Cercar Error
Pràctica professional control de qualitat execució Programa de control

La importància de programar la gestió de la qualitat de l’obra

El Codi Estructural presenta les bases per a una bona gestió de la qualitat

El passat dia 13 d’abril de 2023, el CATEB va acollir la jornada “La protecció contra incendis en els projectes de rehabilitació”. Un aspecte important que es va abordar va ser la gestió del control de qualitat en el transcurs de l’execució.

És clau que el pla de control de qualitat dels projectes inclogui els controls de recepció de materials, de l’execució i de l’obra acabada. Aquest pla és la base per a programar aquests controls per part del director de l’execució de l’obra.

El programa haurà d’incloure els recursos necessaris per a dur a terme els controls que requereix l’obra; en el cas tractat a la jornada, la necessitat de la intervenció d’entitats de control de qualitat.

El Codi Estructural estableix la possibilitat d’aplicar en les obres dos mètodes diferents per a aconseguir la garantia suficient en la comprovació de la conformitat a les obres, i deixa oberta la possibilitat d’aplicar altres mètodes possibles. Els mètodes establerts són:

Mètode A: Controls que laboratoris i entitats de control de qualitat realitzaran per a la Direcció Facultativa.

Mètode B: Controls realitzats directament pel constructor i un control extern realitzat per la Direcció Facultativa, que podrà o no estar assistit per entitats o laboratoris de control.

Aquests mètodes es fonamenten en dos fets:

  • El constructor dona la garantia de qualitat del construït, i disposarà d’un sistema d’assegurament de la qualitat propi. Aquest sistema es descriurà al denominat procediment d’autocontrol del constructor;
  • El Director de l’Execució de l’Obra és el responsable de l’avaluació de la conformitat de l’executat, vetllant perquè s’efectuïn les comprovacions de control suficients que li permetin assumir la conformitat de l’estructura.

De la mateixa manera, el Codi Tècnic d’Edificació (CTE), en el seu annex 2, permet al director d’execució considerar per al control de l’obra la documentació d’altres agents referent a la qualitat de les unitats executades per a totes les unitats d’obra.

El programa de control de qualitat és el document que, a més de donar compliment al Decret 375/88 de Control de Qualitat de l’Edificació, ens permetrà gestionar totes les accions necessàries amb els altres agents implicats en l’obra, a fi d’avaluar la conformitat de la qualitat requerida.

PUBLICITAT