Cercar Error
Eines per treballs
Gestió de l’edifici (vida útil)
Certificat d’habitabilitat de 2a ocupació

Eines i recursos per fer un certificat d’habitabilitat de 2a ocupació
Servei exclusiu per col·legiats
Continguts

Guies de comprovació

Aquestes Guies serveixen per a la comprovació, d’acord amb l’antiguitat dels habitatges, quines condicions d’habitabilitat tenen els habitatges en funció del Decret que li es d’aplicació.

Es mostren 8 resultats

Guia de comprovació d’habitatges nous, d’acord a les especificacions dels decrets 346/1983 i 571/1983 (Nivell B)

PDF

Aquesta guia serveix per a la comprovació de les condicions d’habitabilitat dels habitatges construïts a l’empara dels Decrets 346 i 571 de 1983 (Vigència dels Decrets des de l’ 11/08/1984 fins el 17/04/1996)

Preu no col·legiat: 10€
Preu col·legiat: Gratuït

Guia de comprovació d’habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 274/1995 (Annex 1). En habitatges de protecció oficial (Annex 1 i 2)

PDF

Aquesta guia serveix per a la comprovació de les condicions d’habitabilitat dels habitatges construïts a l’empara dels Decret 274/1995 (Vigència del Decret des del 18/04/1996 fins el 23/09/1996)

Preu no col·legiat: 10€
Preu col·legiat: Gratuït

Guia de comprovació d’habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 314/1996 (Annex 1).En habitatges de protecció oficial (Annex 1 i 2)

PDF

Aquesta guia serveix per a la comprovació de les condicions d’habitabilitat dels habitatges construïts a l’empara del Decret 314/1996 (Vigència del Decret des del 24/04/1996 fins el 16/02/1999)

Preu no col·legiat: 10€
Preu col·legiat: Gratuït

Guia de comprovació d’habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 28/1999 (Apartat 1 i 2) . En habitatges de protecció oficial (Apartat 1, 2 i 3)

PDF

Aquesta guia serveix per a la comprovació de les condicions d’habitabilitat dels habitatges construïts a l’empara del Decret 28/1999 (Vigència del Decret des del 17/02/1999 fins el 29/12/2003)

Preu no col·legiat: 10€
Preu col·legiat: Gratuït

Guia de comprovació d’habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 259/2003 (Annex 1.1 i 1.2)

PDF

Aquesta guia serveix per a la comprovació de les condicions d’habitabilitat dels habitatges construïts a l’empara del Decret 259/2003 (Vigència del Decret des del 30/12/2003 fins el 8/10/2009)

Preu no col·legiat: 10€
Preu col·legiat: Gratuït

Guia de comprovació d’habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 55/2009 (Annex 1)

PDF

Aquesta guia serveix per a la comprovació de les condicions d’habitabilitat dels habitatges construïts a l’empara del Decret 55/2009 (Vigència del Decret des del 9/10/2009 fins el 2/11/2012)

Preu no col·legiat: 10€
Preu col·legiat: Gratuït

Guia de comprovació d’habitatges nous, d’acord a les especificacions del Decret 141/2012 (Annex 1)

PDF

Aquesta guia serveix per a la comprovació de les condicions d’habitabilitat dels habitatges construïts a l’empara del Decret 141/2012 (Vigència del Decret des del 3/11/2012 fins l’actualitat )

Preu no col·legiat: 10€
Preu col·legiat: Gratuït

Guia de comprovació d’habitatges usats, segons annex 2 del Decret 141/2012.

PDF

Aquesta guia serveix per a la comprovació de les condicions d’habitabilitat dels habitatges construïts abans de l’11/08/1984

Preu no col·legiat: 10€
Preu col·legiat: Gratuït

Impresos

En aquest apartat trobareu els impresos que són necessaris per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat, ja sigui de primera ocupació, primera ocupació de rehabilitació, per l’obtenció de cèdula d’habitatge existent i per a la renovació, i el document que cal aportar en el cas de sol·licitar una cèdula d’habitabilitat per a un habitatge que ja disposa de cèdula atorgada i vigent.

Es mostren 6 resultats

RE-480 v1 Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de Primera Ocupació i de Primera Ocupació de Rehabilitació.

PDF

Imprés per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació (Habitatge nou) i de primera ocupació de rehabilitació (Habitatges procedents de l’annex 4 del Decret 141/2012).

Aquest imprès cal acompanyar-lo de:
Original del Certificat Final d’Obres i Habitabilitat
Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge (fotocòpia) o document equivalent
Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (C.T.E. Annex II 3.3a)
Original de la Relació dels Controls d’Obra i Resultats (C.T.E.. Annex II 3.3b)
Si el Certificat Final d’Obres i Habitabilitat té una antiguitat superior a 12 mesos, cal aportar un document de ratificació.

RE-565v4 Sol·licitud i certificat per cèdula d’habitabilitat de Segona Ocupació.

WORD

Imprés el qual serveix per a la renovació de la cèdula d’habitabilitat d’habitatge existent, amb cèdula atorgada per la Generalitat, així com per la sol·licitud de cèdula d’habitabilitat per habitatges anteriors a l’11/08/1984

RE-566v3 Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat de primera ocupació i Certificat d’Idoneïtat

WORD

Imprés necessari per a la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat per aquells habitatges posteriors a l’11/08/1984 sense cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.

RE-582v3 Certificat de final d’obra i d’habitabilitat

PDF

Imprés del Certificat final d’obra i Habitabilitat.Aquest certificat cal adjuntar-lo en la sol·licitud de la cèdula de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació ( Imprés RE-480v1).

RE-588 v3 Certificat de final d’obra i d’habitabilitat. Annex

PDF

Imprés del Certificat final d’obra i Habitabilitat. (Annex)

Aquest certificat cal adjuntar-lo en la sol·licitud de la cèdula de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació ( Imprés RE-480v1).

Atorgament d’apoderament per al tràmit de sol·licitud de pèrdua de vigència de la cèdula d’habitabilitat

PDF

Document que cal aportar en el cas de sol·licitar una cèdula d’habitabilitat per a un habitatge que ja disposa de cèdula atorgada i vigent.
Per poder realitzar la tramitació de l’expedient, caldrà presentar un escrit signat per la propietat, o persona autoritzada, demanant la pèrdua de vigència de la cèdula vigent i aportar la documentació que acrediti la propietat (escriptura i NIF), atès que no pot haver-hi dues cèdules d’habitabilitat vigents per a un mateix habitatge.

Circulars i notes

Les circulars emeses per l’Agencia de l’Habitatge, tenen la funció de documents aclaridors sobre temes de tramitació així com interpretació de la normativa d’Habitabilitat

Es mostren 12 resultats

Circular informativa 1 de desplegament del decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

PDF

Aquesta circular estableix els nous models d’impresos per a la tramitació de les cèdules

Circular informativa 2 sobre documentació acreditativa de l’antiguitat de l’habitatge a la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació

PDF

Aquesta circular, estableix quina documentació pot ser vàlida per a poder justificar la preexistència de l’ús residencial de l’entitat, per la qual es vol sol·licitar la cèdula de segona ocupació, a efecte de poder acreditar l’antiguitat de l’ús com habitatge.

Circular informativa 3 sobre modificacions introduïdes en els nous models de cèdula d’habitabilitat i certificats tècnics

PDF

Aquesta circular menciona les modificacions introduïdes en el models de cèdules d’habitabilitat i els seus certificats tècnics

Circular informativa 4 sobre la finalització del període de convivència dels impresos de certificació d’habitabilitat antics amb els nous aprovats segons el decret 141/2012

PDF

Aquesta circular informa sobre el període de convivència dels impresos d’habitabilitat fets d’acord amb el Decret 55/2009 i els nous impresos fets, segons les exigències del Decret 141/2012

Circular informativa núm.5 sobre documentació acreditativa de l’antiguitat de l’habitatge a la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.

PDF

Aquesta circular estableix un model d’informe per aquells habitatges, on sovint, hi ha dificultat per poder demostra la seva antiguitat mitjançant els documents proposats en la Circular núm. 2 , proposant un model d’informe d’antiguitat.

Model informe d’antiguitat d’ús d’habitatge anterior a l’11 d’agost de 1984 [document voluntari]

WORD

Model informe d’antiguitat d’ús d’habitatge anterior a l’11 d’agost de 1984, segons circular núm. 5

Circular informativa núm. 6 la declaració responsable com a document per acreditar l’antiguitat dels habitatges en la tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.

PDF

En aquesta circular explica que el document per acreditar l’antiguitat dels habitatges en la tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació, es realitzarà mitjançant una Declaració Responsable

Model de declaració responsable com a document per acreditar l’antiguitat dels habitatges en la tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació

PDF

Document de Declaració responsable segons model establert en la Circular núm. 6

Circular número 7 de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge sobre interpretació de l’apartat 4.2 de l’annex 2 del Decret 141/2012​

PDF

Circular on fa menció de la casuística dels habitatges que tenen una superfície compresa entre 15-20m2, construïts amb llicència d’obra sol·licitada abans de l’1 de febrer de 1984, sempre que s’acrediti el compliment de la resta de requisits i condicions d’habitabilitat que determina l’annex 2 del decret 141/2012, de 30 d’octubre.

Circular número 8, sobre les noves modalitats d’allotjament amb espais comuns complementaris establertes pel Decret Llei 50/2020

PDF

Circular que té per objecte, informar sobre aquesta nova regulació per tal de facilitar la seva comprensió i evitar dubtes interpretatius en la seva aplicació.

Exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula en la dació d’habitatges en pagament de deutes hipotecaris

PDF

Nota de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana que s’adreça al Col·legi de Notaris de Catalunya, sobre l’exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula d’habitabilitat en els actes de transmissió d’habitatges que són adquirits per les entitats financeres, amb el motiu de la dació en pagament de deutes hipotecaris.

Circular número 9, de la Direcció de Qualitat de l’Edificiació i Rehabilitació de l’Habitatge, sobre la interpretació de l’apartat 5.4 de l’annex 2 del decret 141/2012

PDF

Circular on estableix la interpretació de l’apartat 5.4 de l’Annex 2 del Decret 141/2012, respecte al concepte de ventilació i il·luminació en referència a la porta o finestra practicable.

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar