Cercar Error
Formació contínua
Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d'incendis

Aquest curs prepara per l’accés a l’examen oficial per obtenir la Certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi, que expedeix l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) prèvia superació d'un examen lliure (previ pagament de la taxa d'examen corresponent) ja que desenvolupa el contingut formatiu mínim del Nivell Bàsic en prevenció d’incendis que s’estableix en l’annex de l’Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i tècniques d’entitats col∙laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.Per accedir als exàmens lliures és necessari superar els cursos i comptar com a mínim amb el 80% d'assistència.Per realitzar l'exàmen d'acreditació del curs a ISPC  és necessari tenir una titulació universitària oficial cientifico tècnica.   

Detalls del curs
Inici
16 d’octubre de 2024
Final
12 de març de 2025
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
Dimecres de 16 a 20h
Modalitat
Presencial/Videoconferència
Hores
96
Preu
1.500€
Preu col·legiats: 1.050€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

Què aprendràs

 • L’objectiu del curs és dotar d’una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions, normes, guies i instruccions tècniques, així com saber interpretar i analitzar qüestions tècniques específiques que configuren la prevenció i la seguretat en cas d’incendi als edificis, per tal de formar personal tècnic amb una base sòlida en aquest camp.
 • El curs està adreçat a personal tècnic que desenvolupa la seva professió o bé pretengui fer-ho en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats, i també personal tècnic redactor i/o director d'execució de projectes tècnics en matèria de prevenció d'incendis.

El programa

 1. Introducció. Regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments a Catalunya.
 2. La Llei de prevenció i seguretat en cas d’incendi a les activitats, establiment, edificis i infrastructures.
 3. Interpretació de plànols.
 4. Construcció i estructures edificatòries. Tipus d'estructures segons els elements i els materials que les formen exercici de construcció i estructures edificatòries.
 5. Hidràulica bàsica. Exercici de revisió de conceptes hidràulica.
 6. Conceptes bàsics de fisico-química. Teoria del foc. Les reaccions de combustió. Les explosions. Tipus de foc.
 7. El risc d'incendi. Concepte de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d'incendi. Exercici d'aplicació de les fórmules de càlcul de la càrrega de foc.
 8. Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari. Classificació de la reacció i resistència al foc. Certificats d'assaigs de reacció i resistència al foc. Marcatge CE dels productes de la construcció: Normativa de referència. Exercici d'aplicació d'anàlisi de certificats.
 9. Protecció passiva. Protecció estructural i sectorització. Intumescències. Panells resistents al foc. Morters. Exercicis d'aplicació: realització de càlculs segons els annexos B, C, D, E i F del CTE DB SI.
 10. Protecció activa: RIPCI. Identificació, components i funcionament. Condicions d'ús i manteniment. Exercici d'aplicació de protecció activa: detecció / BIEs / hidrants. Protecció activa: abastament d'aigua i sistemes de ruixadors automàtics d'aigua. Exercici d'aplicació protecció activa: instal·lació de ruixadors d'aigua.
 11. Ventilació. Control i evacuació de fums. Exercici d’aplicació de sistemes de control de fums i temperatura.
 12. Senyalització de les vies d'evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d'emergència.
 13. Llei d'Ordenació de l'edificació. Els procediments administratius en l'edificació. Els agents de l'edificació. Funcions i responsabilitats.
 14. Les reglamentacions de seguretat en cas d'incendi anteriors al CTE. Períodes de vigència.
 15. El Codi Tècnic de l'Edificació: DB SI i DB SUA. Exercici d'aplicació del CTE.
 16. El Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. Exercici d'aplicació del RSCIEI.
 17. L'Ordenança reguladora de les condicions de protacció contra incendis de l'Ajuntament de Barcelona.
  • Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d'incendis publicades o reconegudes per l'Administració

  Per realitzar l'exàmen d'acreditació del curs a ISPC  és necessari tenir una titulació universitària cientifico tècnica.  

   

  Amb col·laboració de

Metodologia i avaluació

Metodologia

Podràs seguir el curs de forma presencial a les instal·lacions del Col·legi i també podràs seguir-ho per videoconferència, a través de l’aplicatiu ZOOM.


Treballarem al campus del Col·legi, www.campus.apabcn.cat, en el qual podreu desenvolupar la vostra vida acadèmica; des d’on us connectareu a les classes que seguireu per videoconferència, trobareu i us descarregareu el material acadèmic, podreu crear i participar a fòrums, estareu en contacte amb els Companys del curs, el professorat i el/la coordinador/a del curs i podreu consultar les vostres avaluacions.

Avaluació

Aquest curs es desenvolupa amb un sistema d’avaluació contínua, on es valora l’assistència (que ha de ser igual o superior al 80%), resolució dels casos pràctics i qüestionaris de treball que s’aniran plantejant al llarg del curs i projecte final, consistent en el lliurament de documentació corresponent a un expedient fictici (dades generals i plànols) d'un establiment a partir del qual es plantejaran preguntes on l'alumne/a haurà d'argumentar per escrit aspectes relacionats amb la seguretat en cas d'incendi.

Equip docent

Míriam Górriz Torner

Director

Coordinadora i Directora Tècnica d’ECATÈCNIA (l’Entitat de Control d’Incendis del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona) des de 2023. Anteriorment Coord. i Dir. Tècnica d’Entitat Ambiental de Control (EC-PCAA, EC-PCA, EC-AIG, EC-RES) i ECI.

Immaculada Barrau Arcas

Professor

Enginyera Industrial i Arquitecte. Tècnic del Servei de Prevenció Subbdirecció General Tècnica Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Departament d’Interior.

Carlos Chico Tapias

Professor

Arquitecte tècnic. Tècnic de prevenció de la divisió de protecció civil i prevenció de bombers de Barcelona

Albert Gonzalez Mayans

Professor

Arquitecte i Arquitecte tècnic. Tècnic superior en prevenció de riscos laborals, especialitat seguretat. Diplomat Ceprevén i CFPA Europa. Membre de la taula d'interpretació de la normativa de seguretat contra incendis (TINSCI). GENERALITAT

Daniel Magdaleno Moreno

Professor

Tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat. Certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d’incendi, expedida per ISPC. Màster en prevenció de riscos laborals.

Elisabet Mas

Professor

Enginyera Industrial. Tècnica de l'àrea de prevenció del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya

Marta Osorio Galindo

Professor

Enginyera Industrial. Responsable en l'àmbit de la verificació de les mesures de seguretat del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya

Enric Portell Penadés

Professor

Tècnic de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció
del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament. Ajuntament de Barcelona

Gerard Pradas Riera

Professor

Enginyer de camins, Canals i ports. Tècnic de prevenció de Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament.

Maria Xampeny Haendler

Professor

Enginyera Tècnica Industrial i Enginyera en Organització Industrial. Tècnica del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat i professora en diversos cursos a l'ISPC, EBPC.

Propers cursos