Cercar Error
Vull col·legiar-me
Eines per treballs
Redacció de projecte
Annexos a la memòria

Eines informàtiques per realitzar els diferents annexos a la memòria del teu projecte
Servei exclusiu per col·legiats
Continguts

Càlcul de l’estructura

Es mostren 5 resultats

CYPECAD

Programa informàtic

Eina informàtica de CYPE. Aplicació BIM per al disseny, càlcul i dimensionament d’estructures per a edificació i obra civil, sotmeses a accions horitzontals, verticals i a l’acció del foc

Preu no col·legiat: 3.800€
Preu col·legiat : Accés Gratuït*

*Per utilitzar aquest servei puntualment i gratuïtament cal sol·licitar el préstec de l’eina al Centre de Documentació per correu electrònic (centredocumentacio@cateb.cat) o per telèfon al 93 240 20 60

Generador de pòrtics

Programa informàtic

Generador de geometria de pòrtics rígids i cintres simples i múltiples. Generació automàtica de càrregues de vent i neu. Dimensionament i optimització de corretges metàl·liques de coberta i laterals de façana

Preu no col·legiat: 359€
Preu col·legiat : Accés gratuït*

*Per utilitzar aquest servei puntualment i gratuïtament cal sol·licitar el préstec de l’eina al Centre de Documentació per correu electrònic (centredocumentacio@cateb.cat) o per telèfon al 93 240 20 60

CYPE 3D

Programa informàtic

Programa per a realitzar el càlcul d’estructures en tres dimensions d’elements de formigó, d’acer, mixtos de formigó i acer, d’alumini, de fusta, o de qualsevol material, inclòs el dimensionament d’unions (soldades i caragolades de perfils d’acer laminat i armat en doble T i perfils tubulars) i el de la seva fonamentació amb plaques d’ancoratge, sabates, encepats, corretges de lligat i bigues centradores.

Preu no col·legiat: 2.100€
Preu col·legiat : Accés gratuït*

*Per utilitzar aquest servei puntualment i gratuïtament cal sol·licitar el préstec de l’eina al Centre de Documentació per correu electrònic (centredocumentacio@cateb.cat) o per telèfon al 93 240 20 60

CYPE Connect classic

Programa informàtic

Programa dissenyat per a dimensionar, comprovar, i generar l’especejament i els llistats detallats de comprovació d’unions soldades i caragolades amb perfils laminats i armats en doble T; unions soldades de perfils tubulars buits; i plaques d’ancoratge soldades de pilars metàl·lics d’acer

Preu no col·legiat: 5.500€
Preu col·legiat : Accés gratuït*

*Per utilitzar aquest servei puntualment i gratuïtament cal sol·licitar el préstec de l’eina al Centre de Documentació per correu electrònic (centredocumentacio@cateb.cat) o per telèfon al 93 240 20 60

Murs pantalla

Programa informàtic

Programa dissenyat per al dimensionament i comprovació de murs pantalla genèrics de qualsevol material i de formigó armat, amb dimensionament de les armadures

Preu no col·legiat: 588€
Preu col·legiat : Accés gratuït*

*Per utilitzar aquest servei puntualment i gratuïtament cal sol·licitar el préstec de l’eina al Centre de Documentació per correu electrònic (centredocumentacio@cateb.cat) o per telèfon al 93 240 20 60

Instal·lacions de l’edifici

Es mostren 4 resultats

CYPECAD MEP

Programa informàtic

Programa per al disseny i dimensionament de l’envolupant, la distribució, i les instal·lacions de l’edifici sobre un model 3D integrat amb els diferents elements de l’edifici. L’aplicació integra en un únic model totes les instal·lacions d’un edifici de diversos tipus (habitatges, oficines, hospitals, centres docents, comercials, residencials, etc.)

Preu no col·legiat: 4.800€
Preu col·legiat : Accés gratuït*

*Per utilitzar aquest servei puntualment i gratuïtament cal sol·licitar el préstec de l’eina al Centre de Documentació per correu electrònic (centredocumentacio@cateb.cat) o per telèfon al 93 240 20 60

CYPELEC REBT

Programa informàtic

Aplicació dissenyada per a realitzar el càlcul d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial decret 842/2002) per a qualsevol tipus de projecte elèctric (habitatges, locals comercials, oficines i instal·lacions generals d’edificació, naus industrials, centres de docència, fàbriques, etc).

Preu no col·legiat: 294€
Preu col·legiat : Accés gratuït*

*Per utilitzar aquest servei puntualment i gratuïtament cal sol·licitar el préstec de l’eina al Centre de Documentació per correu electrònic (centredocumentacio@cateb.cat) o per telèfon al 93 240 20 60

CYPEPLUMBING Sanitary Systems

Programa informàtic

Programa creat per a assistir al projectista en el disseny i càlcul d’instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.

Preu no col·legiat: 998€
Preu col·legiat : Accés gratuït*

*Per utilitzar aquest servei puntualment i gratuïtament cal sol·licitar el préstec de l’eina al Centre de Documentació per correu electrònic (centredocumentacio@cateb.cat) o per telèfon al 93 240 20 60

CYPEPLUMBING water systems

Programa informàtic

Programa creat per a assistir al projectista en el disseny i càlcul d’instal·lacions de subministrament d’aigua potable.

Preu no col·legiat: 998€
Preu col·legiat : Accés gratuït*

*Per utilitzar aquest servei puntualment i gratuïtament cal sol·licitar el préstec de l’eina al Centre de Documentació per correu electrònic (centredocumentacio@cateb.cat) o per telèfon al 93 240 20 60

Eficiència energètica

Eines per verificar l’exigència d’estalvi d’energia establerta en la Part I i en el DB-HE del Codi Tècnic de l’Edificació -CTE- i per certificar l’eficiència energètica de l’edifici

Es mostren 5 resultats

HULC

Programa informàtic

Programa informàtic de referència, eina unificada, per a la qualificació d’eficiència energètica d’edificis d’habitatges unifamiliars, edificis d’habitatges en bloc, habitatges individuals pertanyents a edificis en bloc i edificis terciaris.

CYPETHERM HE PLUS

Programa informàtic

Programa informàtic per a la qualificació d’eficiència energètica d’edificis d’habitatges unifamiliars, edificis d’habitatges en bloc, habitatges individuals pertanyents a edificis en bloc i edificis terciaris.

SG SAVE

Programa informàtic

Programa informàtic per a la qualificació d’eficiència energètica d’edificis d’habitatges unifamiliars, edificis d’habitatges en bloc, habitatges individuals pertanyents a edificis en bloc i edificis terciaris

CE3x edifici nou

Programa informàtic

Complement al programa informàtic simplificat CE3X, per a la qualificació d’eficiència energètica d’edificis residencials de nova construcció, edificis petit i mitjà terciaris nova construcció (segons es defineixen en el programa CE3X)

CERMA

Programa informàtic

Programa informàtic simplificat CERMA per a la qualificació d’eficiència energètica d’edificis d’habitatges unifamiliars, edificis d’habitatges en bloc i habitatges individuals pertanyents a edificis en bloc

Estudi d’impacte ambiental

Es mostren 3 resultats

Gestió de residus

Enllaç

Fitxes per cumplimentar la gestió de residus en els projectes

Informació ambiental de productes

Enllaç

Eines per conèixer la informació ambiental dels productes

Certificació ambiental d’edificis

Enllaç

Eines per fer la certificació ambiental dels edificis

Pla de control de qualitat

Es mostren 1 resultats

Pla de control de qualitat

Fitxes de característiques i requisits dels 28 processos constructius

Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, en el seu cas

Es mostren 1 resultats

Estudi bàsic i estudi de seguretat

Programa informàtic

Eina informàtica de Cype que permet elaborar l’estudi bàsic o l’estudi de seguretat segons les característiques de l’obra

Preu no col·legiat: 536€
Preu col·legiat : Accés gratuït*

*Per utilitzar aquest servei puntualment i gratuïtament cal sol·licitar el préstec de l’eina al Centre de Documentació per correu electrònic (centredocumentacio@cateb.cat) o per telèfon al 93 240 20 60

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment ?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar