Cercar Error
Vull col·legiar-me
Serveis jurídics pèrits

Informació per als pèrits judicials: Modificació puntual de la Llei d’Enjudiciament Civil respecte a la prova pericial.

Entrada en vigor de modificació puntual de la LEC pel que fa a la intervenció del pèrit judicial

El proper 20 de març de 2024 entren en vigor les modificacions de la Llei d’Enjudiciament Civil, respecte a la regulació de la intervenció dels perits en els procediments judicials, que han estat introduïdes pel Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge (https: //www.boe.es/buscar/pdf/2023/BOE-A2023-25758-consolidado.pdf)

En concret, ens referim a la modificació dels articles 342 i 346 LEC, preceptes a què s’han introduït, a més de qüestions de mera redacció, les novetats que es destaquen en groc:

Article 342. Crida al perit designat, acceptació i nomenament. Provisió de fons.

1. El mateix dia o següent dia hàbil a la designació, el lletrat de l’Administració de Justícia ha de comunicar aquesta al pèrit titular, i li requereix perquè en el termini de dos dies manifesti si accepta el càrrec. En cas afirmatiu, s’efectua el nomenament i el perit ha de fer, en la manera com es disposi, la manifestació sota jurament o promesa que ordena l’apartat 2 de l’article 335.

2. Si el perit designat addueix una causa justa que li impedeix l’acceptació, i el lletrat de l’Administració de justícia la considera suficient, ha de ser substituït pel següent de la llista, i així successivament, fins que se’n pugui fer el nomenament.

3. El perit designat podrà sol·licitar, en els tres dies següents al seu nomenament i amb presentació d’un pressupost d’allò que seria la factura futura, la provisió de fons que consideri necessària, que serà a compte de la liquidació final. El lletrat o lletrada de l’Administració de Justícia, mitjançant decret, decidirà sobre la provisió sol·licitada i ordenarà a la part o parts que hagin proposat la prova pericial i no tingueren dret a l’assistència jurídica gratuïta, que procedeixin a abonar la quantitat fixada a la Compte de Dipòsits i Consignacions del tribunal, en el termini de cinc dies.

Transcorregut aquest termini, si no s’ha dipositat la quantitat establerta, el perit queda eximit d’emetre el dictamen, sense que es pugui procedir a una nova designació.

Quan el perit designat ho hagi estat de comú acord, i un dels litigants no realitzi la part de la consignació que li correspongui, oferirà a l’altre litigant la possibilitat de completar la quantitat que faltés, indicant en aquest cas els punts sobre els quals hagi de pronunciar-se el dictamen, o de recuperar la quantitat dipositada, cas en què s’aplicarà el que disposa el paràgraf anterior.

Acabada la pràctica de la prova pericial el pèrit presentarà la seva factura o minuta d’honoraris, a la qual es donarà la tramitació prevista quant a les impugnacions de taxacions de costes per honoraris excessius que escaigui, i ferma que sigui la resolució que recaigui es procedirà al pagament.

Article 346. Emissió i ratificació del dictamen pel perit que el tribunal designi.

El perit que el tribunal designi emetrà per escrit el dictamen, que farà arribar per mitjans electrònics al tribunal en el termini que se li hagi assenyalat. D’aquest dictamen es donarà trasllat pel lletrat o la lletrada de l’Administració de Justícia a les parts per si consideren necessari que el perit hagi d’intervenir en el judici o en la vista als efectes que aporti els aclariments o les explicacions que siguin oportuns. El tribunal podrà acordar, en tot cas, mitjançant providència, que considera necessària la intervenció del perit en el judici o la vista per comprendre i valorar millor el dictamen realitzat.

Quan el perit que hagi d’intervenir en el judici o la vista resideixi fora de la demarcació judicial del tribunal, la declaració es farà preferentment a través de videoconferència

Si teniu algun dubte, contacteu amb l’Assessoria Jurídica del Cateb.

PUBLICITAT