Cercar Error
Pràctica professional construcció Construcció sostenible Economia circular

Obert període de comentaris a la Taxonomia Europea

La Comissió Europea ha obert un període de comentaris a la Taxonomia Europea, que finalitza el dia 3 de maig de 2023.

L’any 2018, la Unió Europea va publicar el seu Pla d’Acció per a les finances sostenibles, que inclou una sèrie de recomanacions, com ara l’introducció d’una etiqueta de la UE per als productes financers respectuosos amb el medi ambient, la millora de la transparència mitjançant obligacions sobre la informació, introduint mesures per aclarir obligacions dels gestors d’actius i inversors institucionals, així com l’establiment d’un sistema de classificació de les activitats sostenibles de la UE clar i detallat, que ha anomenat taxonomia de la UE, amb el que s’estableix una llista d’activitats econòmiques ambientalment sostenibles. Aquesta taxonomia té un paper importantissim en la UE, per la seva relació amb la gran inversió pressupostaria que la UE esta fent en matèria de sostenibilitat i la que vol fer en els pròxims anys a través del Pacte Verd Europeu.

En aquest sentit, al març del 2020, la UE va presentar una primera proposta de Taxonomia. Aquesta proposta inclou sis objectius ambientals:

 1. Mitigació del canvi climàtic
 2. Adaptació al canvi climàtic
 3. L’ús sostenible i la protecció dels recursos hídrics i els marins
 4. La transició a una economia circular
 5. Prevenció i control de la contaminació
 6. La protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes

El passat dia 5 d’abril, la Comissió Europea ha fet públic els esborranys dels quatre darrers objectius d’aquesta taxonomia i ha obert un període de 4 setmanes per a poder presentar comentaris, que finalitza el proper dia 3 de març del 2023. Els quatre objectius que ha presentat i que encara quedaven per desenvolupar són:

 • L’ús sostenible i la protecció dels recursos hídrics i els marins
 • La transició a una economia circula.
 • Prevenció i control de la contaminació
 • La protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes

Enllaç per a consultar més ampliament aquesta informació: https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/taxonomy-regulation_en

Els documents presentats estableixen uns criteris tècnics on es distingeix entre:

 • No fer un dany significatiu
 • Fer una contribució substancial

L’annex 2 dels esborranys dels documents que s’han presentat és sobre economia circular i té un capítol dedicat a la construcció d’edificis. https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-environmental-annex-2_en.pdf

Fins aquest any, l’estratègia en economia circular de la UE per al sector de la construcció d’edificis s’ha basat en no fer un dany significatiu, implementant aspectes com:

 • Reduir la generació de residus utilitzant les millores tecnològiques, demolició selectiva i sistemes de separació dels residus.
 • Preparar almenys un 70% dels residus no perillosos per a ser reutilitzats i reciclats. Aquest és un requisit recollit en les bases de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació energètica dels actuals Fons Next Generation (programa 1 “barris” i programa 3 “edificis”).
 • Rehabilitar energèticament els edificis residencials mitjançant un pla estratègic anomenat onada de rehabilitació “Renovation Wave”

L’esborrany que s’ha presentat, el passat 5 d’abril sobre economia circular, planteja actuar mitjançant el criteri de la fer una contribució substancial mitjançant aspectes com:

 • Augmentar el percentatge dels residus no perillosos per a ser reutilitzats i reciclats que s’extreuen dels edificis fins arribar a un 90%.
 • Utilitzar en la construcció materials reutilitzats en un 15%, materials reciclats en un 15% i una combinació de reutilització i reciclat en un 20%. Per facilitar la reutilització de productes, el Cateb, amb l’ajuda de l’Agència Catalana de Residus, va crear l’any 2021 una plataforma web i APP (IoS i Android), que s’anomena MARKETcons, amb el que es vol facilitar l’intercanvi de productes de la construcció i impulsar a casa nostra aquesta exigència europea. https://www.csostenible.net/marketcons/index?categoria=tots&distancia=tots&locale=ca&preu=tots
 • Tractar els residus segons els protocol de residus de la UE. Aquest protocol estableix eines com l’auditoria de residus i l’impuls d’un nou perfil professional “l’auditor de residus”. Per saber-ne més podeu llegir, en l’Informatiu del Cateb, l’article que es va elaborar l’any 2019 sobre aquesta iniciativa: https://informatiu.apabcn.com/blog/auditories-de-residus-de-construccio-i-enderrocs/
 • Dissenyar els edificis segons criteris de circularitat: eficiència en recursos, adaptabilitat, flexibilitat, desmuntabilitat, etc…Per a introduir-se en aquest temes es pot consultar la publicació de GBCe: https://gbce.es/documentos/Informe_Economia-Circular.pdf
 • Rehabilitació els edificis conservant almenys el 50% de l’edifici original. Això s’ha de calcular en funció de la superfície construïda, utilitzant les metodologies de mesurament nacionals o alternativament les normes internacionals de mesura de la propietat
 • Eliminar els productes amb asbest (amiant).
 • Implementar el llibre de l’edifici digital. En aquest sentit l’esborrany presentat diu que cal que el propietari disposi d’una eina electrònica on es descrigui les característiques de l’edifici tal com està construït, inclòs el manteniment, la recuperació i la reutilització dels materials, proporcionant informació ambiental estreta de les “Declaracions Ambientals de Producte”, en el que es pot utilitzar com a exemple la EN ISO 22057:2022. Aquesta informació s’ha d’emmagatzemar en format digital i ha d’estar possada a disposició dels propietaris o clients, assegurant la conservació d’aquesta informació a llarg termini, més enllà de la vida útil de l’edifici i incorporant enllaços a eines nacionals, com pot ser el cadastre o registres públics que permetin poder ser utilitzats per la circularitat futura. En aquest sentit el Cateb està treballant per treure a finals del 2023, una versió digital del seu llibre de l’edifici, que incorpori informació de les Declaracions Ambientals de Productes “DAPcons” que durant l’any 2022 ha digitalitzat i d’aquesta forma pugui ser la eina de referencia dels perfils professionals de gestió dels edificis residencials com són “el arquitectes tècnics de capçalera”. Per saber que és un llibre de l’edifici digital es pot consultar la publicació de GBCe: https://gbce.es/wp-content/uploads/2022/07/Position-Paper_Libro-digital-del-edificio_GBC-Espan%CC%83a.pdf
 • Calcular l’anàlisi del cicle de vida ACV de tot l’edifici i publicar els resultats.

Enllaç per a presentar comentaris als esborranys dels quatre darrers objectius d’aquesta taxonomia: https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

PUBLICITAT