Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Next Generation EU Subvencions Subvencions Àrea Metropolitana

Ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges 2022-2026 Àrea Metropolitana de Barcelona #NextGeneration

Convocatòria d'ajuts en matèria de rehabilitació del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la UE Nextgeneration EU, per als municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona ciutat

Publicada al DOGC l’anunci de la convocatòria per la concessió d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament europeu i del consell, de 12 de febrer de 2021 del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la unió europea-nextgeneration EU per als municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona en règim de concurrència no competitiva

​El  28/07/2022 es publica al BOP de Barcelona una modificació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU pels municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona en règim de concurrència no competitiva

​L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Els objectius específics del Pla es concreten en actuacions que comporten la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i la integració de fonts d’energia renovables que alhora suposin una millora de la conservació i de la seguretat d’utilització, una major digitalització dels edificis així com l’impuls en l’activitat rehabilitadora.​

Aquesta convocatòria es regeix pel Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 239, de 6.10.2021)

Pressupost disponible: 28.942.436,00 € . El programa E tindrà 142.163,00 €
Àmbit d’aplicació: Àrea Metropolitana de Barcelona exclosa Barcelona ciutat.
Destinataris: Els especificats en cada programa​
Terminis: Des del 30/04/2022 fins al 30/06/2026​

Programes d’actuació

La convocatòria es concreta en els següents programes:

A) Programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell BARRI

Finançament de la realització d’obres de rehabilitació tant en edificis d’ús principalment residencial com en habitatges unifamiliars, inclosos als Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (en endavant, ERRP) prèviament delimitats, que obtinguin una millora acreditada de l’eficiència energètica.

B) Programa d’ajuda a actuacions de rehabilitació a nivell EDIFICI

L’objecte del programa, és el finançament d’obres o actuacions en edificis d’ús principalment residencial que obtinguin una millora acreditada de l’eficiència energètica, i especialment en l’envolupant dels edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent els seus habitatges, i en els habitatges unifamiliars. 

C) Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en HABITATGES 

L’objecte del programa és el finançament d’actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges, siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars. 

D) Programa d’ajuda a l’elaboració del LLIBRE DE L’EDIFICI existent per la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

L’objecte del programa és l’impuls a la implantació i generalització del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació mitjançant una subvenció que cobreix part de les despeses d’honoraris professionals per la seva emissió, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis d’acord amb els límits establerts, amb el propòsit d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat als edificis, que permeti complir els objectius europeus i impulsi l’activitat d’aquest sector en el mig i llarg termini. 

E) Programa d’IMPULS a la tasca de gestió d’obres de rehabilitació

L’objecte del programa és fomentar l’impuls en la gestió de l’activitat rehabilitadora mitjançant una subvenció que cobreix part d les despeses d’honoraris professionals dels administradors en la seva intermediació i gestió en la tramitació de les subvencions del programa recollit a l’apartat A) Barris.

Compatibilitat

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria seran incompatibles amb els ajuts concedits per a la mateixa actuació per altres organismes o pel mateix Consorci. ​

Podeu accedir a la web del Consorci Metropolità d’Habitatge per accedir a la documentació, sol·licitud i tramitació de les ajudes​

PUBLICITAT