Cercar Error
Vull col·legiar-me
Idoneïtat tècnica Pràctica professional idoneïtat tècnica

Quines actuacions no requereixen de l’obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT)?

Per l’obtenció de permís municipal de l’Ajuntament de Barcelona, hi ha algunes actuacions que no requereixen Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT). A continuació detallem quines:

Actuacions dins de l’àmbit de la O.R.P.I.M.O:

 • OBRES DE TRÀMIT D’URGÈNCIA

Per sol·licitar el permís per dur a terme una obra d’urgència no és necessària l’obtenció de l’informe d’idoneïtat. No obstant, en el termini de 2 mesos caldrà presentar la sol·licitud de comunicats o llicències de les obres que calguin i aleshores sí que  caldrà IIT de la documentació tècnica o projecte tècnic segons correspongui. (Article 64. Obres d’urgència de la ORPIMO)

 • OBRES ON S’ACREDITI QUE EL PROMOTOR ÉS L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Les obres que l’Ajuntament duu a terme en nom propi o mitjançant les entitats que tenen la consideració de medi propi o servei tècnic no estan subjectes a cap dels procediments regulats en la ORPIMO. Aquestes obres estan sotmeses als procediments d’aprovació preceptius regulats en la legislació de regim local o en la legislació urbanística. (SECCIÓ 1.a Àmbit d’aplicació i règims d’intervenció, article 4 de la ORPIMO).

 • OBRES EN RÈGIM D’ASSABENTAT

Obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin la distribució, l’estructura o la façana, en edificis que NO estiguin catalogats ni protegits urbanísticament. Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que NO impliquin tala d’arbrat. (SECCIÓ 2.a Regim d’assabentat de la ORPIMO).

Actuacions fora de l’àmbit de la O.R.P.I.M.O:

 • ACTUACIONS EN LA VIA PÚBLICA I RÈTOLS PUBLICITARIS

Són les obres i instal·lacions corresponents a serveis, guals, quioscos, elements publicitaris i altres, que comporten la utilització del domini públic municipal, s’autoritzen de forma integrada amb la llicencia per a l’ús comú especial o concessió o llicencia de l’ús privatiu. Els rètols identificadors de locals SI que hauran de sol·licitar IIT donat que es troben inclosos en la ORPIMO. 

No caldrà IIT, en les actuacions següents (SECCIO 1.a Àmbit d’aplicació i règims d’intervenció, article 7 de la ORPIMO.)

 • Rètols a coronament d’edificis a fora de buit arquitectònic
 • Tanques / cartelleres publicitàries
 • Lones publicitàries
 • Pancartes
 • Objectes o figures corpòries.
 • ACTUACIONS D’ELEMENTS EFÍMERS

Construccions provisionals o de durada determinada com per exemple els “stands” a FIRES o exposicions temporals, per les que no cal demanar permís d’obres. Si es tracta de instal·lacions permanents caldrà sol·licitar el permís d’obres i el corresponent IIT.

 • INSTAL·LACIONS AUXILIARS MITJANÇANT VEHICLES MOTORITZATS

No correspon sol·licitar idoneïtat per a aquests tipologia de mitjans auxiliars, vehicles motoritzats tipus tisora, ploma, etc… La implantació d’aquests mitjans auxiliars motoritzats s’haurà de tramitar mitjançant la corresponent llicència d’ocupació de la via pública del Districte corresponent.

 • ACTUACIONS ON NO HI HA OBRA

Són actuacions en edificis que realitzades pel manteniment, neteja, diagnosi, les quals no comportin la necessitat d’executar obra. Per exemple: neteja de vidres, modificació d’activitats sense obra, cates o comprovacions, etc… Per aquestes actuacions no cal sol·licitar permís municipal, per la qual cosa no és preceptiu IIT.

 • INSTAL·LACIÓ D’AIRES ACONDICIONATS  O TELECOMUNICACIONS

L’autorització municipal per instal·lacions de telecomunicacions i d’aparells d’aire condicionat s’integren en el regim d’intervenció corresponent a la instal·lació o l’activitat. Per tant, només caldrà sol·licitar IIT si aquestes actuacions generen obra civil. (SECCIO 1.a Àmbit d’aplicació i règims d’intervenció, article 7 de la ORPIMO.)

PUBLICITAT