Cercar Error
Pràctica professional Delegació de l'Alt Penedès - Garraf

El nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya, a la delegació de l’Alt Penedès-Garraf

La Consultoria Tècnica del Cateb ha explicat a Vilafranca quins són els criteris i els conceptes generals que cal tenir en compte amb el Nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya.

Amb motiu de l’aprovació del Nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya mitjançant el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya, l’Alt Penedès-Garraf ha organitzat una xerrada informativa per donar a conèixer el nou Codi, en aquells trets mes rellevants que tenen incidència principalment en intervencions en edificació com territori, ja sigui nous com existents. Ha tingut lloc a la delegació, el passat 26 de juny, a càrrec de Jaume Arbós, consultor en edificació legal de la Consultoria Tècnica del Cateb.

Jaume Arbós ha fet menció del període transitori d’aplicació de la normativa així com els ajustos raonables que caldrà que facin les activitats com els edificis existents.

Tota la informació sobre el codi d’accessibilitat de Catalunya:

Aquest nou reglament afecta a l’edificació, el transport, l’urbanisme, els productes i els serveis, tant públics com privats i en espais ja existents o els de nova creació.

El reglament sorgeix del desplegament de la Llei 13/2014 d’accessibilitat i adapta el marc normatiu català a les directrius de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides. El nou Codi substitueix el decret 135/1995 i incorpora i harmonitza les directrius incloses en la normativa bàsica estatal i europea. A més, també desenvolupa en aspectes poc regulats fins ara, com són l’accessibilitat comunicativa i cognitiva o l’adequació progressiva de l’entorn existent, entre d’altres.

L’objectiu del Govern amb aquest reglament és promoure una societat accessible, fonamental perquè qualsevol persona pugui dur a terme les activitats de la vida diària de la manera més autònoma possible.

El nou Codi, estructurat en 199 articles, emmarca tres grans línies d’actuació:

  • Millora de les condicions d’accessibilitat de tot allò que es dissenyi de nou.
  • Impuls de la transformació de l’entorn existent.
  • Incorporació de l’accessibilitat cognitiva.

Com a novetat per promoure les bones pràctiques, el nou reglament preveu la creació d’un distintiu de qualitat en accessibilitat com a reconeixement a establiments, espais i municipis. Aquest certificat s’atorgarà quan les característiques dels edificis, productes o serveis que ofereixen superin determinades condicions d’accessibilitat física, sensorial i cognitiva, més enllà de les obligatòries.

A nivell normatiu el nou Codi recull i incorpora els requisits que s’estableixen en el Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació (CTE DB SUA); en el Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització de les formes de transport per a persones amb discapacitat, i en l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.

Les disposicions que conté el Codi d’accessibilitat complementen, harmonitzen i unifiquen aquests requisits amb la regulació pròpia de Catalunya que s’estableix en exercici de les competències territorials, i determinen un marc normatiu unificat que concreta en cada situació les condicions exigibles per justificar el compliment, de manera global, de la legislació concurrent en matèria d’accessibilitat en l’àmbit autonòmic, estatal i internacional.

Finalment, el Codi d’accessibilitat desenvolupa un ampli ventall d’ajustos raonables per a situacions que actualment estan sense regular o que ho estan insuficientment i queden a discreció d’interpretacions individuals o arbitràries, i pretén, en definitiva, conferir seguretat jurídica en l’aplicació de la norma, per a tots els sectors de la societat, de conformitat amb la Llei 13/2014, del 30 d’octubre.

L’entrada en vigor del Nou Codi és de tres mesos (29/02/2024) des de la seva publicació al DOGC, però estableix un règim transitori d’aplicació, on:

  • Les sol·licituds de llicències i autoritzacions, els comunicats d’obres i altres tràmits administratius assimilables, així com els projectes encarregats per les administracions públiques, que s’hagin presentat abans dels 6 mesos posteriors a l’entrada en vigor d’aquest Decret es regeixen per la normativa anterior.
  • Els projectes visats abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret es regeixen per la normativa aplicable en el moment del visat, sempre que la sol·licitud de llicència corresponent, el comunicat d’obres o l’inici de la tramitació administrativa que correspongui s’hagi efectuat en un termini de fins a dotze mesos des de la data d’entrada en vigor d’aquest Decret
  • Els instruments de planejament urbanístic, general i derivat que hagin estat objecte d’aprovació provisional abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret es regeixen per la normativa anterior.
  • Els instruments de planejament urbanístic, general i derivat, i els projectes d’urbanització, que hagin estat objecte d’aprovació inicial en el transcurs dels dos anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Decret i que siguin objecte d’aprovació provisional o definitiva durant el primer any posterior a aquesta entrada en vigor es regeixen per la normativa anterior.
  • Els projectes d’infraestructures de transport encarregats per les administracions públiques abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret i que es lliurin durant els 18 mesos posteriors a aquesta entrada en vigor es regeixen per la normativa anterior.
  • Els productes d’ús públic (bancs, papereres, semàfors, etc.) sobre els quals s’hagi formalitzat el contracte de compra abans de la data d’entrada en vigor d’aquest Decret es regeixen per la normativa anterior, sempre que es posin a disposició del públic en un termini no superior a un any des d’aquesta data d’entrada en vigor.

PUBLICITAT