Cercar Error
Idoneïtat tècnica idoneïtat tècnica Patrimoni arquitectònic

Modificació dels Plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic de Barcelona

Aprovació inicial de la modificació puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat.

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada el passat 16 de març de 2023, ha acordat l’aprovació inicial de la Modificació Puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa pública, així com també la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, així com l’atorgament de llicències i/o comunicats i/o assabentats en els termes detallats a l’expedient corresponent. 


Queden suspeses: 
· la tramitació de plans urbanístics derivats concrets 
· l’atorgament de llicències i/o comunicats i/o assabentats en els termes que es detallen en el quadre “Abast de la suspensió de les llicències i/o comunicats per a la tramitació i aprovació de la Modificació Puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona”. 

Queden excloses de la suspensió: 
· l’atorgament de llicències d’obres sol·licitades 
· els comunicats i assabentats presentats amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’acord adoptat per la Comissió de Govern.  

Els àmbits de suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol que figura en l’expedient (Exp. núm. 22PL16946), i el termini de suspensió serà com a màxim de dos anys, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPB del 3 d’abril


La consulta dels documents aprovats es pot fer electrònicament, al Portal d’Informació Urbanística, introduint el número d’expedient (22PL16946) al camp “Cerca de planejament”, o bé presencialment al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, contactant amb Atenció en Línia.

Consulta l’anunci publicat al BOPB del 3 d’ abril de 2023.
 

PUBLICITAT