Cercar Error
Pràctica professional ascensors manteniment Rehabilitació

Publicació de la Instrucció Tècnica Complementària ITC-AEM 1 d’ascensors

El passat 15 d'abril de 2024, es va publicar al BOE el Reial decret 355/2024, de 2 d'abril, pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 Ascensors, que regula la posada en servei, modificació, manteniment i inspecció dels ascensors, així com l'increment de la seguretat del parc d'ascensors existent.

Aquesta Instrucció Tècnica Complementària té per objecte definir les condicions de seguretat dels ascensors, establint el procediment de la posada en servei i modificació d’aquests, així com els requisits de manteniment i inspecció, amb l’objectiu de protegir les persones, els animals de companyia i els béns contra els diferents riscos d’accidents que poguessin produir-se a conseqüència del funcionament, les modificacions i el manteniment d’aquests aparells.

D’acord amb els requisits de manteniment, especifica la informació que cal que es proporcioni al titular de la instal·lació per part de l’empresa conservadora, en relació amb les tasques de manteniment, on s’estableix que, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret i per a cada tipus d’ascensor objecte del seu manteniment, l’empresa conservadora haurà de disposar d’un pla de manteniment. Així mateix, caldrà disposar també d’unes instruccions, per a l’ús segur de cada ascensor objecte de la seva activitat de manteniment, les quals lliurarà còpia a qui ostenti la titularitat de la instal·lació, i on en cas de no disposar d’elles, haurà d’elaborar-les en el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor de la present Instrucció.

En referència a les inspeccions, defineix que podran ser: inicials, periòdiques, després de modificació o després d’accident. Per a les inspeccions periòdiques estableix que aquestes es realitzaran cada 2 anys per a edificis industrials o pública concurrència, cada 4 anys per a edificis residencials de més de 20 habitatges o més de 4 plantes, i per a la resta cada 6 anys. Així mateix, també es detalla en la Instrucció la tipologia de defectes (lleu, greu, molt greu) i les seves conseqüències (l’ascensor pot quedar fora de servei fins a l’esmena).

Així mateix, la Instrucció inclou una sèrie de millores a implementar en tot el parc dels ascensors existents, establint uns terminis d’aplicació, els quals són variables depenent de la intervenció que es realitzi.

Les millores a implementar són les següents:

  • Protecció de l’usuari contra els moviments ascendents incontrolats de la cabina i els moviments incontrolats de cabina en repòs i portes obertes.
  • Millores en l’anivellament (precisió en les parades en cas de canvi de grup tractor)
  • Comunicació bidireccional en cabina. Rescat d’usuaris atrapats.
  • Substitució de guies de fusta o cilíndriques, sempre que no siguin històrics.
  • Dispositius de control de càrrega.
  • Modernitzar contrapès, perquè els pesos no se surtin de la guia, sempre que no siguin ascensors històrics.

Finalment, aquest Reial decret i la ITC AEM 1, entraran en vigor el pròxim 1 de juliol de 2024.

PUBLICITAT