Cercar Error
Vull col·legiar-me
Visat de treballs professionals
Documents i recursos
Continguts

Tarifes

Els drets de visat, són l’aportació econòmica dels col·legiats, com a contraprestació per la gestió col·legial, en la tramitació del visat de les intervencions professionals.

Es mostren 1 resultats

Tarifes del Servei de Validació 2023

PDF

Nota d’encàrrec

Imprès necessari per visar/registrar, TOTS els treballs que realitzin els col·legiats. Aquest imprès NO és vàlid sense la signatura de l’arquitecte tècnic, aparellador i/o enginyer d’edificació

Es mostren 2 resultats

NEP1-17 – Nota d’encàrrec (CAT)

PDF

NEP1-17 – Nota d’encàrrec (ES)

PDF

Obra

Direcció Facultativa = Director d’Obra (DO) + Director d’Execució d’Obra (DEO)

​El Director d’Obra (DO)
​És l’agent que, formant part de la direcció facultativa (la formen ell i el director d’execució d’obra), dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte, la llicència i altres autoritzacions.

El Director d’Execució d’Obra (DEO)
​És l’agent que, formant part de la Direcció Facultativa (la formen ell i el director d’obra), dirigeix l’execució material de l’obra, i controla qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat d’allò edificat.

Es mostren 12 resultats

ASS1-09 – Full d’assumeix d’obres i/o permanència (CAT)

PDF

Imprès obligatori per visar tots aquells treballs que portin Direcció d’Obra (DO) i/o Direcció d’Execució d’Obra (DEO), permanències en treballs d’obra i assumeix per a la instal·lació de bastides i/o muntacàrregues. Aquest imprès NO és vàlid sense la signatura del tècnic. Per visar NO cal detallar les superfícies per a cadascuna de les plantes, tot i que cal tenir en compte que hi ha alguns ajuntaments que ho requereixen.

ASS1-09 – Full d’assumeix d’obres i/o permanència (ES)

PDF

LLO1-09 – Llibre d’obra de l’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació (CAT)

PDF

El Llibre d’obra de l’aparellador, tot i que no és obligatori, es recomana fer-lo servir, per a totes les obres de tècnic únic, per fer les anotacions pertinents de les visites d’obra. També es recomana, que el llibre estigui signat pel tècnic, pel promotor i pel contractista.

Aquest llibre, ha estat creat pel Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, per a les direccions de tècnic únic, amb la mateixa finalitat que el Llibre d’ordres en les intervencions de direcció compartida, o sigui, per recollir totes les ordres impartides per la direcció facultativa en el transcurs de l’obra. Cal sol·licitar-lo a les oficines de visats.

S’ha d’adjuntar aquest imprès al llibre original en paper, que es podrà obtenir a les oficines de visats de Barcelona i les Delegacions . Aquest imprès cal presentar-lo per a tots aquells treballs de DO + DEO en què el tècnic hagi visat el treball en línia.

LLO1-09 – Llibre d’obra de l’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació (ES)

PDF

PCQ1-09 – Programa de control de qualitat (CAT)

PDF

En el cas d’una Obra que estigui dins de l’àmbit d’aplicació del CTE, en el moment de tramitar el Certificat Final d’Obra, s’haurà de presentar: el model de final d’obra que correspongui segons la obra + AMP (Annex A del CTE) + RCO (Annex B del CTE) + Llibre d’Ordres i assistències + DCO per cadascun dels processos constructius de l’Obra.

El Programa de Control de Qualitat, és obligatori en totes les obres d’edificació. Aquest imprès recull tots els processos constructius de l’obra, que han de ser objecte de control segons el CTE. Queden inclosos els materials contemplats en el Decret 375/88.

El tècnic ha de marcar amb una creu els processos constructius que han de ser objecte de control. Aquest imprès NO és vàlid sense la signatura del tècnic.

PCQ1-09 – Programa de control de qualitat (ES)

PDF

DCO-09 – Documentació de seguiment del control de procés constructiu (CAT)

PDF

El CTE diu textualment: “Una vegada finalitzada l’obra, el director d’execució d’obra (DEO) haurà de dipositar la DOCUMENTACIÓ del SEGUIMENT del CONTROL en el Col·legi professional corresponent o, si escau, en l’Administració pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut, a aquells que n’acreditin un interès legítim.”

El document de seguiment del control de l’obra, NO es visa, és registra i forma part de la documentació a presentar pel DEO (Director d’Execució d’Obra) a l’hora de tramitar el CFO (Certificat final d’Obra), segons el CTE. Aquest document, haurà d’estar signat pel tècnic.

DCO-09 – Documentació de seguiment del control de procés constructiu (ES)

PDF

AMP1-09 – Modificacions de projecte. Annex A del CTE (CAT)

PDF

El director de l’obra (DO) ha d’especificar la relació de modificacions sofertes pel projecte durant el transcurs de l’obra. És OBLIGATORI presentar-lo juntament amb el certificat final d’obra (CFO) com a ANNEX A que indica el CTE.

AMP1-09 – Modificacions de projecte. Annex A del CTE (ES)

PDF

RCO1-09 – Relació dels controls d’obra i resultats. Annex B del CTE (CAT)

PDF

Aquest imprès dona compliment al CTE (Part I , Annex II, apartat II.3 punt 3 b) i correspon a l’Annex B que s’ha d’adjuntar amb el Certificat Final d’Obra. Recull tots els controls realitzats (de recepció, execució i obra acabada), sobre els processos constructius especificats al Programa de control de qualitat. El tècnic ha de marcar amb una creu els controls realitzats, sobre els processos constructius especificats al Programa de control de qualitat.

RCO1-09 – Relació dels controls d’obra i resultats. Annex B del CTE (ES)

PDF

Seguretat

Es mostren 16 resultats

COR1-09 – Designació de coordinació de seguretat en fase d’execució i/o projecte (CAT)

PDF

El full de Designació de coordinador de seguretat és el document on es fa constar que el promotor designa l’arquitecte tècnic com a coordinador i que aquest ho assumeix.

COR1-09 – Designació de coordinació de seguretat en fase d’execució i/o projecte (ES)

PDF

APS1-09 – Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut (CAT)

PDF

Abans de l’inici de l’obra, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució o, en el seu defecte, la direcció facultativa, ha d’aprovar obligatòriament el Pla de seguretat redactat per cada contractista de l’obra, i les modificacions que s’hi introdueixin. No és obligatori visar l’acta, tot i que és molt recomanable.

Aquest model correspon a l’imprès que pot utilitzar l’arquitecte tècnic quan fa de coordinador, un o més d’un coordinador amb la mateixa titulació.

APS1-09 – Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut (ES)

PDF

APS2-09 – Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut (CAT)

PDF

Abans de l’inici de l’obra, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució o, en el seu defecte, la direcció facultativa ha d’aprovar obligatòriament el Pla de seguretat redactat per cada contractista de l’obra i les modificacions que s’hi introdueixin. No és obligatori visar l’acta, tot i que és molt recomanable.

Aquest model correspon a l’imprès que pot utilitzar quan la coordinació és compartida amb altre titulat (arquitecte o enginyer).

APS2-09 – Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut (ES)

PDF

APS3-09 – Informe d’aprovació del pla de seguretat i salut per obres de l’Administració (CAT)

PDF

En el cas de les obres oficials, és l’Administració pública qui aprova el Pla de seguretat. El coordinador de seguretat en fase de projecte d’obra o, en el seu defecte, la direcció facultativa ha d’elaborar un informe que es lliurarà a l’Administració, juntament amb el Pla de seguretat, per a la seva aprovació.

Aquest model d’informe correspon a l’imprès que pot utilitzar el coordinador. No és obligatori visar l’informe, tot i que és molt recomanable.

APS3-09 – Informe d’aprovació del pla de seguretat i salut per obres de l’Administració (ES)

PDF

APS4-09 – Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut (CAT)

PDF

Abans de l’inici de l’obra, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució o, en el seu defecte, la direcció facultativa, ha d’aprovar obligatòriament el Pla de seguretat redactat per cada contractista de l’obra, i les modificacions que s’hi introdueixin. No és obligatori visar l’acta, tot i que és molt recomanable.

Si no has tramitat la Diligència del llibre d’incidències en l’alta de l’expedient, primer hauràs de fer un Tramit sobre expedient de “Diligenciar llibre” i una vegada que aquesta sol·licitud estigui tramitada ja t’apareixerà el tràmit sobre expedient d’”Acta d’aprovació automàtica”.

Aquest model correspon a l’imprès que pot utilitzar quan qui aprova és la Direcció Facultativa.

APS4-09 – Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut (ES)

PDF

APS5-09 – Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut (CAT)

PDF

Abans de l’inici de l’obra, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució o, en el seu defecte, la direcció facultativa, ha d’aprovar obligatòriament el Pla de seguretat redactat per cada contractista de l’obra, i les modificacions que s’hi introdueixin. No és obligatori visar l’acta, tot i que és molt recomanable.

Si no has tramitat la Diligència del llibre d’incidències en l’alta de l’expedient, primer hauràs de fer un Tramit sobre expedient de “Diligenciar llibre” i una vegada que aquesta sol·licitud estigui tramitada ja t’apareixerà el tràmit sobre expedient d’”Acta d’aprovació automàtica”.

Aquest model correspon a l’imprès que pot utilitzar quan qui aprova és la Direcció Facultativa.

APS5-09 – Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut (ES)

PDF

LLI1-09 – Llibre d’incidències (CAT)

PDF

El Llibre d’incidències és obligatori i ha d’estar a l’obra, juntament amb el Pla de seguretat. Serveix per anotar els incompliments de les mesures de seguretat i la seva custòdia correspon al coordinador de seguretat o, en el seu defecte, a la direcció facultativa.

LLI1-09 – Llibre d’incidències (ES)

PDF

CFS1-09 – Comunicació final de coordinació de seguretat i salut (CAT)

PDF

Document per certificar l’acabament de la intervenció com a coordinador de seguretat en fase d’execució d’obra i, així, acotar la responsabilitat de l’obra viva. No és un document obligatori, però sí recomanable.

CFS1-09 – Comunicació final de coordinació de seguretat i salut (ES)

PDF

Altres treballs

Es mostren 10 resultats

Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació i Certificat d’habitabilitat d’habitatge usat (CHU1)

DOC

Habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984 (amb o sense cèdula anterior)

Certificació, en model oficial, de les condicions d’habitabilitat establertes en el Decret 141/2012 d’un habitatge usat, càlcul de les superfícies dels espais interiors i càlcul del llindar d’ocupació.

Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat de primera ocupació i Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat Vigents ens la data de finalització de la Construcció i les Condicions de Solidesa i Seguretat actuals (CHUP1)

DOC

Certificació, en model oficial, de les condicions d’habitabilitat establertes en el Decret 141/2012 d’un habitatge usats, càlcul de les superfícies dels espais interiors i càlcul del llindar d’ocupació.

Declaració Responsable de l’antiguitat de l’habitatge (DRH)

PDF

Imprès Generalitat segons Circular nº 6 (RE_800).

INH1-15 – Informe per a la transmissió d’habitatge usat d’acord amb l’article 132a de la Llei pel Dret a l’Habitatge (CAT)

PDF

La Llei 18/2007 de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, incorporar entre d’altres novetats (i com a excepció a l’obligació general que per transmetre o cedir l’ús d’habitatges, s’ha de disposar de Cèdula d’Habitabilitat vigent), la Llei estableix en el seu article 132a, que, “només en el supòsit de transmissió d’habitatges que no siguin de nova construcció, els adquirents poden exonerar de manera expressa aquesta obligació dels transmitents, sempre que, per mitjà d’un informe emes per un tècnic competent, s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat, desprès de l’execució de les obres de rehabilitació”.

Per tal de facilitar l’aplicació d’aquest article, el Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, ha elaborat un model d’Informe amb el codi INH1-15. Quan un habitatge inspeccionat NO compleixi amb el Decret d’Habitabilitat, el tècnic podrà complimentar i signar, a petició del propietari, l’informe INH1-15, sempre i quan es tracti d’un habitatge legal i es puguin fer obres de reforma per adequar-ho a les exigències del Decret d’habitabilitat. Aquest Informe (només en el cas que NO hi hagi emesa una Cèdula d’Habitabilitat), el demanaran els notaris abans d’autoritzar la subscripció d’un acte de transmissió o cessió d’ús d’habitatges.

Per a més informació referent al INFORME per a la transmissió d’habitatge usat, podeu consultar el DOCUMENT GUIA 03, on trobareu informació detallada dels requisits per poder fer el tràmit corresponent.

INH1-15 – Informe per a la transmissió d’habitatge usat d’acord amb l’article 132a de la Llei pel Dret a l’Habitatge (ES)

PDF

Informe d’antiguitat d’ús d’habitatge anterior a l’11 d’agost de 1984 (IAH)

DOC

Imprès Generalitat segons Circular nº 5

CFA1-09 – Certificat Final tècnic d’activitat (CAT)

PDF

En el procés d’obertura o d’alta d’activitat de una activitat comercial o industrial com a finalització de les obres d’adequació a l’activitat, s’ ha d’emetre un certificat de la correcta adequació de les instal·lacions al projecte i a les normes correctores que li son d’aplicació.

CFA1-09 – Certificat Final tècnic d’activitat (ES)

PDF

APR1-09 – Acta d’aprobació del pla de gestió de residus de la construcció i demolició (CAT)

PDF

APR1-09 – Acta d’aprobació del pla de gestió de residus de la construcció i demolició (ES)

PDF

Final d’obra

Es mostren 8 resultats

Certificat final d’obra i d’habitabilitat, per a edificis d’habitatges (CFH1-12)

PDF

Model oficial del Certificat de final d’obra i habitabilitat que, subscrit per la Direcció Facultativa de l’Obra nova d’habitatges, indica que aquests han estat construïts d’acord amb el projecte i la normativa aplicable, que són habitables, i que han estat acabats en una data determinada. Tot i que serveix per certificar obres d’habitatge, pot incloure també garatges i locals.

Certificat de final d’obra i d’habitabilitat per a edificis d’habitatges. Annex (CFHA-12)

PDF

Model oficial d’annex al Certificat de final d’obra i habitabilitat per quan s’han de certificar més de 20 habitatges en un mateix certificat.

CFO1-09 – Certificat final de la direcció d’obra. Tècnic únic (CAT)

PDF

El Certificat de final d’obra (CFO) és el document emès pel Director de l’Obra mitjançant el qual s’acredita l’acabament d’aquesta.

El CFO de tècnic únic no el requereix cap organisme públic, només el demanen la Generalitat de Catalunya o certs Ajuntaments, per a les Obres de rehabilitació d’habitatges, quan el Promotor s’ha acollit a algun tipus de subvenció. Malgrat això, es necessària l’expedició del CFO1 per marcar l’inici del còmput de la Responsabilitat Civil decennal.

CFO1-09 – Certificat final de la direcció d’obra. Tècnic únic (ES)

PDF

CFO2-09 – Certificat final d’obra (CAT)

PDF

El Certificat de final d’obra és el document que, subscrit per la Direcció Facultativa de l’Obra, indica que aquesta ha estat construïda d’acord amb el projecte i la normativa aplicable, en una data determinada.

És necessària l’expedició del CFO2 per marcar l’inici del còmput de la Responsabilitat Civil decennal en expedients amb direcció compartida amb un tècnic d’una altre titulació, per a obres que no són habitatges.

CFO2-09 – Certificat final d’obra (ES)

PDF

LFO1-09 – Liquidació final d’obra executada (CAT)

PDF

Document, mitjançant el qual, la direcció facultativa pot fer constar quin ha estat el valor de les unitats d’obra executada en el moment de la liquidació final de l’obra.

LFO1-09 – Liquidació final d’obra executada (ES)

PDF

Renúncia

Es mostren 2 resultats

REN1-09 – Renúncia (CAT)

PDF

Imprès de comunicació de Renúncia a la intervenció contractada, als efectes de deixar constància de la data i estat de l’obra executada en el moment de renunciar al treball. Sempre que l’Obra hagi estat començada (% d’obra executada diferent a 0), és obligatori adjuntar un informe de l’estat de les obres ”

REN1-09 – Renúncia (ES)

PDF

Models d’Acta de Replanteig i de Recepció d’Obra

Es mostren 9 resultats

01_Acta de replanteig i inici d’obra

Word

02_Acta de recepció edifici acabat

Word

03_Acta de correcció de defectes: per a casos de recepció prèvia, amb reserves, d’edifici acabat

Word

04_Acta de recepció parcial: d’obres d’edificació corresponents a fases acabades

Word

05_Acta de correcció de defectes: per a casos de recepció prèvia, amb reserves, de fases d’obra

Word

06_Acta de recepció d’edifici acabat: per a casos de rebuig de la recepció per part del promotor

Word

07_Acta de recepció parcial: quan coincideix en la mateixa persona la condició de promotor i constructor

Word

08_Notificació d’acabament de l’obra al Promotor: en cas de recepció tàcita

Word

Model d’Acta de paralització d’obra

pdf

Tens dubtes?

Compta amb l’equip del Cateb

Sol·licitar orientació