Cercar Error
Vull col·legiar-me
Assemblea Institucionals

Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades del Cateb

Cateb - Barcelona
La Junta de Govern del Cateb, en reunió d’11 de març de 2024, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.
Inscripció

La Junta de Govern del Cateb, en reunió d’11 de març de 2024, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.


Dia:  Dimarts, 7 de maig de 2024

Hora:  18.00 hores

Format: Mixt (assistència presencial o per videoconferència)

 

Els col·legiats/ades que vulgueu assistir a l’Assemblea General per videoconferència (a través de la plataforma Zoom), us hi heu d’inscriure per rebre les credencials (personals i intransferibles) per poder-vos-hi connectar. L’enviament de les credencials no és automàtic, les rebreu amb antelació suficient a la data de l’Assemblea. 


Ordre del dia provisional

 

  1. Informe del president.
  2. Presentació i proposta d’aprovació de la memòria anual de gestió col·legial 2023
  3. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del Cateb corresponent a l’exercici 2023 i del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2023.
  4. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2023 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al Cateb).
  5. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2023 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al Cateb).
  6. Elecció, d’entre els assistents a l’Assemblea General, dels col·legiats que s’integraran en la Comissió Econòmica per a l’exercici 2024 (s’han de renovar tres dels seus membres), d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.
  7. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General ordinària, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.
  8. Torn obert de paraules.

 

 Els col·legiats/ades podeu presentar proposicions perquè siguin sotmeses a l’Assemblea General ordinària, en els termes previstos en l’article 40 dels Estatuts col·legials.

 

Celestí Ventura i Cisternas

President

 

Barcelona, 3 d’abril de 2024Detall de l’activitat
Data
7 de maig de 2024
Lloc
Sala d'actes del Cateb
Horari
A les 18:00 h
Preu
-
Modalitat
Híbrida
Telèfon
932 40 20 60
Email
activiats@cateb.cat

PUBLICITAT