Cercar Error
Pràctica professional control de qualitat documentació Registre

El seguiment del control de qualitat de les obres

Els registres fets al programa de control de qualitat són la base fonamental de la justificació de la nostra feina com a directors d'execució de l'obra

Els agents del procés constructiu podent rebre reclamacions pels deficiències constructives que apareguin en les obres, durant els terminis que estableix la Llei d’Ordenació de la Edificación(1) i/o el Codi Civil(2).

Per evitar o defensar aquestes responsabilitats és important documentar degudament el compliment de les funcions que assumeix cadascun dels agents. Així com el projectista, deixa constància del compliment normatiu en l’apartat de justificació de les exigències del projecte, el director de l’execució de l’obra ha deixar constància de la qualitat de l’obra executada mitjançant el seguiment del control realitzat.

Aquest seguiment a manera de registres s’ha d’adjuntar al programa de control de qualitat(3) realitzat a l’inici de l’obra per la direcció de l’execució de l’obra.

Un bon programa de control de qualitat ens permetrà determinar la documentació de seguiment necessària a fi de poder justificar la correcta direcció de l’execució material de l’obra realitzada i la comprovació de la qualitat d’allò edificat.

Aquesta documentació ha d’incloure(4) els controls realitzats, tant en la recepció dels materials i productes, com dels processos d’execució i de les unitats d’obra acabada.

Tal com s’estableix en els articles 7.2, 7.3 i 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació la documentació del control indicada ens ha de permetre justificar les característiques tècniques exigibles als materials i productes, la conformitat dels processos executats i les comprovacions i proves de servei de les unitats acabades.

El Cateb posa a la vostra disposició plantilles de registre dels controls realitzats per a les unitats d’obres més habituals. Podeu trobar-les en aquest enllaç.

(1) La Llei d’ordenació de l’edificació estableix la responsabilitat corresponent dels agents implicats, pels defectes constructius que apareguin en l’edificació en els terminis següents:

  • Durant 1 any pels danys d’acabats.
  • Durant 3 anys pels danys que afectin l’habitabilitat (salubritat, estanquïtat, acústica, estalvi d’energia i aïllament tèrmic, així com altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions que permetin l’ús satisfactori de l’edifici).
  • Durant 10 anys pels danys que produeixin inestabilitat estructural.

Des que es produeix el desperfecte la Llei estableix un període de dos anys per reclamar, que es pot anar allargant si s’interromp la prescripció.

(2) El Codi Civil estableix la responsabilitat contractual (per exemple la que pot reclamar el promotor al tècnic per incompliment del contracte de prestació de serveis professionals) durant 10 anys, i també la responsabilitat extracontractual (entre d’altres, per danys a edificis o entitats confrontats) durant 3 anys.

(3) El programa de control de qualitat és un document establert pel Decret 375/88, que inclou els controls de recepció, execució i obra acabada, i els corresponents registres dels resultats d’aquests controls.

(4) Part 1 CTE, Annex 2, Art.II.2.”

PUBLICITAT