Cercar Error
Idoneïtat tècnica
Guia pas a pas per fer l’Informe d’idoneïtat tècnica

Pas 1

CONSULTA PRÈVIA

Aquest tràmit fet a través del WEB de l’Ajuntament de BCN, permet conèixer el tipus de permís d’obres que cal demanar en funció del tipus d’intervenció i permet aconseguir la guia de contingut documental. El resultat informatiu d’aquesta consulta, a l’Oficina Virtual, te el nom de “DCA”.

Pas 2

ELABORAR LA DOCUMENTACIÓ

S’haurà d’elaborar la documentació (Projecte Tècnic, Documentació Tècnica, Projecte d’enderroc…), segons el resultat de la consulta prèvia feta a través del web de l’Ajuntament de BCN i posteriorment sol·licitar l’Informe d’idoneïtat.

Documents que s’han d’enviar a través de l’Oficina Virtual del Cateb, per sol·licitar l’Informe d’idoneïtat

  • DCA. Document consulta Ajuntament de BCN. És el pdf resultant del Pas1. Aquest pdf s’ha de mantenir sense fer cap tipus de modificació.
  • PAB 1 Projecte Ajuntament de Barcelona: PDF1: MEMÒRIA És el pdf del Projecte Tècnic o Documentació Tècnica, que inclou Memòria i Pressupost. Aquest pdf ha de tenir els marcadors corresponents.
  • PAB 2 Projecte Ajuntament de Barcelona:  PDF2: PLÀNOLS És el pdf del Projecte Tècnic o Documentació Tècnica, que inclou la documentación gràfica. Aquest pdf ha de tenir els marcadors corresponents.
  • PAB 3 Projecte Ajuntament de Barcelona:  PDF3: ANNEXOS És el pdf del Projecte Tècnic o Documentació Tècnica, que inclou els documents annexos de projecte (Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Avaluació de residus, Documentació de patrimoni, Fotografies, etc). Aquest pdf ha de tenir els marcadors corresponents.
  • AAB. Documents titular. (PDF4 ) És el pdf corresponent als Documents annexos a l’expedient (Declaracions responsables, Full de consulta previa final, etc). Aquest pdf ha de tenir els marcadors corresponents.

Pas 3

SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA/COMUNICAT

Tràmit a través del WEB de l’Ajuntament de BCN.

PUBLICITAT