Cercar Error
Serveis jurídics Barcelona licitacions

L’Ajuntament de Barcelona retira una licitació de serveis per valorar bens immobles que discriminava els professionals de l’arquitectura tècnica, a conseqüència d’un recurs del Cateb

L’Assessoria Jurídica del Cateb va interposar un recurs contra una licitació de l’Ajuntament de Barcelona d’un contracte de serveis d’assessorament i…

L’Assessoria Jurídica del Cateb va interposar un recurs contra una licitació de l’Ajuntament de Barcelona d’un contracte de serveis d’assessorament i assistència tècnica en la valoració de bens immobles i altres a la Direcció de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona (https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/8241115f-87c7-09e2-49c5-52dee1d230fd/117224027).

Els motius d’impugnació van ser:

  • Com a requisit de solvència s’exigia que els licitadors fossin una societat de taxació homologada i inscrita en el Banc d’Espanya (quan les valoracions objecte del contracte no tenen objecte hipotecari), sense permetre, per tant, l’accés a professionals individuals o despatxos professionals.
  • Igualment com a requisit de solvència s’exigia que els licitadors adscrivissin 3 tècnics amb els títols següents: grau o llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Arquitectura o qualsevol Enginyeria, no admetent, per tant, titulats en Arquitectura Tècnica.
  • Pel que fa als criteris d’adjudicació, el 80% era el preu de l’oferta, quant, legalment, en el cas de serveis d’arquitectura, enginyeria i urbanisme, els criteris econòmics no poden superar el 49%.

El resultat del recurs ha estat favorable als interessos del col·lectiu de l’arquitectura tècnica, en especial als professionals que es dediquen a la taxació i a la valoració immobiliària.

El propi Ajuntament de Barcelona, en data de 27/4/23, ha acordat desistir de la licitació, en haver-se detectat un error no esmenable pel que fa als requisits d’aptitud i solvència descrits en el Plec de Condicions Administratives Particulars, que consentirien un tracte discriminatori i desigualitari envers els licitadors.

En concret, en l’acta prèvia de la Mesa de contractació es recull:

A la vista dels informes, es determina la impossibilitat de continuar amb la licitació, atès que disposar del Certificat d’inscripció en el Registre Oficial de Societat de Taxació del Banc d’Espanya no es pot considerar requisit d’aptitud per a participar a la licitació, i s’observa la necessitat d’incloure als arquitectes tècnics a la solvència tècnica requerida, per tant les exigències d’aptitud i solvència no han estat suficientment justificades dins l’expedient, la qual cosa pot suposar una restricció a la lliure competència, que es considera una infracció no esmenable que ha de determinar el desistiment del procediment de conformitat en l’article 152 de la LCSP, i per tant demana procedir a desistir de l’adjudicació, per tornar a licitar novament, perquè la necessitat es manté per part del servei.

Per tant, ara l’Ajuntament de Barcelona tornarà a convocar la licitació correctament.

Des del Cateb continuarem defensant la professió de l’arquitectura tècnica.

Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb l’Assessoria Jurídica (T. 93 240 20 60 ext. 51 / assessoriajuridica@cateb.cat / apartat consultes de l’Oficina Virtual)

PUBLICITAT