Cercar Error
Visats

Quan cal la coordinació de seguretat i salut en fase de projecte o d’execució?

Per tal de complir amb la legislació vigent, cal conèixer quan és necessària la presència del coordinador de seguretat i salut. En el cas que la CSS sigui obligatòria, cal informar al client per tal que aquesta l'assumeixi un tècnic competent.

Les tasques de seguretat en obres de construcció estan regulades pel RD 1627/97 i pel que fa a les coordinacions, concretament se’n defineixen dues:

  • Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra, que serà obligatori quan en l’elaboració del projecte intervingui més d’un projectista (Art. 3 RD 1627/97).
  • Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, que serà obligatori quan durant l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos autònoms (Art. 3 RD 1627/97).

Com es visa la coordinació en matèria de seguretat i salut en fase de projecte?

Per visar la coordinació en matèria de seguretat i salut en fase de projecte, caldrà aportar:

  • Imprès de nota d’encàrrec (NEP1)
  • Imprès de la designació del coordinador (COR1)
  • Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, segons correspongui (ESS / EBSS)
  • S’haurà de justificar l’existència del projecte (FCAR)

Com es visa la coordinació en matèria de seguretat i salut en fase d’execució?

Per visar la coordinació en matèria de seguretat i salut en fase d’execució, caldrà aportar:

  • Imprès de nota d’encàrrec (NEP1)
  • Imprès de designació del coordinador (COR1)
  • S’haurà de justificar l’existència del projecte (FCAR)
  • Llibre d’incidències en paper (LLI1) o electrònic (Liweb)

Recordeu que amb l’oficina virtual del Cateb tots els impresos s’omplen de forma automàtica durant la tramitació de l’expedient de visat.

Tingueu en compte que per visar digitalment caldrà que disposeu de Llibres d’incidències en stock en paper, que podreu recollir fins a un màxim de 5 a Barcelona o qualsevol delegació, o en format electrònic (Liweb)

En relació a aquest tema, podeu consultar l’apartat ‘Respostes als dubtes més freqüents sobre el llibre d’incidències‘ i ampliar informació en el document a l’abast  núm. 37 “Guia-Introducció a la Coordinació de seguretat i salut a la construcció”.

PUBLICITAT