Cercar Error
L'Informatiu llibre de l'edifici

El Llibre de l’Edifici

Normativa i contingut que el regula, aplicació informàtica per formalitzar-lo i quantia dels ajuts dels fons europeus Next Generation

Escrit per i -

El Llibre de l’Edifici és el conjunt de documentació gràfica i escrita, que conforma l’arxiu i el registre de l’historial d’incidències tècniques, jurídiques i administratives de l’edifici. El Llibre de l’Edifici permet posar a disposició de la propietat de l’immoble (comunitat de propietaris/propietari), les dades i instruccions necessàries per a la seva utilització adequada, i per poder dur a terme la conservació i el manteniment, així com per poder acreditar el compliment de les obligacions dels propietaris, a fi de facilitar si escau, l’esclariment de responsabilitats o la concessió d’ajuts públics.

Normativa i contingut que regula el Llibre de l’Edifici

Esquema de la normativa que regula el Llibre de l’Edifici

El primer document legislatiu aplicable a Catalunya, en el que es regulava l’obligació del Llibre de l’Edifici per als edificis d’habitatges de nova construcció, va ser la Llei 24/1991 de l’Habitatge, avui derogada. Un any després, també a Catalunya, es va aprovar el Decret 206/1992, avui derogat, que regulava el contingut del Llibre de l’Edifici.

El 6 de maig del 2000, va entrar en vigor la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació (LOE), avui encara en vigor, fent referència al Llibre de l’Edifici, independentment del seu ús. En aquesta Llei es va exportar aquesta exigència a tot el territori de l’Estat. Aquesta exigència també era aplicable a tots els edificis d’obra nova, on el promotor d’un edifici estava obligat a lliurar el Llibre de l’Edifici als usuaris finals.

Posteriorment, el 9 d’abril de 2008, va entrar en vigor la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge, que regula el Llibre de l’Edifici d’habitatges, com a instrument d’informació de la vida de l’edifici. La Llei va ser aprovada a Catalunya i actualment es troba en vigor. L’any 2015, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 67/2015 (que va entrar en vigor el 27 de maig del 2015). Aquest decret en vigor, regula i detalla el contingut del Llibre de l’Edifici dels edificis de nova construcció, dels edificis resultants d’una gran rehabilitació i dels edificis existents.
 

Contingut del Llibre de l’Edifici dels edificis d’habitatges de nova construcció o resultants d’una gran rehabilitació (Decret 67/2015)

Contingut del Llibre de l’Edifici dels edificis d’habitatges existents (Decret 67/2015)

Reial Decret 853/2021 dels fons europeus Next Generation

El 6 d’octubre de 2021 es va publicar el Reial Decret 853/2021, d’àmbit estatal, pel qual es regulen els programes d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dels fons europeus Next Generation. Un dels programes regulats per aquest reial decret és el Programa 5 d’ajuda a l’elaboració del Llibre de l’Edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Un dels objectius d’aquest Programa 5 és l’impuls a la implantació i generalització del citat Llibre d’Edifici, amb el propòsit d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica als edificis, que permeti complir els objectius europeus, així com una millora en l’accessibilitat, la seguretat d’utilització i l’habitabilitat, entre d’altres. Segons l’article 50 del Capítol VI del Reial Decret 853/2021, el Llibre de l’Edifici contindrà, de manera detallada, els aspectes relacionats a l’Annex I.

Contingut del Llibre de l’Edifici dels edificis d’habitatges existents segons Reial Decret 853/2021

Quantia dels ajuts

Segons l’Article 53 del Reial Decret 853/2021 en relació amb la quantia dels ajuts dels fons europeus Next Generation, la quantia màxima de la subvenció per al Llibre de l’Edifici existent (Programa 5) per a la rehabilitació serà l’obtinguda de la manera següent:

  • En cas d’habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 70 0€, més una quantitat de 60 € per habitatge.En cas d’edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1.100 €, més una quantitat de 40€ per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 3.500 €.

Aplicació informàtica per a formalitzar-lo

Imatge extreta de l’aplicació informàtica Llibre de l’Edifici

Des de l’any 2016 el Cateb disposa d’una aplicació informàtica en català i castellà que permet formalitzar el Llibre de l’Edifici per a edificis existents i d’obra nova, tant residencials (unifamiliars i plurifamiliars), com terciaris. El Llibre de l’Edifici està format pel conjunt de documents que acrediten l’estat de conservació de l’edifici, conté les instruccions o recomanacions de manteniment que permeten allargar la vida útil i evitar‐ne la degradació i incorpora l’estudi del potencial de millores i el pla d’actuacions per a la renovació, per identificar i planificar les actuacions de millora de les prestacions de l’edifici, que en garantirà la seva transformació i adaptació i l’ús òptim al llarg del temps.

Durant el primer trimestre del 2022 el Cateb va desenvolupar una ampliació d’aquesta aplicació informàtica, per adaptar-la als requisits que disposa el Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre. D’aquesta manera l’aplicació s’adapta a les normatives específiques de cada comunitat autònoma de l’Estat (actualment s’han incorporat les comunitats dels col·legis en conveni, la resta estan en fase d’implantació) i és apte per sol·licitar les subvencions dels fons europeus Next Generation.

La nova ampliació del Llibre de l’Edifici permet avaluar l’estat funcional de l’edifici i fer un estudi del seu potencial de millores, tot partint de l’anàlisi de les seves prestacions bàsiques en relació a la normativa actual que hauria de tenir l’edifici si aquest fos nou. Els avantatges d’utilitzar l’aplicació del Llibre de l’Edifici del Cateb són els següents:

  • És una eina de gestió integral de l’edifici que inclou les instruccions o recomanacions de manteniment de l’edifici i la possibilitat de programar les actuacions de rehabilitació de l’edifici a llarg termini.S’adapta a les normatives específiques de diferents comunitats autònomes de l’Estat (actualment s’han incorporat les comunitats dels col·legis en conveni, la resta estan en fase d’implantació).Facilita la gestió del temps en el moment d’inspecció de l’edifici, gràcies a les Fitxes de Camp que incorpora l’aplicació, com a document complementari per estudiar el potencial de millores en edificis existents.Facilita la revisió dels paràmetres normatius establerts al CTE, amb l’ajuda de les Fitxes de Consulta que conté l’aplicació informàtica.És sostenible amb el medi ambient perquè és una eina digital.És intuïtiva i no precisa d’una formació específica per utilitzar-la.No té una limitació temporal d’utilització, es pot entrar tantes vegades com es vulgui.La documentació queda guardada al servidor i sempre estarà disponible.Es pot accedir des de qualsevol dispositiu i navegador en qualsevol moment.

Convenis i tarifes

El Cateb ofereix convenis a tots els col·legis professionals de l’Estat que prescriuen l’eina. Les tarifes que s’apliquen són les següents:

  • Tarifa general: 60,50€ (50,00€ + IVA).Tarifa per llibre per a col·legiats de col·legis amb conveni*: 42,96€ (35,50€ + IVA).

* Els col·legis en conveni fins al moment de tancar l’article són Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Mallorca, Menorca i Navarra. Resta pendent de signatura el col·legi de Pontevedra i pendents d’aprovació de la Junta de Govern els col·legis de A Coruña, Lugo i Ourense.

Validació del document

Recomanem visar el Llibre de l’Edifici per garantir que la documentació presentada s’ajusta al protocol acordat amb l’administració segons la normativa vigent, també per validar les competències dels tècnics d’acord amb la LOE, per certificar la identitat, titulació, habilitació legal i professional i per demostrar que es disposa d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.   La tarifa del visat és de 29,70 €/llibre + 21% d’IVA. Si en el tràmit del visat del Llibre de l’Edifici, s’informa del número de la factura del Llibre de l’Edifici, es descomptarà l’import del Llibre de l’Edifici de 35,50 €. Si a més a més, en aquesta mateixa ubicació s’ha visat prèviament una direcció o una ITE, llavors també es descomptarà un 70% respecte del preu del visat.

Accés a l’aplicació informàtica del Llibre de l’Edifici

  Consultes més freqüents relacionades amb aquest i altres temes d’interès tècnic

PUBLICITAT