Cercar Error
Institucional Dones elles Professió

Les dones al sector de la construcció i a l’Arquitectura Tècnica

Aprofitem el dia de la dona per conèixer algunes dades sobre la seva presència en el sector de la construcció i en l’arquitectura tècnica

El passat divendres 24 de febrer, es va publicar la Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta relativa a la tasa de ocupación de empleadas en el ámbito del Convenio colectivo general del sector de la construcción, on es facilita per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) la taxa d’ocupació de les treballadores respecte de la totalitat de treballadors per compte aliè en el sector d’activitat de la construcció (CNAE-2009 41, 42 i 43) per sexes i incloent el percentatge a data febrer de 2022 i que són les següents:

 • Construcció d’edificis, el nombre de dones afiliades correspon al 12,96%.
 • Enginyeria civil, un 10,65%
 • I en activitats de construcció especialitzada un 10,45%.

El que suposa un total de l’11,45% de treballadors per compte aliè al sector de la construcció són dones (en xifres són 104.652 dones d’un total de 913.722 afiliats).

Aprofitem la data d’avui, per compartir amb vosaltres l’últim informe del Colegio de la Arquitectura Tècnica de España (CGATE) amb els resultats del “Análisis de la presencia de la mujer en la Arquitectura Técnica” de novembre de 2022, on s’han extret les següents conclusions:

Perfil

 • La distribució per sexe és semblant, representant els homes un 47% i les dones un 52% de la mostra entrevistada
 • La mitjana d’edat global és de 46 anys, en específic és major entre els homes que arriben als 49 anys i disminueix en les dones que arriba als 43 anys.  
 • Tots els professionals entrevistats tenen com a mínim estudis universitaris, destaquen un percentatge més alt entre les dones (33%) que en els homes (22%) amb estudis de postgrau, màster o doctorat.
 • Més del 90% dels entrevistats treballa actualment. Així i tot, la majoria dels homes són empresaris o autònoms per compte propi, mentre les dones reparteixen principalment entre empresàries i treballadores per compte aliè.
 • El percentatge d’homes amb fills (73%) és major que el de les dones (60%). Tot i això, en ambdós casos, la mitjana de fills és de 2.
 • Principalment els/les col·legiats/des en Arquitectura Tècnica, resideixen en Andalusia i en la zona nord, sobretot a Galícia i Astúries.

Professió

 • Els professionals de l’arquitectura tècnica reconeixen que la igualtat de gènere en el seu sector ha millorat, així i tot, el 65% de les dones afirma que encara existeix discriminació de gènere en el treball. Per la seva part, més del 60% dels homes considera que no existeix discriminació per sexe en l’àmbit laboral. Ateses les dades històriques, existeix una tendència a veure reduïda la percepció de la discriminació per sexe. Malgrat això, són les dones que, en major mesura que els homes, considera que, a l’hora de contractar, el sector prefereix optar per homes.
 • L’experiència i la formació són aspectes considerats molt importants a l’hora d’exercir i romandre en un treball en el sector. Tot i això, entre les dones, el fet de no tenir persones a càrrec seu, ja siguin persones grans, dependents o fills, és un factor rellevant per a mantenir el lloc de treball.
 • Les dones, segueixen vivint més experiències desagradables en l’àmbit laboral que els homes. En específic a més d’un 40% de dones, altres persones s’han atribuït el mèrit del seu treball i els han explicat coses de manera condescendent.
 • Un 12% de les dones, enfront d’un 0,1% dels homes ha sofert violència sexual en l’àmbit laboral. A més, les dones, en primera persona han experimentat cobrar menys salari que altres companys per la mateixa tasca.

Remuneració

 • De mitjana, els ingressos mensuals dels homes són superiors als de les dones (2.232€ nets davant de 1.894 €). Són les dones, las que tendeixen a rebre un menor salari que els homes per fer la mateixa tasca professional.
 • Els homes autònoms i els empresaris són els que més ingressos perceben, arribant a una mitjana de 2.300€ mensuals.
 • Les dones funcionàries o empleades públiques, són les que més ingressos tenen en el sector, arribant fins a 2.294 € mensuals, mentre que, a diferència dels homes, les empresàries per compte propi, són les que menys guanyen entre les dones, amb una mitjana de 1.764 €.
 • Els treballadors amb fills compten amb més ingressos que els que no en tenen, i aquesta diferència s’observa sobretot entre els homes (2.389 € mensuals davant de 1.801 €).

Conciliació

 • Tant els homes com les dones, dediquen aproximadament 9 hores diàries al treball remunerat. La resta d’hores, els homes les dediquen principalment a tasques domèstiques i oci, mentre que les dones s’ocupen sobretot de la cura de terceres persones, seguit de les tasques domèstiques.
 • Les dones estan menys satisfetes que els homes amb la seva distribució del temps diari i els agradaria dedicar menys temps al treball remunerat i a les tasques domèstiques per a poder tenir més temps lliure i oci.

PUBLICITAT