Cercar Error
Pràctica professional prevenció riscos laborals publicacions seguretat i salut

Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball 2023-2027

Full de ruta per al desenvolupament i millora de les polítiques públiques de prevenció de riscos laborals per aconseguir espais de treball segurs i saludables

Des que el passat 23 de febrer, la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz presentés l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027, restàvem a l’espera que es publiqués el document definitiu, un cop signat pel Consell de Ministres el passat 14 de març.

El document parteix de dos pilars fonamentals, la prevenció i la col·laboració amb un enfocament integral i que situa per primer cop en el mateix nivell la protecció de la salut física i mental.

Per assolir la major part dels objectius, la ministra ja va anunciar l’apertura d’una “Mesa de Diàleg Social” per actualitzar el marc normatiu de la llei de prevenció de riscos laborals (PRL) amb la finalitat de millorar la integració de l’activitat preventiva de les empreses (especialment petites empreses i autònoms), la introducció de la perspectiva de gènere en la gestió de la PRL i reforçar la protecció de les persones treballadores enfront als riscos psicosocials.

L’Instituto Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha desenvolupat l’estratègia tenint en compte el Marc Estratègic de la UE en matèria de salut i seguretat en el treball 2021-2027 que ha estat configurada al voltant de sis objectius estratègics que permetin aconseguir entorns de treball segurs i saludables, que contribueixin positivament a la salut de les persones treballadores i al progres de les empreses i la societat. Aquests objectius són:

 1. Millorar la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals.
 2. Gestionar els canvis derivats de les noves formes d’organització de treball, l’evolució demogràfica i el canvi climàtic.
 3. Millorar la gestió de la seguretat i salut a les PYMES, una posta per la integració i la formació en prevenció de riscos laborals.
 4. Reforçar la protecció de les persones treballadores en situació de major vulnerabilitat.
 5. Introduir la perspectiva de gènere en l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball.
 6. Enfortir el sistema nacional de seguretat i salut en el treball per afrontar amb èxit futures crisis.

Alguns aspectes clau de l’estratègia per al nostre sector són:

 • Promoure la prevenció del càncer d’origen professional, en especial atenció a l’amiant i a la pols respirable de fusta i de sílice cristal·lina com agents causant de la malaltia.
 • Es desenvoluparan actuacions per impulsar la prevenció de l’exposició de les persones treballadores a substàncies i agents perillosos, inclosos els cancerígens: pols respirable de sílice cristal·lina, gas radó, etc.

Amiant: Segons cita el document, entre 2018 i 2020, el 65% de malalties professionals notificades per aquests agents al nostre país, estan derivades de l’exposició a l’amiant. L’estratègia preveu que:

 • Es revisarà el RD396/2006 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, amb motiu de l’actualització de la Directiva d’amiant.
 • Amb la reforma normativa, l’INSST investigarà i normalitzarà noves metodologies d’anàlisis per a la determinació d’amiant en materials i aire.
 • Amb motiu de la previsió que en els propers anys es vegin incrementats els tràmits relacionats amb la retirada de materials que contenen amiant, es preveuen actuacions per a optimitzar els procediments i tràmits i per a l’adequada gestió dels riscos i aplicació de mesures preventives.

Pols de fusta i pols de sílice:

 • S’estudiarà l’exposició a pols respirable de sílice cristal·lina, entre d’altres, en obres de construcció, amb l’objecte de conèixer millor les condicions de treball i elaborar una guia de bones pràctiques que orienti i millori l’activitat preventiva.
 • Es construirà un grup de treball en la CNSST amb la finalitat de millorar la protecció de les persones exposades segons sector d’activitat.

Gas radó: Entre les línies d’actuació previstes, s’insta a que les administracions públiques, realitzin actuacions d’assessorament i sensibilització en relació amb la necessitat d’efectuar mesuraments de l’exposició de les persones treballadores a gas radó, i adoptar les mesures de prevenció que corresponguin si es superen els valors de referència establers en els llocs de treball subterranis, allà on es processi, manipuli o s’aprofiti aigua d’origen subterrani, i en tots aquells llocs situats a planta sota rasant o planta baixa en els termes municipals d’actuació prioritària.

Aprofitem per deixar-vos la publicació amb els límits d’exposició professional per a agents químics de 2023 aprovats aquest mes de febrer per la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

Un altre dels aspecte rellevant que aborda l’estratègia, és el de facilitar la prevenció a les PYMES i als autònoms. En aquest sentit es preveu:

 • Es revisarà la normativa per a facilitar la seva aplicació i es promourà la formació i capacitació en prevenció de riscos laborals per a millorar les condicions de seguretat i salut en el treball.
 • En el cas dels autònoms/es, amb l’objectiu d’aconseguir una protecció de la salut equiparable a les persones treballadores per compte aliena, també s’analitzarà i modificarà, si procedeix, les disposicions legals aplicables tant a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, com a la Llei de l’Estatut del Treball Autònom en lo que es refereix a la Coordinació d’Activitats Empresarials, la formació, la vigilància de la salut i inclús la identificació i avaluació dels riscos laborals, etc.

PUBLICITAT