Cercar Error
Eines per treballs
Pla de control de qualitat
Redacció de projectes – annex a la memòria
Continguts

01 Moviment de terres

Es mostren 8 resultats

0121 Excavacions

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots per la unitat d’obra “moviment de terres:Excavacions”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0122 Reblerts

PDF

Assaigs de recepció per la identificació de les terres per als reblerts; unitats d’inspecció i criteris de lotificació per al control d’execució dels reblerts; comprovacions finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0127 Rases i pous

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de lotificació per “moviment de terres: Rases i pous”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0131 Estrebades i apuntalaments

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de lotificació de “moviment de terres: Estrebades i apuntalaments”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0161 Eixugades i esgotaments

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per la formació de lots de “moviment de terres; Eixugades i esgotaments”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0162 Trencaments hidràulics

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de lotificació per “moviment de terres: Trencaments hidràulics”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0171 Sols estabilitzats amb cal, ciment o lligant bituminos

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de lotificació per “Moviment de terres: Sols estabilitzats amb cal ciment lligant bituminos”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0181 Ancoratges al terreny

PDF

Assaigs prèvis, unitats d’inspecció i criteris de formació de lots; assaigs d’acceptació, per “ancoratges al terreny”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

02 Fonaments

Es mostren 9 resultats

0212 Fonaments i elements de contenció reparats

PDF

Unitats d’inspecció i criteri de formació de lots per “fonaments i elements de contenció reparats”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0213 Sabates

PDF

Controls de recepció del formigó i de l’acer d’armar; Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots dels processos d’execució; verificacions i proves finals, per “sabates”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0214 Pous de fonamentació

PDF

Controls de recepció del formigó; unitats d’inpsecció i criteris de formació de lots; verificacions finals per “pous de fonamentació”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0215 Murs

PDF

Control de recepció del formigó i acer d’armar; unitats d’inspecció i criteris de lotificació; verificacions i proves finals per “murs de formigó”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0216 Pantalles de formigó armat “in situ”

PDF

Control de recepció del formigó i acer d’armar; unitats d’inspecció i criteris per la formació de lots; verificacions i proves finals per “pantalles de formigó armat in situ”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0217 Pantalles prefabricades de formigó

PDF

Conformitat dels elements prefabricats: Controls prèvies al subministrament.
Control durant el subministrament: Unitats de control i criteris de formació de lots durant el subministrament en la instal·lació del prefabricador; Control del formigó i de l’acer d’armar.
Conformitat dels processos de transport, manipulació i muntatge en obra: Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0218 Lloses de fonamentació

PDF

Control de recepció del formigó i acer d’armar; unitats d’inspecció i criteris de lotificació dels treballs d’execució; verificacions i proves finals, per “lloses de fonamentació”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0219 Pilons de clavament prefabricats

PDF

Conformitat dels elements prefabricats: Controls previs al subministrament; Unitats d’inspecció i criteri de formació de lots
Controls durant el subministrament: Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots.
Conformitat dels processos de transport, manipulació i muntatge en obra: Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots.
Controls del formigó i acer d’armar,
Proves i verificacions finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

021A Pilons in situ

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control d’execució dels pilons in situ.
Verificacions i proves de finals.
Control del formigó i de l’acer d’armar.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

03 Estructura de fusta

Es mostren 1 resultats

0311 Estructura de fusta

PDF

Unitats d’inpsecció i criteris de formació de lots per l’execució “d’estructura de fusta”.
Inspeccions finals, verificació de toleràncies.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

04 Estructura de formigó

Es mostren 2 resultats

0411 Estructura de formigó

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots dels treballs d’execució de “l’estructura de formigó”.
Controls del formigó i controls de l’acer d’armar.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0413 Forjats amb elements prefabricats

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots per l’execució dels “forjats amb elements prefabricats”.
Control dels elements prefabricats, formigó i acer d’armar.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

05 Estructures metàliques

Es mostren 2 resultats

0511 Estructura d’acer

PDF

Controls prèvis: Laboratoris i entitats de control; instal·lacions del taller; revisió i aprovació de la documentació de taller;
Autocontrol i control extern a taller; autocontrol i control extern en l’obra.
Comprovacions experimentals en taller i en obra.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

05O1 Protecció de les estructures davant la corrosió

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots de control de la protecció de les estructures davant la corrosió.
Verificacions i proves de control.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

06 Estructura de fàbrica

Es mostren 4 resultats

0612 Estructura de blocs de morter de ciment

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “l’estructura de bloc de morter de ciment”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0613 Estructura de fàbrica de maons ceràmics

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots per l’execució de “l’estructura de fàbrica de maons ceràmics”

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0616 Estructura de blocs d’argila alleugerida

PDF

Unitats d’inspeccio i criteris per la formació de lots d’execució per “l’estructura de blocs d’argila alleugerida”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

06X1 Estructura de maçoneria

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control de les estructures de maçoneria.
Verificacions finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

07 Estructures prefabricades

Es mostren 1 resultats

0711 Estructura prefabricada

PDF

Conformitat dels elements prefabricats: Unitats de control i criteri de formació de lots previ al subministrament;
Unitats d’inpsecció i criteris de formació de lots durant el subminstrament; verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

08 Cobertes

Es mostren 11 resultats

0811 Terrat enjardinat

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per formació de lots d’execució per “terras enjardinats”.
Virificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0831 Terrat

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “terrats”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0841 Cobertes translúcides

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “cobertes translúcides”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0851 Teulat de fibrociment

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “terrats”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0861 Teulada galvanitzada

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “teulades galvanitzades”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0871 Teulada d’aliatge lleuger

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “teulades d’aliatges lleugers”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0881 Teulada de pissarra

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “teulada de pissarra”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0891 Teulada d’elements sintètics

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “teulades d’elements sintètics”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

08A1 Teulades de teules

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control de les teulades de teules.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

08B1 Teulades de zinc

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control de les teulades de zinc.
Verificacions i proves de finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

08C1 Teulades de plaques asfàltiques

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control de les teulades de plaques asfàltiques.
Verificacions i proves de finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

09 Tancaments exteriors

Es mostren 7 resultats

0911 Tancament d’elements de formigó

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “tancaments d’elements de formigó”.
Verificacions i proves finals, inclou proves acústiques, per obra nova o rehabilitació integral.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0921 Tancament ceràmic

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “tancaments ceràmics”.
Verificacions i proves finals, inclou proves acústiques per obra nova i rehabilitació integral.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0931 Parets de carreus

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “parets de carreus”.
Verificacions i proves finals, inclou proves acústiques per obra nova i rehabilitació integral.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0941 Paredats

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “paredats”.
Verificacions i proves finals, inclou proves acústiques per obra nova i rehabilitació integral.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0961 Murs cortina

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “murs cortina”.
Verificacions i proves finals, inclou proves acústiques per obra nova i rehabilitació integral.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0971 Tancament de panells

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “tancaments de panells”.
Verificacions i proves finals, inclou proves acústiques per obra nova i rehabilitació integral.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0981 Tancament de peces de vidre

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “tancaments de peces de vidre”.
Verificacions i proves finals, inclou proves acústiques per obra nova i rehabilitació integral.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

10 Tancaments interiors

Es mostren 2 resultats

1021 Envà de maó

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “envans de maó”.
Verificacions i proves finals, inclou proves acústiques per obra nova i rehabilitació integral.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1031 Envà de plaques i panells

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “Envans de plaques i panells”.
Verificacions i proves finals, inclou proves acústiques per obra nova i rehabilitació integral.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

13 Acabats (verticals i sostres)

Es mostren 10 resultats

1311 Enrajolat

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “enrajolats”.
Verificacions i proves finals,

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1321 Aplacat

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “aplacats”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1331 Arrebossat

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “arrebossat”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1341 Estucat, esgrafiat, monocapa

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “estucats, esgrafiats, monocapes”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1351 Guarnits i enlluits

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “guarnits i enlluits”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1371 Revestiment flexible

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “revestiments flexibles”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1381 Revestiment lleuger

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “revestiments lleugers”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1391 Pintura

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “pintures”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

13A1 Teixits

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control dels revestiments amb teixits.
Verificacions finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

13B1 Fals sostres

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control dels fals sostres.
Verificacions finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

14 Paviments

Es mostren 8 resultats

1421 Subbases i recrescudes

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “subbases i recrescudes”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1431 Solera de formigó

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “soleres de formigó”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

14A1 Paviment tècnic

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control dels paviments tècnics.
Verificacions finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

14B1 Paviment de peces rígides

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control dels paviments de peces rígides.
Verificacions finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

14C1 Paviment flexible

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control dels paviments flexibles.
Verificacions finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

14D1 Paviment continu

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control del paviment continu.
Verificacions finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

14E1 Vorera (urbanització)

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control de les voreres.
Verificacions finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

14F1 Vials (urbanització)

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control dels ferms rigids, ferms amb peces prefabricades i ferms flexibles.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

15 Elements practicables

Es mostren 3 resultats

1511 Finestres i balconeres

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “finestres i balconeres”.
Verificacions i proves de servei.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1531 Porta

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “portes”.
Verificacions i proves de servei.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

15P1 Vidres

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control dels vidres.
Verificacions i proves.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

16 Elements de protecció i senyalització

Es mostren 2 resultats

1611 Baranes

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “baranes”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1641 Senyalitzacions de seguretat d’ús

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots per “senyalitzacions de seguretat”.
Verificacions finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

17 Instal·lació de sanejament

Es mostren 5 resultats

1711 Xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per la “xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials”.
Verificacions i proves finals de servei.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1741 Drenatge

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “drenatges”.
Verificacions i proves de servei.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1761 Instal·lació de recollida de residus

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “instal·lacions de recollida de residus”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1771 Xarxa de clavegueram

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “xarxa de clavegueram”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1781 Elements de depuració d’aigües residuals

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “elements de depuració d’aigües residuals”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

18 Instal·lació de calefacció i senyalització

Es mostren 2 resultats

1811 Instal·lació de calefacció

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “Instal·lacions de calefacció”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

1821 Instal·lació de ventilació

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots d’execució per “instal·lacions de ventilació”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

19 Instal·lació de climatització

Es mostren 1 resultats

1911 Instal·lació de climatització

PDF

Unitats d’inspeccions i criteris per la formació de lots d’execució per “instal·lacions de climatització”.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

20 Instal·lació d’electricitat, contribució fotovoltaica, enllumenat

Es mostren 4 resultats

2011 Baixa tensió

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formacíó de lots d’execució per a la instal·lació elèctrica de baixa tensió.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

2013 Centre de transformació

PDF

Unitats d’inspeccio i criteris per a la formació de lots per centres de transformació.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

2021 Contribució fotovoltaica

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots per a a la instal·lació de contribució fotovoltaica.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

2031 Enllumenat

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots per a la instal·lació d’enllumenat.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

21 Instal·ació de gas

Es mostren 1 resultats

2111 Instal·lació de gas

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control per a a la instal·lació de gas.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

22 Instal·lació d’aigua, ACS, contribució solar

Es mostren 2 resultats

2211 Instal·lació d’aigua

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control per a a la instal·lació d’aigua, aigua calenta sanitària i contribució solar.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

2213 Instal·lació solar tèrmica

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control per a la instal·lació solar tèrmica.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

23 Protecció al foc

Es mostren 1 resultats

2311 Instal·lació de protecció al foc

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control d’execució per a les instal·lacions de protecció al foc.
Verificacions i proves finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

24 Instal·lació de parallamps i sistemes de seguretat

Es mostren 1 resultats

2411 Instal·lació de parallamps

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control de les instal·lacions de parallamps.
Verificacions i proves de servei.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

25 Instal·lació de telecomunicacions

Es mostren 1 resultats

2511 Instal·lacions de telecomunicacions

PDF

Antenes; megafonia; telefonia; video en circuit tancat.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

26 Insal·lació de transport i aparells elevadors

Es mostren 1 resultats

2621 Ascensors

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control de les instal·lacions d’ascensors.
Verificacions i proves de servei.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

28 Altres

Es mostren 1 resultats

2811 Aparells sanitaris

PDF

Unitats d’inspecció i criteris per a la formació de lots de control dels aparells sanitaris.
Verificacions i proves de servei.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar