Cercar Error
Pràctica professional rehabilitacio

Plataforma de Dades Obertes per impulsar la regeneració urbana a Espanya

Eina per facilitar la presa de decisions a escala urbana

El MITMA acaba de posar en funcionament una plataforma web de dades obertes per impulsar la regeneració urbana a Espanya que s’anomena URBAN3R.  Els seu objectiu és el d’aplegar i facilitar informació als professionals i en especial a les entitats locals (ajuntaments, consells comarcals, diputacions provincials), per a prendre decisions en el disseny de plans i estratègies de rehabilitació, renovació i regeneració a escala urbana, des de l’escala de barri a l’escala de tot el municipi, de manera alineada amb l’Estratègia a Llarg Termini per a la Rehabilitació Energètica “ERESEE2020”  Per a fer-ho l’eina permet visualitzar diversos indicadors sobre l’estat actual de l’edificació, les dades de demanda energètica dels edificis residencials en el seu estat actual i els de després de sotmetre’ls a una rehabilitació energètica, així com els costos econòmics estimats d’aquestes intervencions.

Per facilitar la presa de decisions a escala urbana, l’eina permet el filtratge temàtic i la delimitació d’àmbits d’estudi específics i la realització de consultes conjuntes, encara que també és possible consultar les dades individualment a escala d’edifici. A aquest nivell cal tenir en compte que és una primera aproximació orientativa i que per a obtenir el valor més acord a la realitat cal contractar a un arquitecte tècnic, especialitzat en auditories i rehabilitació energètica, el qual pot utilitzar les eines que té al seu abast en l’apartat d’estudis previs al projecte de la web del Cateb.

Per a les persones registrades i per a aquells municipis de què ja es disposa d’informació, l’eina disposa d’un sistema de baixada de dades en format CSV i GeoPackage. Els municipis dels quals no es disposa d’informació, poden ser processats automàticament mitjançant la pujada del fitxer urbà a format CAT disponible a la Seu Electrònica del Cadastre.

La informació relacionada amb la rehabilitació energètica dels edificis procedeix d’una aplicació a escala de referència cadastral de les dades elaborades en el marc de l’ERESEE 2020. En aquesta estratègia es fa servir un sistema de clusterització i segmentació que permet caracteritzar el conjunt del parc residencial amb un nivell de precisió adequat per a una visió d’àmbit estatal. La metodologia de la segmentació es pot consultar al document “Segmentació en clústers tipològics i caracterització geomètrica del parc residencial d’habitatges a Espanya”.

A l’eina és possible identificar cada edifici segons el nivell més bàsic de classificació, consistent en la definició de 18 Clústers tipològics a partir de la tipologia, el nombre de plantes i l’any de construcció. Per la seva banda, les hipòtesis i la metodologia emprada per fer els càlculs de demanda energètica associats a cada clúster, segons la localització i zona climàtica concreta, es poden consultar al document “Aproximació a la demanda energètica residencial per a calefacció a Espanya”. Els menús de rehabilitació per cadascun dels clústers, els càlculs d’estalvis energètics obtinguts i els costos econòmics són els utilitzats a la pròpia ERESEE 2020.

L’eina també ofereix la capacitat de consultar i descarregar tota aquesta informació a nivell de referència cadastral. Per consultar el camps o identificar la classificació pel tipus d’any consultar d’aquest document cal consultar aquest document: https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/2023_01_25_urban3r_info_v2.pdf

Es pot accedir a l’eina URBAN3R des d’aquest enllaç: https://urban3r.es/

PUBLICITAT