Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Visats idoneitat

Com tramitar permisos per obres d’urgència a Barcelona?

El tràmit d’urgència són actuacions a executar de caràcter urgent i immediat per evitar danys a persones o coses, que no poden esperar a la llicència o comunicat (apuntalaments interiors, sistemes de protecció de façanes...).

El Tràmit d’urgència és el procediment per a la instal·lació de les mesures d’emergència que s’han d’executar amb caràcter urgent i immediat per tal d’evitar danys a les persones o a les coses, que no poden esperar fins a la tramitació de la corresponent llicència o comunicació.

Com se sol·licita?

  1. Entrar al Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona
  2. Iniciar el tràmit de la “Consulta prèvia per a la tramitació d’expedients d’obres o d’instal·lacions de radiocomunicació”.
  3. Seleccionar la zona d’actuació on s’han d’executar les mesures de protecció (interior o exterior de l’edifici).
  4. Marcar l’opció “Mesures d’emergència per tal d’evitar danys a les persones”.
  5. S’obté la Consulta prèvia final, que conté la guia amb els passos a seguir, i incorporà la documentació necessària per la tramitació, que són les declaracions responsables DRPOB-17 i DRPOB-18 (1/2 i 2/2).
  6. Iniciar el tràmit de la “Tramitació d’expedients d’obres o d’instal·lacions de radiocomunicació (llicència, comunicat o actuació d’urgència)”. Caldrà adjuntar les declaracions responsables emplenades i signades.

L’endemà de la data en què s’ha obtingut el document d’admissió ja poden començar els treballs. L’actuació ha de començar i acabar immediatament després d’obtenir el permís. Aquest permís només permet treure el risc immediat i que en cap cas autoritza a fer les obres de reparació, que seran objecte d’un permís d’obres diferent. Caldrà sol·licitar la corresponent llicència o comunicació en un termini no superior a dos mesos o en el termini fixat en el cas d’expedients de disciplina urbanística.

Com es visa el tràmit d’urgència?

Per poder visar aquests treballs professionals caldrà donar d’alta un nou expedient de direcció d’obra + direcció d’execució, adjuntant una documentació tècnica o justificació de pressupost i el full d’assumeix, per tal de deixar constància que no són obres de reparació, sinó que es tracta de mesures per evitar el risc greu i imminent.

Trobareu aquesta i altres preguntes freqüents en l’apartat d’Actualitat Idoneïtat Tècnica de la pàgina del Cateb. Per més informació sobre la tramitació de la idoneïtat trobareu la Guia per fer l’informe d’idoneïtat tècnica.

PUBLICITAT