Cercar Error
Visat de treballs professionals
Documents i recursos
Continguts

Tarifes

Els drets de visat, són l’aportació econòmica dels col·legiats, com a contraprestació per la gestió col·legial, en la tramitació del visat de les intervencions professionals.

Es mostren 1 resultats

Tarifes del Servei de Validació 2024

pdf

Nota d’encàrrec

Es mostren 2 resultats

NEP1-17 – Nota d’encàrrec (CAT)

PDF

Formulari necessari per visar/registrar, TOTS els treballs que realitzin els col·legiats. Aquest formulari NO és vàlid sense la signatura de l’arquitecte tècnic

NEP1-17 – Nota de encargo (ES)

PDF

Formulario necesario para visar/registrar, TODOS los trabajos que realicen los colegiados. Este formulario NO es válido sin la firma del arquitecto técnico.

Obra

Direcció Facultativa = Director d’Obra (DO) + Director d’Execució d’Obra (DEO)

​El Director d’Obra (DO)
​És l’agent que, formant part de la direcció facultativa (la formen ell i el director d’execució d’obra), dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte, la llicència i altres autoritzacions.

El Director d’Execució d’Obra (DEO)
​És l’agent que, formant part de la Direcció Facultativa (la formen ell i el director d’obra), dirigeix l’execució material de l’obra, i controla qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat d’allò edificat.

Es mostren 12 resultats

ASS1-09 – Full d’assumeix d’obres i/o permanència (CAT)

PDF

Formulari obligatori per visar tots aquells treballs que portin Direcció d’Obra (DO) i/o Direcció d’Execució d’Obra (DEO), permanències en treballs d’obra i assumeix per a la instal·lació de bastides i/o muntacàrregues. Aquest formulari NO és vàlid sense la signatura del tècnic. Per visar NO cal detallar les superfícies per a cadascuna de les plantes, tot i que cal tenir en compte que hi ha alguns ajuntaments que ho requereixen.

ASS1-09 – Hoja de asume de obras y/o permanencia (ES)

PDF

Formulario obligatorio para visar todos aquellos trabajos que contengan Dirección de Obra (DO) y/o Dirección de Ejecución de Obra (DEO), permanencias en trabajos de obra y asume para la instalación de andamios y/o montacargas. Este formulario NO es válido sin la firma del técnico. Para visar NO es necesario detallar las superficies para cada una de las plantas, aunque hay algunos ayuntamientos que lo piden.

LLO1-09 – Llibre d’obra de l’aparellador, arquitecte tècnic (CAT)

PDF

El Llibre d’obra de l’aparellador, tot i que no és obligatori, es recomana fer-lo servir, per a totes les obres de tècnic únic, per fer les anotacions pertinents de les visites d’obra. També es recomana, que el llibre estigui signat pel tècnic, pel promotor i pel contractista.

Aquest llibre, ha estat creat pel Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, per a les direccions de tècnic únic, amb la mateixa finalitat que el Llibre d’ordres en les intervencions de direcció compartida, o sigui, per recollir totes les ordres impartides per la direcció facultativa en el transcurs de l’obra. Cal sol·licitar-lo a les oficines de visats de Barcelona i/o delegacions.

S’ha d’adjuntar aquest formulari al llibre original en paper, en tots aquells treballs de DO + DEO en què el tècnic hagi visat el treball en línia.

LLO1-09 – Libro de obra del aparejador, arquitecto técnico (ES)

PDF

El Libro de Obra del aparejador, aunque no es obligatorio, se recomienda utilizarlo, para todas las obras de técnico único, para realizar las anotaciones necesarias de las visitas de obra. También se recomienda, que el libro esté firmado por el técnico, el promotor y por el contratista.

Este libro, ha sido generado por el Consell de Col·legis de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, para las direcciones de técnico único, con la misma finalidad que el Libro de Órdenes en las intervenciones de dirección compartida, o sea, para recoger todas las órdenes impartidas por la dirección facultativa en el transcurso de la obra. Hay que solicitarlo en las oficinas de visados de Barcelona y/o Delegaciones.

Se tiene que adjuntar este formulario al libro original en papel, en todos aquellos trabajos de DO+DEO en que el técnico haya visado el trabajo en línia.

PCQ1-09 – Programa de control de qualitat (CAT)

PDF

En el cas d’una Obra que estigui dins de l’àmbit d’aplicació del CTE, en el moment de tramitar el Certificat Final d’Obra, s’haurà de presentar: el model de final d’obra que correspongui segons la obra + AMP (Annex A del CTE) + RCO (Annex B del CTE) + Llibre d’Ordres i assistències + DCO per cadascun dels processos constructius de l’Obra.

El Programa de Control de Qualitat, és obligatori en totes les obres d’edificació. Aquest formulari recull tots els processos constructius de l’obra, que han de ser objecte de control segons el CTE. Queden inclosos els materials contemplats en el Decret 375/88.

El tècnic ha de marcar amb una creu els processos constructius que han de ser objecte de control. Aquest formulari NO és vàlid sense la signatura del tècnic.

PCQ1-09 – Programa de control de calidad (ES)

PDF

En el caso de una Obra que esté dentro del ámbito de aplicación del CTE, en el momento de tramitar el Certificado Final de Obra, se tendrá que presentar: el modelo de final de obra que corresponda según la obra + AMP (Anexo A del CTE) + RCO (Anexo B del CTE) + Libro de Órdenes y asistencias + DCO para cada uno de los procesos constructivos de la Obra.

El Programa de control de calidad, es obligatorio en todas las obras de edificación. Este formulario recoge todos los procesos constructivos de la obra, que tienen que ser objeto de control según el CTE. Quedan incluidos los materiales contemplados en el Decreto 375/88.

El técnico tiene que marcar los procesos constructivos que tienen que ser objeto de control. Este formulario NO es válido sin la firma del técnico.

DCO-09 – Documentació de seguiment del control de procés constructiu (CAT)

PDF

El CTE diu textualment: “Una vegada finalitzada l’obra, el director d’execució d’obra (DEO) haurà de dipositar la DOCUMENTACIÓ del SEGUIMENT del CONTROL en el Col·legi professional corresponent o, si escau, en l’Administració pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut, a aquells que n’acreditin un interès legítim.”

El document de seguiment del control de l’obra, NO es visa, és registra i forma part de la documentació a presentar pel DEO (Director d’Execució d’Obra) a l’hora de tramitar el CFO (Certificat final d’Obra), segons el CTE. Aquest document, haurà d’estar signat pel tècnic.

DCO-09 – Documentación de seguimiento del control de proceso constructivo (ES)

PDF

El CTE dice textualmente: “Una vez finalizada la obra, el director de ejecución de la obra (DEO) tendrá que depositar la DOCUMENTACIÓN de SEGUIMIENTO del CONTROL en el Colegio profesional correspondiente o, si corresponde, en la Administración pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido, a aquellos que aseguren un interés legítimo.”

El documento de seguimiento del control de la obra, NO se visa, se registra i forma parte de la documentación a presentar por el DEO (Director de ejecución de la obra) en el momento de tramitar el CFO (Certificado final de Obra), según el CTE. Este documento, tendrá que estar firmador por el técnico.

AMP1-09 – Modificacions de projecte. Annex A del CTE (CAT)

PDF

El director de l’obra (DO) ha d’especificar la relació de modificacions sofertes pel projecte durant el transcurs de l’obra. És OBLIGATORI presentar-lo juntament amb el certificat final d’obra (CFO) com a ANNEX A que indica el CTE.

AMP1-09 – Modificaciones de proyecto. Annexo A del CTE (ES)

PDF

El director de la obra (DO) tiene que especificar la relación de modificaciones realizadas en el proyecto durante el transcurso de la obra. Es OBLIGATORIO presentarlo juntamente con el certificado final de obra (CFO) como a ANNEXO A que indica el CTE.

RCO1-09 – Relació dels controls d’obra i resultats. Annex B del CTE (CAT)

PDF

Aquest formulari dona compliment al CTE (Part I , Annex II, apartat II.3 punt 3 b) i correspon a l’Annex B que s’ha d’adjuntar amb el Certificat Final d’Obra. Recull tots els controls realitzats (de recepció, execució i obra acabada), sobre els processos constructius especificats al Programa de control de qualitat. El tècnic ha de marcar amb una creu els controls realitzats, sobre els processos constructius especificats al Programa de control de qualitat.

RCO1-09 – Relación de los controles de obra y resultados. Annexo B del CTE (ES)

PDF

Este formulario da cumplimiento al CTE (Parte I , Annexo II, apartado II.3 punto 3 b) y corresponde al Annexo B que se tiene que adjuntar con el Certificado Final de Obra. Recoge todos los controles realizados (de recepción, ejecución y obra acabada), sobre los procesos constructivos especificados en el Programa de control de calidad. El técnico tiene que marcar con una cruz los controles realizados, sobre los procesos constructivos especificados en el Programa de control de calidad.

Seguretat

Es mostren 16 resultats

COR1-09 – Designació de coordinació de seguretat en fase d’execució i/o projecte (CAT)

PDF

El full de Designació de coordinador de seguretat és el document on es fa constar que el promotor designa l’arquitecte tècnic com a coordinador i que aquest ho assumeix.

COR1-09 – Designación de coordinación de seguridad en fase de ejecución y/o proyecto (ES)

PDF

La hoja de Designación de coordinador de seguridad es el documento donde se hace constar que el promotor designa al arquitecto técnico como coordinador i que este lo asume.

APS1-09 – Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut (CAT)

PDF

Abans de l’inici de l’obra, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució o, en el seu defecte, la direcció facultativa, ha d’aprovar obligatòriament el Pla de seguretat redactat per cada contractista de l’obra, i les modificacions que s’hi introdueixin. No és obligatori visar l’acta, tot i que és molt recomanable.

Aquest model correspon al formulari que pot utilitzar l’arquitecte tècnic quan fa de coordinador, un o més d’un coordinador amb la mateixa titulació.

APS1-09 – Acta de aprobación del plan de seguridad i salud (ES)

PDF

Antes del inicio de la obra, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución o, en su defecto, la dirección facultativa, tiene que aprobar obligatoriamente el Plan de seguridad redactado por cada contratista de la obra, y las modificaciones que se introduzcan. No es obligatorio visar el acta, aunque es muy recomendable.

Este modelo corresponde al formulario que puede utilizar el arquitecto técnico cuando hace de coordinador, uno o más de un coordinador con la misma titulación.

APS2-09 – Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut (CAT)

PDF

Abans de l’inici de l’obra, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució o, en el seu defecte, la direcció facultativa ha d’aprovar obligatòriament el Pla de seguretat redactat per cada contractista de l’obra i les modificacions que s’hi introdueixin. No és obligatori visar l’acta, tot i que és molt recomanable.

Aquest model correspon al formulari que pot utilitzar quan la coordinació és compartida amb altre titulat (arquitecte o enginyer).

APS2-09 – Acta de aprobación del plan de seguridad y salud (ES)

PDF

Antes del inicio de la obra, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución o, en su defecto, la dirección facultativa, tiene que aprobar obligatoriamente el Plan de seguridad redactado por cada contratista de la obra, y las modificaciones que se introduzcan. No es obligatorio visar el acta, aunque es muy recomendable.

Este modelo corresponde al formulario que puede utilizar cuando la coordinación es compartida con otro titulado (arquitecto o ingeniero).

APS3-09 – Informe d’aprovació del pla de seguretat i salut per obres de l’Administració (CAT)

PDF

En el cas de les obres oficials, és l’Administració pública qui aprova el Pla de seguretat. El coordinador de seguretat en fase de projecte d’obra o, en el seu defecte, la direcció facultativa ha d’elaborar un informe que es lliurarà a l’Administració, juntament amb el Pla de seguretat, per a la seva aprovació.

Aquest model d’informe correspon al formulari que pot utilitzar el coordinador. No és obligatori visar l’informe, tot i que és molt recomanable.

APS3-09 – Informe de aprobación del plan de seguridad y salud para obras de la Administración (ES)

PDF

En el caso de las obras oficiales, es la Administración pública quien aprueba el Plan de seguridad. El coordinador de seguridad en fase de proyecto de obra o, en su defecto, la dirección facultativa tiene que elaborar un informe que se presentará a la Administración, juntamente con el Plan de seguridad, para su aprobación.

Este modelo de informe corresponde al formulario que puede utilizar el coordinador. No es obligatorio visarlo, aunque es muy recomendable.

APS4-09 – Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut (CAT)

PDF

Abans de l’inici de l’obra, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució o, en el seu defecte, la direcció facultativa, ha d’aprovar obligatòriament el Pla de seguretat redactat per cada contractista de l’obra, i les modificacions que s’hi introdueixin. No és obligatori visar l’acta, tot i que és molt recomanable.

Si no has tramitat la Diligència del llibre d’incidències en l’alta de l’expedient, primer hauràs de fer un Tramit sobre expedient de “Diligenciar llibre” i una vegada que aquesta sol·licitud estigui tramitada ja t’apareixerà el tràmit sobre expedient d’”Acta d’aprovació automàtica”.

Aquest model correspon al formulari que pot utilitzar quan qui aprova és la Direcció Facultativa, compartida amb altre titulat (arquitecte o enginyer).

APS4-09 – Acta de aprobación del plan de seguridad y salud (ES)

PDF

Antes del inicio de la obra, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución o, en su defecto, la dirección facultativa, tiene que aprobar obligatoriamente el Plan de seguridad redactado por cada contratista de la obra, y las modificaciones que se realicen. No es obligatorio visar el acta, aunque es muy recomendable.

Si no has tramitado la Diligencia del libro de incidencias en el alta del expediente, primero tendrás que hacer un “Tramit sobre expedient” de “Diligenciar llibre” y una vez que esta solicitud esté tramitada ya te aparecerá el tramite sobre expediente de “Acta d’aprovació automàtica”.

Este modelo corresponde al formulario que puede utilizar cuando quien aprueba el Plan es la Dirección Facultativa, compartida con otro titulado (arquitecto o ingeniero).

APS5-09 – Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut (CAT)

PDF

Abans de l’inici de l’obra, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució o, en el seu defecte, la direcció facultativa, ha d’aprovar obligatòriament el Pla de seguretat redactat per cada contractista de l’obra, i les modificacions que s’hi introdueixin. No és obligatori visar l’acta, tot i que és molt recomanable.

Si no has tramitat la Diligència del llibre d’incidències en l’alta de l’expedient, primer hauràs de fer un Tramit sobre expedient de “Diligenciar llibre” i una vegada que aquesta sol·licitud estigui tramitada ja t’apareixerà el tràmit sobre expedient d’”Acta d’aprovació automàtica”.

Aquest model correspon al formulari que pot utilitzar quan qui aprova és la Direcció Facultativa, un o més tècnics amb la mateixa titulació.

APS5-09 – Acta de aprobación del plan de seguridad y salud (ES)

PDF

Antes del inicio de la obra, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución o, en su defecto, la dirección facultativa, tiene que aprobar obligatoriamente el Plan de seguridad redactado por cada contratista de la obra, y las modificaciones que se realicen. No ess obligatorio visar el acta, aunque es muy recomendable.

Si no has tramitado la Diligencia del libro de incidencias en el alta del expediente, primero tendrás que hacer un “Tramit sobre expedient” de “Diligenciar llibre” y una vez que esta solicitud esté tramitada ya te aparecerá el tramite sobre expediente de “Acta d’aprovació automàtica”.

Este modelo corresponde al formulario que puede utilizar cuando quien aprueba el Plan es la Dirección Facultativa, uno o más técnico con la misma titulación.

LLI1-09 – Llibre d’incidències (CAT)

PDF

El Llibre d’incidències és obligatori i ha d’estar a l’obra, juntament amb el Pla de seguretat. Serveix per anotar els incompliments de les mesures de seguretat i la seva custòdia correspon al coordinador de seguretat o, en el seu defecte, a la direcció facultativa.

Aquest llibre cal sol·licitar-lo en format electrònic a la web del Cateb o en format paper a les oficines de visats de Barcelona i/o delegacions. Si es tramita en format electrònic, cal adjuntar aquest formulari al llibre original en paper.

LLI1-09 – Libro de incidencias (ES)

PDF

El Libro de incidencias es obligatorio y tiene que estar en la obra, juntamente con el Plan de seguridad. Sirve para anotar los incumplimientos de las medidas de seguridad y su custodia corresponde al coordinador de seguridad o, en su defecto, a la dirección facultativa.

Este libro hay que solicitarlo en formato electrónico en la web del Cateb o en formato papel en las oficinas de visados de Barcelona y/o delegaciones. Si se tramita en formato electrónico, hay que adjuntar este formulario al libro original en papel.

CFS1-09 – Comunicació final de coordinació de seguretat i salut (CAT)

PDF

Document per certificar l’acabament de la intervenció com a coordinador de seguretat en fase d’execució d’obra i, així, acotar la responsabilitat de l’obra viva. No és un document de visat obligatori, però és recomanble fer-ho.

CFS1-09 – Comunicación final de coordinación de seguridad y salud (ES)

PDF

Documento para certificar la finalización de la intervención como coordinador de seguridad en fase de ejecución de obra y, así acotar la responsabilidad de la obra viva. No es un documento de visado obligatorio, pero si es recomendable hacerlo.

Altres treballs

Es mostren 10 resultats

Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació i Certificat d’habitabilitat d’habitatge usat (CHU1). Model oficial de la Generalitat segons Decret 141/2012

DOC

Habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984 (amb o sense cèdula anterior)

Certificació, en model oficial, de les condicions d’habitabilitat establertes en el Decret 141/2012 d’un habitatge usat, càlcul de les superfícies dels espais interiors i càlcul del llindar d’ocupació.

Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat de primera ocupació i Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat Vigents ens la data de finalització de la Construcció i les Condicions de Solidesa i Seguretat actuals (CHUP1). Model oficial de la Generalitat segons Decret 141/2012

DOC

Certificació, en model oficial, de les condicions d’habitabilitat establertes en el Decret 141/2012 d’un habitatge usats, càlcul de les superfícies dels espais interiors i càlcul del llindar d’ocupació.

Declaració Responsable de l’antiguitat de l’habitatge (DRH). Model oficial de la Generalitat de Catalunya segons Decret 141/2012

PDF

Imprès Generalitat segons Circular nº 6 (RE_800).

INH1-15 – Informe per a la transmissió d’habitatge usat d’acord amb l’article 132a de la Llei pel Dret a l’Habitatge (CAT)

PDF

La Llei 18/2007 de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, va incorporar entre d’altres novetats (i com a excepció a l’obligació general que per transmetre o cedir l’ús d’habitatges, que s’ha de disposar de Cèdula d’Habitabilitat vigent), la Llei estableix en el seu article 132a, que, “només en el supòsit de transmissió d’habitatges que no siguin de nova construcció, els adquirents poden exonerar de manera expressa aquesta obligació dels transmitents, sempre que, per mitjà d’un informe emes per un tècnic competent, s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat, desprès de l’execució de les obres de rehabilitació”.

Per tal de facilitar l’aplicació d’aquest article, el Consell de Col·legis de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, ha elaborat un model d’Informe amb el codi INH1-15. Quan un habitatge inspeccionat NO compleixi amb el Decret d’Habitabilitat, el tècnic podrà complimentar i signar, a petició del propietari, aquest model d’informe, sempre i quan es tracti d’un habitatge legal i es puguin fer obres de reforma per adequar-ho a les exigències del Decret d’habitabilitat. Aquest Informe (només en el cas que NO hi hagi emesa una Cèdula d’Habitabilitat), el demanaran els notaris abans d’autoritzar la subscripció d’un acte de transmissió o cessió d’ús d’habitatges.

INH1-15 – Informe para la transmissión de vivienda usada de acuerdo con el artículo 132a de la Llei pel Dret a l’Habitatge (ES)

PDF

La Ley 18/2007 de 28 de diciembre, del Dret a l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, incorporó entre otras novedades (y como excepción a la obligación general que para transmitir o ceder el uso de viviendas, que se tiene que disponer de Cédula de Habitabilidad vigente), la Ley establece en su artículo 132a, que, “sólo en el supuesto de transmisión de viviendas que no sean de nueva construcción, los adquirientes pueden exonerar de manera expresa esta obligación dels transmisores, siempre que, por medio de un informe emitido por un técnico competente, se acredite que la vivienda puede obtener la cédula de habitabilidad, después de la ejecución de las obras de rehabilitación”.

Para facilitar la aplicación de este artículo, el Consell de Col·legis de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, ha elaborado un modelo de Informe con el código INH1-15. Cuando una vivienda inspeccionada NO cumpla con el Decreto de Habitabilidad, el técnico podrá cumplimentar y firmar, a petición del propietario, este modelo de informe, siempre y cuando se trate de una vivienda legal y se puedan hacer obras de reforma para adecuarlo a las exigencias del Decreto de habitabilidad. Este Informe (sólo en el caso que NO hi haya emitida una Cédula de Habitabilidad), lo pedirán los notarios antes de autorizar la subscripción de un acto de transmisión o cesión de uso de viviendas.

Informe d’antiguitat d’ús d’habitatge anterior a l’11 d’agost de 1984 (IAH). Model oficial de la Generalitat de Catalunya segons Decret 141/2012

DOC

Imprès Generalitat segons Circular nº 5

CFA1-09 – Certificat Final tècnic d’activitat (CAT)

PDF

En el procés d’obertura o d’alta d’activitat de una activitat comercial o industrial com a finalització de les obres d’adequació a l’activitat, s’ ha d’emetre un certificat de la correcta adequació de les instal·lacions al projecte i a les normes correctores que li son d’aplicació.

CFA1-09 – Certificado Final técnico de actividad (ES)

PDF

En el proceso de apertura o de alta de actividad de una actividad comercial o industrial como finalización de las obras de adecuación a la actividad, se tiene que emitir un certificado de la correcta adecuación de les instalaciones al proyecto y a las normas correctoras que le son de aplicación.

APR1-09 – Acta d’aprobació del pla de gestió de residus de la construcció i demolició (CAT)

PDF

APR1-09 – Acta de aprobación del plan de gestión de residuos de la construcción y demolición (ES)

PDF

Final d’obra

Es mostren 8 resultats

Certificat final d’obra i d’habitabilitat, per a edificis d’habitatges (CFH1-12). Model oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

PDF

Model oficial del Certificat de final d’obra i habitabilitat que, subscrit per la Direcció Facultativa de l’Obra nova d’habitatges, indica que aquests han estat construïts d’acord amb el projecte i la normativa aplicable, que són habitables, i que han estat acabats en una data determinada. Tot i que serveix per certificar obres d’habitatge, pot incloure també garatges i locals.

Certificat de final d’obra i d’habitabilitat per a edificis d’habitatges. Annex (CFHA-12). Model oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

PDF

Model oficial d’annex al Certificat de final d’obra i habitabilitat per quan s’han de certificar més de 20 habitatges en un mateix certificat.

CFO1-09 – Certificat final de la direcció d’obra. Tècnic únic (CAT)

PDF

El Certificat de final d’obra (CFO) és el document emès pel Director de l’Obra mitjançant el qual s’acredita l’acabament d’aquesta.

El CFO de tècnic únic no el requereix cap organisme públic, només el demanen la Generalitat de Catalunya o certs Ajuntaments, per a les Obres de rehabilitació d’habitatges, quan el Promotor s’ha acollit a algun tipus de subvenció. Malgrat això, es necessària l’expedició del CFO1 per marcar l’inici del còmput de la Responsabilitat Civil decennal.

CFO1-09 – Certificado final de la dirección de obra. Técnico único (ES)

PDF

El Certificado de final de obra (CFO) es el documento emitido por el Director de la Obra mediante el cual se acredita la finalización de ésta.

El CFO de técnico único no lo requiere ningún organismo público, sólo lo pide la Generalitat de Catalunya o ciertos Ayuntamientos, para las Obras de rehabilitación de viviendas, cuando Promotor se acoge a algún tipo de subvención. Sin embargo, es necesaria la expedición del CFO1 para marcar el inicio del cómputo de la Responsabilidad Civil decenal.

CFO2-09 – Certificat final d’obra compartit amb altres facultatius sense creació d’habitatge (CAT)

PDF

El Certificat de final d’obra és el document que, subscrit per la Direcció Facultativa de l’Obra, indica que aquesta ha estat construïda d’acord amb el projecte i la normativa aplicable, en una data determinada.

És necessària l’expedició del CFO2 per marcar l’inici del còmput de la Responsabilitat Civil decennal en expedients amb direcció compartida amb un tècnic d’una altre titulació, per a obres en les que no s’han de certificar habitatges de nova construcció.

CFO2-09 – Certificado final de obra compartido con otros facultativos sin creación de vivienda (ES)

PDF

El Certificado de final de obra es el documento que, subscrito por la Dirección Facultativa de la Obra, indica que ésta ha sido construida de acuerdo al proyecto y a la normativa aplicable, en una fecha determinada.

Es necesaria la emisión del CFO2 per marcar el inicio del cómputo de la Responsabilidad Civil decenal en expedientes con dirección compartida con un técnico con otra titulación, para obras en que no hay que certificar viviendas de nueva construcción.

LFO1-09 – Liquidació final d’obra executada (CAT)

PDF

Document, mitjançant el qual, la direcció facultativa pot fer constar quin ha estat el valor de les unitats d’obra executada en el moment de la liquidació final de l’obra.

LFO1-09 – Liquidación final de obra ejecutada (ES)

PDF

Documento, mediante el cual, la dirección facultativa puede hacer constar cual ha sido el valor de las unidades de obra ejecutada en el momento de la liquidación final de la obra.

Renúncia

Es mostren 2 resultats

REN1-09 – Renúncia (CAT)

PDF

Formulari de comunicació de Renúncia a la intervenció assimida, als efectes de deixar constància de la data i estat de l’obra executada en el moment de renunciar al treball. És obligatori adjuntar un informe de l’estat de les obres, quan s’hagi realitzat una part de la obra (% d’obra executada diferent a 0).

REN1-09 – Renuncia (ES)

PDF

Formulario de comunicación de Renúncia a la intervención asumida, a los efectos de dejar constancia de la fecha estado de la obra ejecutada en el momento de la renuncia al trabajo. Es obligatorio adjuntar un informe del estado de la obras, cuando se haya realizado una parte de obra (% de obra ejecutada diferente de 0).

Models d’Acta de Replanteig i de Recepció d’Obra

Es mostren 9 resultats

01_Acta de replanteig i inici d’obra

Word

02_Acta de recepció edifici acabat

Word

03_Acta de correcció de defectes: per a casos de recepció prèvia, amb reserves, d’edifici acabat

Word

04_Acta de recepció parcial: d’obres d’edificació corresponents a fases acabades

Word

05_Acta de correcció de defectes: per a casos de recepció prèvia, amb reserves, de fases d’obra

Word

06_Acta de recepció d’edifici acabat (per a casos de rebuig de la recepció per part del promotor)

Word

07_Acta de recepció parcial: quan coincideix en la mateixa persona la condició de promotor i constructor

Word

08_Notificació d’acabament de l’obra al Promotor: en cas de recepció tàcita

Word

Model d’Acta de paralització d’obra

pdf

Tens dubtes?

Compta amb l’equip del Cateb

Sol·licitar orientació