Cercar Error
Eleccions a la Junta de Govern del Cateb

La Junta de Govern del Cateb, en sessió de 12 d’abril de 2023, de conformitat amb el regulat en els Estatuts col·legials i atesa la data conjunta establerta pel Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, ha acordat convocar eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta de Govern, que tindran lloc el pròxim 13 de juny de 2023.

Aquestes eleccions es regiran pel règim electoral regulat en els articles 67 a 84 dels Estatuts vigents del Cateb, per la normativa que dicti el Col·legi en materia electoral, a través dels seus òrgans competents, i s’aplicarà, amb caràcter supletori, la legislació electoral general.

En aquest apartat, trobaràs tota la informació sobre les eleccions al Col·legi. Si tens alguna consulta concreta, pots fer-la arribar al correu juntaelectoral2023@cateb.cat