Cercar Error
Sin categorizar

Projecte de llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya

En la darrera sessió del Consell de Govern abans de les eleccions al Parlament de Catalunya, el Govern de la Genertalitat ha aprovat el Projecte de llei per l’erradicació de l’amiant a Catalunya. Aquest Projecte de Llei és una proposta de text legislatiu que s’ha eleborat durant el mandat i que un cop aprovat pel Govern es tramet al Parlament de Catalunya perquè segueixi els tràmits parlamentaris corresponents per poder acabant corvertint-se en Llei.

Aquest nou marc jurídic, un cop sigui aprovat pel Parlament, permetrà avançar en l’eliminació eficient i segura de l’amiant d’edificis i instal·lacions a catalunya. La Llei que ha impulsas l’Executiu Català té per objecte establir un marc jurídic que permeti una actuació comuna i transversal per part de totes les administracions públiques de Catalunya per posar fi a la presència d’amiant i als efectes nocius que té sobre la salut de les persones, animals i el medi ambient.

Entre les accions que preveu la Llei, hi ha la de facilitar la detecció i la localització de tots els productes i materials que contenent amiant i garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores que gestionen la seva retirada i de la ciutadania en general. Aquest nou marc legal també contemplará un conjunt de disposicions relatives a l’organització del sistema sanitari, les polítiques públiques en matèria de vigilància de la salut, la formació dels professionals sanitaris i la dotació de recursos personals i tecnològics del sistema sanitari que assegurin una adequada atenció a totes les persones que pateixen problemes de salut derivats de l’exposició als materials que contenen amiant.

L’impuls d’aquesta iniciativa legislativa no hauria estat possible sense el compromís i la implicació de les entitats cíviques i socials, de les associacions veïnals, dels governs locals, les assocaicions col.legials i dels agents socials, i de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, que formen la Comissió per l’Erradicació de l’Amiant de Catalunya (CECA).

Es calcula que hi ha prop de 4 milions de tones de fibrociment i entre unes 6 i 30.000 tones de projectats i calorifugats, entre altres materials. La gran part, es van instal·lar entre els anys 60 i a finals dels anys 80, per tant, es considera que tots aquests materials avui ja han assolit el final de la seva vida útil o bé hi estan arribant.

Tot i que l’any 2021 se’n va prohibir l’ús, producció i comercialització, es va permetre el manteniment dels materials que ja estaven instal·lats o en servei fins a eliminar-los o fins al final de la seva vida útil. Si bé s’han dut a terme diverses actuacions sectorials per tal d’erradicar-lo, mai s’ha abordat aquesta problemàtica de manera transversal i amb visió de país. Per això, la Comissió per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, a través del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant, va acordar impulsar l’elaboració d’aquest marc normatiu necessari per ordenar la gestió de l’amiant i accelerar-ne al màxim la retirada definitiva. Una retirada que la Unió Europea recomana de cara al 2028 per a tots els edificis públics, i del conjunt de la Unió el 2032.

PUBLICITAT