Cercar Error
Vull col·legiar-me
Institucional Eleccions 2023 Junta electoral

Per primera vegada, les eleccions al Cateb es faran per mitjans telemàtics

Coneix la normativa per a l’exercici del vot presencial, remot i anticipat

La Junta Electoral, que és l’òrgan col·legial que regula i controla el desenvolupament del procés electoral del Col·legi, ha aprovat la normativa per a l’exercici del vot, l’escrutini i la proclamació de càrrecs, segons allò regulat en els articles 77 a 83 dels Estatuts

Candidatures 

Han quedat proclamades dues candidatures a la Junta de Govern del Cateb, encapçalades per Enric Peña Camarillas i per Celestí Ventura i Cisternas, respectivament. 

Veure les candidatures proclamades

Fase de propaganda electoral i suport del Cateb a les candidatures 

Durant el període de temps comprès entre la data de proclamació de les candidatures i fins a les 00:00 hores del dia 12 de juny de 2023 (dia en que s’iniciarà la votació telemàtica anticipada), les candidatures podran fer la propaganda electoral que considerin convenient, mantenint en tot moment una actitud de lleialtat i respecte envers el Cateb i els companys/es de professió. 

Tal com es va proposar en la convocatòria de les eleccions i ja es va acorda per la Junta Electoral, es reitera que les candidatures podran disposar de 2 trameses per correu electrònic, remeses dels del Col·legi a tots els col·legiats/ades inclosos en el cens electoral (amb excepció dels que no tenen adreça de correu electrònic informada en els arxius col·legials), més 1 tramesa per correu ordinari adreçada a tot el cens electoral. Les característiques d’aquestes trameses es concreten en el document titulat SUPORT A LES CANDIDATURES. CONDICIONS DE LES TRAMESES ELECTORALS A CÀRREC DEL Cateb, comunicat a les candidatures. 

Així mateix, les candidatures podran seguir utilitzant l’espai electoral de què disposen en el web del Cateb, així com en els butlletins electrònics 7@

Igualment, s’habiliten taulells d’anuncis en totes les seus col·legials de Barcelona i de cadascuna de les Delegacions, on les candidatures podran publicar la propaganda electoral respectiva. La responsabilitat de penjar la informació correspon a cada candidatura. 

En el seu cas, la Junta Electoral es reserva la decisió de retirar alguna comunicació que es consideri contraria als principis ètics i formals que regeixen les eleccions del Cateb. 

Plataforma electrònica de votació, obtenció de les credencials per votar i exercici del vot 

Podran votar tots els col·legiats i col·legiades inclosos en el cens electoral i que es mantinguin d’alta col·legial. 

Cada col·legiat o col·legiada té un vot i no s’admet el vot per delegació. 

Per facilitar la participació, la votació es farà per mitjans telemàtics, a través de la plataforma eCOMITIA, que garanteix, amb el màxim nivell de seguretat, fiabilitat i transparència, que el vot de cada col·legiat/ada sigui únic i secret, que quedi acreditada la seva identitat i la condició col·legiat/ada elector/a inclòs en el cens electoral, i la inalterabilitat del contingut de la votació. 

Per poder votar, tots els col·legiats/ades rebran un correu electrònic i un sms al seu mòbil, amb l’enllaç per accedir a la plataforma de votació i amb la seva clau d’accés, que serà personal i intransferible. L’enviament d’aquest correu i sms es farà abans de l’obertura de la votació telemàtica anticipada; a més, tots els col·legiats/ades rebran un recordatori abans de l’obertura de la votació telemàtica presencial. 

Per accedir a la plataforma de votació amb la clau d’accés rebuda, el col·legiat/ada s’haurà d’identificar mitjançant el seu núm. de NIF. 

També podrà accedir a la plataforma de votació amb certificat digital, si hi accedeix a través del dispositiu on tingui instal·lat el seu certificat digital. Les signatures digitals acceptades per la plataforma són exclusivament els certificats d’idCAT, de Firmaprofesional, de la Fábrica Nacional de Moneda i Timbre, i el DNI electrònic. 

Per assegurar la rebuda de l’enllaç per accedir a la plataforma de votació i la clau d’accés per votar, és molt important que cada col·legiat/ada comprovi que estiguin correctament informades les dades del seu correu electrònic i del seu telèfon mòbil en l’apartat Dades col·legials de l’Oficina Virtual del Cateb; en el cas que calgui informar o esmenar el correu electrònic i/o el mòbil, s’ha de fer a través de la pestanya Sol·licitud de modificació de dades, abans del divendres 9 de juny, a les 13h. 

Igualment, es publicarà l’enllaç per accedir a la plataforma de votació des del web del Cateb. 

Els col·legiats/ades podran recuperar la clau d’accés, en qualsevol moment, accedint a la plataforma  de votació des del web del Cateb, introduint el seu núm. de NIF i clicant la pestanya Rebre codi; aleshores, rebran la clau d’accés mitjançant un correu electrònic i un sms al seu mòbil. 

Quan accedeixin a la plataforma de votació, els col·legiats/ades visualitzaran les opcions de vot, en condicions d’igualtat: vot a favor de la candidatura encapçalada per Enric Peña; vot a favor de la candidatura encapçalada per Celestí Ventura; o vot en blanc. La plataforma de votació impedeix els vots nuls. 

Una vegada que el col·legiat/ada seleccioni l’opció de vot que consideri, la plataforma li demanarà que confirmi la votació o li permetrà canviar la selecció; finalment, el vot emès serà definitiu. Cada col·legiat/ada només pot votar una vegada. 

Jornada electoral 

D’acord amb el calendari electoral fixat en la convocatòria d’eleccions, la jornada electoral és el dimarts 13 de juny de 2023, en horari de 10h a 20h ininterrompudament. 

Formes de votació

Els col·legiats i col·legiades poden votar telemàticament de forma presencial, indistintament a la seu del Cateb a Barcelona o a qualsevol de les Delegacions; telemàticament de forma remota; o telemàticament de forma anticipada. 

Una vegada el col·legiat/ada hagi votat per qualsevol forma (presencial, remota o anticipada), podrà descarregar-se un certificat conforme ha emès el vot, i la pròpia plataforma de votació no li permetrà tornar a votar. 

  • Votació telemàtica presencial. Durant la jornada electoral i dins de l’horari previst (de 10h a 20h), es constituiran les meses electorals corresponents a la seu central del Cateb a Barcelona i a cadascuna de les seus de les Delegacions (Vilafranca, Manresa, Mataró, Vic, Terrassa i Granollers). Cada mesa estarà formada per un president/a i per un secretari/a, designats per la Junta Electoral. Cada candidatura pot designar interventors, un titular i un suplent, per a cada mesa electoral, que hauran de ser col·legiats/ades amb dret a vot; la comunicació de la designació s’haurà de fer mitjançant un correu electrònic adreçat a juntaelectoral2023@cateb.cat, abans del divendres 9 de juny, a les 13h.

    Els interventors no podran interferir en les funcions que pertoquen als membres de la mesa electoral. En cada mesa electoral s’instal·larà un ordinador amb connexió a internet, des d’on els col·legiats/ades accediran a la plataforma de votació, amb la seva clau d’accés, i podran exercir el vot. Cada mesa electoral comptarà amb el servei d’un tècnic de suport d’eCOMITIA per a qualsevol incidència sobre el funcionament de la plataforma de votació.

    En el cas que el col·legiat/ada no hagi rebut o no pugui accedir a la seva clau d’accés, podrà demanar que se li enviï novament la clau d’accés, acreditant-se prèviament amb el seu DNI, carnet de conduir, o passaport original a la mesa electoral. Fins i tot, en el cas que el col·legiat/ada no disposi de correu electrònic o de mòbil, podrà demanar que se li enviï una clau d’accés (que sempre serà personal i intransferible) al mòbil del tècnic de suport d’eCOMITIA, o, en el seu cas, al mòbil del president/a o el secretari/a de la mesa electoral.

    El president/a i el secretari/a de la mesa electoral facilitaran el suport que puguin necessitar els col·legiats/ades electors, amb plena garantia d’imparcialitat i del secret del vot. 
  • Votació telemàtica remota. Durant la jornada electoral i fins el tancament de les votacions (el dimarts 13 de juny, a les 20h), els col·legiats/ades electors podran votar telemàticament de forma remota, accedint a la plataforma de votació, amb la seva clau d’accés o amb el seu certificat digital, mitjançant qualsevol dispositiu que ho permeti (ordinador, telèfon mòbil, tauleta…), connectat a la xarxa de comunicacions d’internet.
  • Votació telemàtica anticipada. De forma anticipada, a partir del dilluns 12 de juny, a les 10h, i fins el tancament de les votacions (el dimarts 13 de juny, a les 20h), els col·legiats/ades electors podran votar telemàticament de forma remota, accedint a la plataforma de votació, amb la seva clau d’accés o amb el seu certificat digital, mitjançant qualsevol dispositiu que ho permeti (ordinador, telèfon mòbil, tauleta…), connectat a la xarxa de comunicacions d’internet. 

Obertura i tancament de las votacions 

El president de la Junta Electoral obrirà la plataforma de votació el dilluns 12 de juny de 2023, a les 10h, per a l’inici de la votació telemàtica anticipada, i tancarà les votacions el dimarts 13 de juny de 2023, a les 20h.

Atenció de dubtes i consultes sobre la votació 

Durant tot el període de temps en què estigui oberta la plataforma de votació, s’habilitarà un servei d’atenció dels dubtes i consultes que puguin tenir els col·legiats/ades sobre la votació:

T. 93 551 16 51 / eleccions2023@cateb.cat, en horari laboral. 

Dades de participació electoral 

La Junta Electoral farà públiques les dades de participació electoral que s’obtenen de la pròpia plataforma de votació a les 10h, 13h i 17h de la jornada electoral. 

Escrutini 

Un cop tancades les votacions, la Junta Electoral procedirà a l’escrutini, mitjançant la pròpia plataforma de votació, de la qual es descarregarà un certificat que comptabilitzarà els vots vàlids emesos a favor de cadascuna de les candidatures i els vots en blanc, i aixecarà l’acta amb el resultat de la votació. 

En l’acta d’escrutini es faran constar les incidències i observacions dels interventors de les meses electorals, si hi haguessin. 

Proclamació de càrrecs 

La Junta Electoral, en el termini de 24h comptades des del tancament de l’horari de votació, ha de resoldre amb caràcter definitiu totes les incidències i les observacions dels interventors, si hi haguessin, i proclamarà electa la candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots. En cas d’empat, quedarà proclamada electa la candidatura que hagi presentat més suports de col·legiats/ades en la fase prèvia de presentació de les candidatures. 

La nova Junta de Govern prendrà possessió en la data que acordi la Junta de Govern sortint, dins del termini màxim d’un mes des de la seva proclamació. 

La composició de la nova Junta de Govern es comunicarà a tots els col·legiats i col·legiades del Cateb, al Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya i al Departament de Justícia de la Generalitat, per a la seva inscripció en el Registre de Col·legis Professionals. 

La Junta Electoral 

Barcelona, 31 de maig de 2023


Certificació i garanties de la plataforma de votació eCOMITIA 

La plataforma de votació eCOMITIA, versió 2.0 d’ARES S. COOP, ha obtingut el certificat ISO /IEC 25000 per adequació funcional. El certificat ha estat emès per AENOR sobre la base de l’avaluació realitzada pel laboratori acreditat AQCLab.

Protecció i garantia del vot únic 

Quan la persona electora emet i confirma el seu vot, aquest queda encriptat i dipositat en l’urna electrònica, generant-se un certificat (que es pot descarregar en format pdf) signat digitalment per ARES S. COOP. amb un segell de temps de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). El certificat inclou un codi de validació que permet comprovar l’emissió del vot. 

El procés de comprovació del vot emès compararà el valor emmagatzemat en el certificat generat amb el càlcul de l’identificador únic a partir del vot encriptat emmagatzemat en l’urna i del segell de temps de la FNMT.

Protecció i garantia del secret del sentit del vot 

La plataforma de votació garanteix la protecció del sentit del vot mitjançant la codificació del vot. El vot es codifica amb una doble clau, pública i provada. La clau pública és responsable de la codificació i la clau privada de la descodificació. La clau privada, a més, queda codificada per un codi d’auditor, que estarà únicament en poder de l’auditor, i el procés de descodificació i recompte serà habilitat per eCOMITIA. Durant el procés de descodificació i recompte, els vots emesos s’insereixen en l’urna digital, per ser comptabilitzats de forma anònima, sense referencia al vot codificat per evitar que es pugui deduir el seu origen.

PUBLICITAT