu electrònic (centredocumentacio@cateb.cat) o per telèfon al 93 240 20 60

CYPETHERM BRIDGES

Programa informàtic

Eina informàtica de Cype per determinar de la transmitància tèrmica en ponts tèrmics lineals mitjançant la resolució i el postprocessament d’un model d’anàlisi de transferència de calor per elements finits, basat en la norma UNE-EN ISO 10211

Preu no col·legiat: 360€
Preu col·legiat : Accés gratuït*

*Per utilitzar aquest servei puntualment i gratuïtament cal sol·licitar el préstec de l’eina al Centre de Documentació per correu electrònic (centredocumentacio@cateb.cat) o per telèfon al 93 240 20 60

THERM

Programa informàtic

Programa informàtic d¡accés gratuït de la Universitat de Berkeley. L’anàlisi de transferència de calor per conducció bidimensional de THERM es basa en el mètode d’elements finits, que pot modelar les geometries complicades dels productes de construcció

Fitxes per projectes d’intervenció en l’envolupant de l’edifici

Es mostren 3 resultats

Projecte de rehabilitació de coberta plana

PDF

Justificació de les exigencies aplicables a la intervenció: Cobertes planes.
Exigència HS-1: Condicions dels components; condicions dels punts singulars; dimensionament de la xasrxa d’evacuació d’aigües pluvials.
Exigència HE-1: Valor límit (Ulim); condensacions intersticials.

Preu no col·legiat: 11€
Preu col·legiat: Gratuït

Projecte de rehabilitació de façana

PDF

Justificació de les exigencies aplicables a la intervenció: Rehabilitació de façanes.
Exigència HS-1: Disseny de façana; Condicions dels punts singulars;
Exigència HE-1: Valor límit (Ulim); condensacions intersticials.
Exigència SI-2: Propagació horitzontal; propagació vertical, reacció al foc dels materials de façana i/o interior de la cambra ventilada.

Preu no col·legiat: 11€
Preu col·legiat: Gratuït

Projecte de canvi de finestres

PDF

Justificació de les exigencies aplicables a la intervenció: Substitució de finestres.
Exigència SI-2: Propagació exterior horitzontal; propagació exterior vertical; reacció al foc dels elements de façana;
Exigència SUA-1: Característiques de la barrera de protecció; vidres transparents a més de 6m sobre la rasant exterior
Exigència SUA-2: Vidres de dimensions >30cm en àrees am risc d’impacte sense barreres de protecció.
Exigència HS-1: Unions de façana amb la fusteria
Exigència HE-1: Transmitància tèrmica; condensacions; permeabilitat a l’aire.
Exigència HS-4: Propietats de la instal·lació; condicions mínimes de subministrament; estalvi d’aigua; elements de la instal·lació; dimensionat.
Exigència HS-5: Característiques de la instal·lació; dimensionament; xarxes de ventilació.

Preu no col·legiat: 11€
Preu col·legiat: Gratuït

Fitxes per projectes d’intervenció en interiors d’habitatges

Es mostren 1 resultats

Projecte de canvi de distribucio interior en habitatges

PDF

Justificació de les exigencies aplicables a la intervenció: Canvi de distribució interior en habitatges.
Exigència SI-1: Elements separadors; condicions de la instal·lació elèctrica
Exigència SUA-1: Protecció de desnivells; escales d’ús restringit; impacte amb elements fixes; impacte amb elements fràgils; atrapament.
Exigència HS-4: Propietats de la instal·lació; condicions mínimes de subministrament; estalvi d’aigua; elements de la instal·lació; dimensionat.
Exigència HS-5: Característiques de la instal·lació; dimensionament; xarxes de ventilació.

Preu no col·legiat: 11€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar