Cercar Error
Pràctica professional Àrids reciclats execució Residus

Entra en vigor una nova ordre per a l’ús dels àrids reciclats en obres públiques i privades

Els projectes de construcció hauran de determinar l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim del 5%

El passat 26 de gener de 2023, es va publicar al DOGC l’Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.

Aquesta reglamentació vol fomentar i impulsar l’ús dels àrids reciclats, desenvolupant l’article 147 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

L’Ordre estableix l’obligació de determinar, en els projectes de construcció d’obra pública i privada, l’ús d’àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d’àrids previstos. L’esmentada Ordre també estableix les categories dels àrids reciclats en funció del percentatge en pes dels seus components principals, i s’estableixen els usos admesos segons aquestes categories i granulometria. S’indiquen aquests usos, que corresponen, en els termes que indica l’Ordre, a la prefabricació d’elements de formigó; formigons en massa; morters; ferms; farciments i altres usos com la protecció pesada de les cobertes no transitables i invertides, i material granular decoratiu per a jardineria.

Aquests àrids hauran de disposar de Marcatge CE per al seu control en la recepció en obra.

S’hauran de verificar les característiques tècniques establertes en el projecte, així com que la quantitat que es recepciona supera el 5% establerta en la llei.


Àmbit d’aplicació
L’Ordre s’aplica als àrids reciclats obtinguts de residus de la construcció i la demolició que s’utilitzen en l’obra pública i privada executada a Catalunya i en fixa uns usos admesos i els requisits per a la seva utilització en les obres de construcció.

Definicions
Es defineix la composició dels àrids, les categories i la granulometria, i s’estableix una recomanació d’usos possibles en funció del percentatge en pes dels seus components. Així mateix, també s’estableix la possibilitat de la seva utilització si altra normativa ho permet. (1)

Excepcions
L’Ordre també contempla supòsit d’excepció quan

En el següent enllaç podeu accedir a la guia per al compliment de l’ús del 5% d’àrids reciclats en els projectes de construcció, realitzada per l’ITeC.

PUBLICITAT