Cercar Error
Registre de les inspeccions del control d’execució
Seguiment del control de qualitat
Registre dels resultats dels controls realitzats sobre les unitats d’obra
Continguts

Moviment de terres

Es mostren 8 resultats

E0121 Inspecció de les excavacions

PDF

Concordança amb l’estudi geotècnic; talussos resultats de l’excavació; geometria de les zones excavades.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0122 Inspecció dels reblerts

PDF

Extensió; compactació; geometria.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0127 Inspecció de les rases i pous

PDF

Fondaria de l’excavació; talussos resultants de l’excavació; geometria de zones excavades.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0131 Inspecció d’estrebades i apuntalaments

PDF

Estrebades i apuntalaments.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0161 Inspecció d’eixgudades i esgotaments

PDF

Inestabilitats; seients inacceptables; pèrdues de sòl; afectacions a l’entorn; nivell freàtic i pressions intersticials; continuïtat de l’eixugada; possible impacte ambiental; elements d’aspiració.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0162 Inspecció dels trencaments hidràulics

PDF

Trencament hidràulic.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0171 Inspecció de sóls estabilitzats amb cal; ciment; lligant

PDF

Dosificació i barreja “in situ”; dosificaicó i barreja en central; comprovació de la superfície d’assentament; extensió de la barreja fabricada en central; compactació; geometria.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0181 Inspecció d’ancoratges al terreny

PDF

Transport; emmagatzemament; perforació; inclinació; posada en obra; posada en càrrega; protecció anticorrosió; assaig d’acceptació.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

fonaments

Es mostren 9 resultats

E0212 Inspecció de fonaments i elements de contenció reparats

PDF

Reparació de defectes.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0213 Inspecció de sabates

PDF

Comprovacions prèvies al començament de l’execució; comprovacions geomètriques; muntatge de l’armat; muntatge dels encofrats; pastada i transport del formigó; abocament i compactació del formigó; juntes de formigonat, estructurals, de contracció i dilatació; curat del formigó; treballs de desemmotllar.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0214 Pous de fonamentació

PDF

Comprovacions prèvies; excavació; esgotament de l’aigua; neteja del fons; pastada i transport del formigó; abocament i compactació del formigó.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0215 Inspecció de murs

PDF

Afectacions a l’entorn i de l’entorn; verificacions del terreny; excavació; disposició de l’armat; encofrats; formigonat; juntes.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0216 Inspecció de pantalles de formigó armat in situ

PDF

Afectacions a l’entorn i de l’entorn; verificacions del terreny; condicions de la impermeabilització sota nivell freàtic; gestió d’aplecs; operacions prèvies a l’execució, replanteig; encofrats i motlles; espejament dels planols d’armadures dissenyades segons projecte; muntatge d’armadures; col·locació d’armadures; pastada i transport del formigó; abocament i posada en obra del formigó; compactació; acabat del formigó.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0217 Inspecció de pantalles prefabricades de formigó

PDF

Conformitat dels elements prefabricats: Previ al subministrament; durant el subministrament;
Conformitat dels processos de transport, manipulaicó i muntatge en obra.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0218 Inspecció de lloses de fonamentació

PDF

Comprovacions prèvies; comprovacions geomètriques; muntatge de l’armat; muntatge dels encofrats; pastada i transport del formigó; juntes de formigonat, estructurals, contracció i dilatació; curat del formigó; treballs de desemmotllar.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0219 Inspecció de pilons de clavament prefabricats

PDF

Conformitat dels elements prefabricats: Previ al subministre; durant el subministre.
Conformitat dels processos de transport, manipulació i muntatge en obra.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E021A Inspecció de pilons “in situ”.

PDF

Replanteig; excavació; control del llot; armat;formigonat; descapçalament;

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

Estructures

Es mostren 7 resultats

E0311 Inspecció de l’estructura de fusta

PDF

Consideracions prèvies abans de l’execució; estat de la fusta; disposició dels elements, unions; proves i assaigs durant l’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

Check-list de comprovació dels processos constructius de l’estructura de formigó

Replanteig; cintres, encofrats i motlles; armadures passives; armadures actives; procés de formigonat i acabat del formigó; elements prefabricats; protecció, reparació, reforç.

Check-list de comprovació dels procesos constructius de l’estructura metàlica

Assemblat i armat en taller; muntatge en obra; tractament de protecció.

E0612 Inspecció de les estructures de blocs de formigó

PDF

Consideracions prèvies; disposició de peces; disposició del material d’unió; dimensions; juntes de dilatació, desolidarització, travament; resolució de forats; consideracions antihumitat; condicions d’acabament.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0613 Inspecció de les estructures de fàbrica de maons ceràmics

PDF

Consideracions prèvies abans de l’execució; disposició de les peces; disposició del material d’unió; dimensions;juntes de dilatació, desolidarització; travament; resolució de forats; consideracions antihumitat; condicions d’acabament.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E06X1 Inspecció de l’execució de l’estructura de maçoneria

PDF

Consideracions prèvies; dimensions; juntes; travaments; condicions d’acabament; rases i rebaixos; proteccions de les fàbriques.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0711 Inspecció d’estructura prefabricada

PDF

Conformitat dels elements prefabricats, previ al subministrament; conformitat dels materials emprats; comprovacions sobre els elements prefabricats; comprovacions experimentals dels processos de prefabricació; comprovacions experimentals de la geometria dels elements prefabricats; conformitat dels processos de transport, manipulació i muntatge en obra.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

Cobertes

Es mostren 11 resultats

E0811 Inspecció de terrat enjardinat

PDF

Condicions prèvies; replanteig; formació i humitat de pendents; capes regularitzadores (capes de morter); disposició del sistema impermeabilitzant; capes de protecció (anti-arrels); sistema drenant-filtrant; terra de plantació.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0831 Inspecció de terrat

PDF

Condicions prèvies; disposició de barrera de vapor; formació de pendents; sistema impermeabilitzant; disposició d’aïllament tèrmic; capes separadores; capes de protecció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0841 Inspecció de cobertes translúcides

PDF

Condicions prèvies; compatibilitats dels materials; fixació; impermeabilització.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0851 Inspecció de teulades de fibrociment

PDF

Condicions prèvies; compatibilitat dels materials; estructura de suport; sistema de fixació de cobertura; disposició d’aïllament tèrmic; carener; aiguafons.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0861 Inspeccions de teulades galvanitzades

PDF

Condicions prèvies; compatibilitat dels materials; pendents; estructura de suport; sistema de fixació de cobertura; posada a terra; disposició d’aïllament tèrmic; carener; aiguafons.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0871 Inspeccio de teulades d’aliatges lleugers

PDF

Condicions prèvies; compatibilitat de materials; pendents; estructura de suport; sistema de fixació de cobertura; posada a terra; disposició d’aïllament tèrmic; carener; aiguafons.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0881 Inspecció de teulada de pissarra

PDF

Condicions prèvies; compatibilitat de materials; estructura de suport; sistema de fixació de cobertura; disposició d’aïllament tèrmic, carener; aiguafons

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0891 Inspecció de teulada de sintetics

PDF

Condicions prèvies; compatibilitat de materials; estructura de suport; sistema de fixació de cobertura; fdisposició d’aïllament tèrmic; carener; aiguafons.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E08A1 Inspecció de la teulada de teules

PDF

Condicions prèvies; compatibiltiat de materials; pendents; estructura de suport; sistema de fixació de la cobertura; disposició de l’aïllament tèrmic; carener; aiguafons.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E08B1 Inspecció de teulades de zinc

PDF

Condicions prèvies; compatibilitat de materials; pendents; barrera de vapor; estructura de suport; sistema de fiixació de cobertura; posada a terra; disposició d’aïllament tèrmic; carener; aiguagons.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E08C1 Inspecció de teulada de plaques asfàltiques

PDF

Condicions prèvies; compatibilitat de materials; estructura de suport; sistema de fixació de cobertura; disposició d’aïllament tèrmic; carener; aiguafons.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

Tancaments

Es mostren 9 resultats

E0911 Inspecció de tancaments d’elements de formigó

PDF

Condicions prèvies; disposició dels blocs; disposició del morter; estabilitat; ventilació de la cambra del tancament; estanqueitat; desolidarització; aïllament tèrmic; consideracions acústiques; consideracions davant del foc; plom, planor.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0921 Inspecció dels tancaments ceràmics

PDF

Condicions prèvies; disposició dels blocs; disposicio del morter; estabilitat; ventilacióde la cambra del tancament; estanqueitat; desolidarització; aïllament tèrmmic; consideracions acústiques; consideracions davant del foc; plom, planor.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0931 Inspecció de parets de carreus

PDF

Condicions prèvies; disposició de peces; disposició de morter; estabilitat; ventilació de la cambra del tancament; estanqueitat; desolidarització; aïllament tèrmic; consideracions acústiques; consideracions davant del foc; plom, planor.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0941 Inspecció de paredats

PDF

Condicions prèvies; disposició de les peces; disposició del morter; estabilitat; desolidarització; aïllament tèrmic; consideracions acústiques; consideracions davant el foc; foc, planor.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0961 Inspecció de murs cortina

PDF

Condicions prèvies; replanteig; estabilitat; ventilació; estanquitat; dilatació; desolidarització; aïllament tèrmic; consideracions acústiques; consideracions davant el foc; plom.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0971 Inspecció de tancaments de panells

PDF

Condicions prèvies; replanteig; estabilitat; ventilació; estanqueitat; dilatació; desolidarització; aïllament tèrmic; consideracions acústiques; consideracions davant del foc; plom.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0981 Inspecció dels tancaments de peces de vidre

PDF

Consideracions prèvies; replanteig; estabilitat; estanqueitat; dilatació; desolidarització; consideracions acústiques; consideracions davant del foc; juntes, planor, plom.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1021 Inspecció d’envans de maó

PDF

Condicions prèvies; disposicó dels maons; disposició del morter; trava, lligades; ventilació (per cambres de murs de contenció); consideracions acústiques;; consideracions davant del foc; plom, planor.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1031 Inspecció d’envans de plaques i panells

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; disposició de l’estructura del suport; disposició de plaques o panells; fixació d’estructura de plaques o panells; disposició i fixació dels reforços; consideracions acústiques; consideracions davant del foc; barrera de vapor; plom, planor.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

Revestiments (parets, sostres)

Es mostren 10 resultats

E1311 Inspecció dels enrajolats

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; aplicació del sistema d’unió; disposició de les rajoles; plom, planor.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1321 Inspecció dels aplacats

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; sistema/material de fixació; disposició de les plaques; plom, planor

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1331 Inspecció dels arrebossats

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; preparació del morter; mestres; aplicació del morter; gruix i planor; col·locació de l’armadura.
Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1341 Inspecció dels estucats, esgrafiats i monocapes

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; dosificació del producte; aplicació del producte; mestres; gruix i planor; col·locació de l’armadura.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1351 Inspecció dels guarnits i enlluits

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; preparació del guix; mestres; aplicació del guix; gruix i planor; col·locació de reforços; colocació de cantoneres.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1371 Inspecció dels revestiments flexibles

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; sistema/material de fixació; disposició del material del revestiment; planor.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1381 Inspecció dels revestiments lleugers

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; estructura de suport; sistema/material de fixació; disposició del material del revestiment; unions, solapaments, juntes.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1391 Inspecció dels treballs de pintura

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; preparació de la pintura; aplicació de la pintura; aspecte acabat.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E13A1 Inspecció de revestiments: Teixits

PDF

Condicions prèvies; sistema de fixació; col·locació de teixit de revestiment; resolucio de juntes i detalls; aspecte acabat.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E13B1 Inspecció de fals sostres

PDF

Condicions prèvies; estructura de sustentació; fixació del fals sostre; col·locació/execució de l’element de cubrició; aspecte acabat.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

Paviments

Es mostren 8 resultats

E1421 Inspecció de subbases i recrescudes

PDF

Refinat i compactació de l’esplanada; humectació i compactació de la capa de subbase; gruix de les tongades.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1431 Inspecció de les soleres de formigó

PDF

Drenatges permanents sota lloses de fonamentació; esplanada; subbase; membrana separadora; armat; condicions perimetrals i juntes; formigonat; tractaments superficials.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E14A1 Inspecció de paviment tècnic

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; replanteig; juntes; col·locació de peces; aspecte acabat.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E14B1 Inspecció de paviment de peces rígides

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; capa base; material de fixació; col·locació de les peces; tractaments superficials; aspecte del acabat.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E14C1 Inspecció de paviment flexible

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; aplicació del sistema de fixació; col·locació del material flexible; solucions de juntes i encontres; aspecte i acabat.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E14D1 Inspeccío de paviment continu

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; estesa, remolinat, fresatge, poliment, empolsat; juntes de construcció, contracció, dilatació i perimetral; aïllament perimetral, parrerar de vapor, membrana d’estanquitat; capes separadores.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E14E1 Inspecció de voreres (urbanització)

PDF

Condicions prèvvies; estat del suport; replanteig; disposició dels elements, gruixos; juntes; aliniacions i pendent.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E14F1 Inspecció de vials (urbanització)

PDF

Ferm rigid: Establertes per solers de formigó: Resistència del formigó a flexió.
Ferm amb peces prefabricades: Establertes per voreres (urbanització)
Ferm flexible: Fabricació; posada en obra; execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

Finestres, portes, balconeres i elements de protecció i senyalització

Es mostren 5 resultats

E1511 Inspecció de finestres i balconeres

PDF

Preparació del forat; fixació de la fusteria; procés d’aïllament tèrmic i acústic; acabat de la fusteria; segellats; proteccions solars.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1531 Inspecció de la col·locació de les portes

PDF

Preparació del forat; fixació de la fusteria; procés d’aïllament tèrmic i acústic.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E15P1 Inspeccions de les condicions de seguretat

PDF

Accessibilitat dels vidres exteriors per neteja.
Impacte amb elements fràgils.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1611 Inspecció de col·locació de les baranes

PDF

Protecció de desnivells: Mesures de sdeguretat; compliment de les mesures de seguretat en el disseny de la barana; col·locació/execució de la barana; protecció de la barana.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1641 Inspecció dels elements de senyalització de seguretat

PDF

Senyals de vies d’evacuació; senyals de materials i equips.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

Instal·lacions

Es mostren 20 resultats

E1711 Inspecció de la instal·lació d’evacuació d’aigües residuals i pluvials

PDF

Xarxa soterrada; col·lector suspés; columna de ventilació; baixants; sifons; derivacions; calderetes o cassoletes i buneres; desguàs dels elements sanitaris.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1741 Inspecció de les instal·lacions de drenatge

PDF

Disposició de capes flitrants; disposició de capes de drenatge; execució de cambres de bombeig; equips de bombeig.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1761 Inspecció de les instal·lacions de recollida de residus.

PDF

Magatzem de contenidors; espai de reserva; espai de magatzem immediat; baixants; comportes d’abocament; estació de càrrega.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1771 Inspecció de la xarxa de clavegueram

PDF

Disposició de canonades; rasant, cotes; estanquitat; reblert de rases; sobreixidors; pous; buneres; cambra de descàrrega.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1781 Inspecció dels elements de depuració d’aigües residuals

PDF

Cambra de grasses; arqueta de repartiment; fossa sèptica; rasa filtrant; pou filtrant; filtre de sorra; fossa de decantació; cambra de desbast simple; cambra de desbast amb neteja mecànica; canal; areny; tanc d’aireació prolongada mitjançant bufadors; tanc d’aireació prolongada mtijançant turbines; cambra d’estirilitzaciío; llit de secat; cambra de bombeig.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1811 Inspecció de calefacció

PDF

Xarxa de canonades d’aigua; got d’expansió; valvules d’aixetes; equips de regulació; radiadors; caldera i cremador.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1821 Inspecció d’instal·lacions de ventilació

PDF

Conductes i xemeneies; extractors; sistemes d’accionament; airejadors.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E1911 Inspecció de la instal·lació de climatització

PDF

Replanteig de la instal·lació; disposició dels equips; disposició dels conductes i connexions; aïllament tèrmic de la instal·lació; sala de màquines; instal·lacions individuals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E2011 Inspecció de les instal·lacions elèctriques

PDF

Caixa general de protecció; polsador; brunzidor; interruptor; commutador; bases d’endolls; derivació individual; interruptor de control de potència; quadre general de distribució; instal·lació interior; xarxa d’equipotencialitat; caixa de derivació; linia de força motriu; linia d’enllumenat auxiliar; linia general d’enllumenat d’escales; derivació d’enllumenat d’escales; barra de posada a terra; línia de posada a terra; quadre de protecció de linies de força motriu; quadre general de comandament i protecció d’enllumenat; canalització de serveis.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E2013 Inspecció dels centres de transformació

PDF

Equip transformador senzill; equip transformador doble; línia de posada a terra de les masses metàliques; línies de posada a terra de neutre; acondicionament del local del centre de transformació.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E2021 Inspecció de la instal·lació de contribució fotovoltaica

PDF

Estructura suport; sistema generador fotovoltaic; inversor; proteccions i elements de seguretat; elements de mesura.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E2031 Inspecció de l’enllumenat

PDF

Tipus d’enllumenat; dotació / col·locació / disposició; fixació; sistemes de regulació i control; sistemes d’encesa i apagat.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E2111 Inspecció de les instal·lacions de gas

PDF

Instal·lacions de gas natural i gas ciutat: Arqueta d’escomesa; canalitzacions; junta aïllant col·locada; funda; tub flexible; clau de pas; compador.
Instal·lacions per a dipòsits de combustibles líquids: Pericó per a boca de càrrega; boca de càrrega; cubell per a diòsit exterior de superfície; dipòsit exterior de superfície; dipòsits; canalitzacions; resistència elèctrica de fons; vàlvules; ambolla de tranquilització; filtre d’oli; bomba; grup de pressió.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E2211 Inspecció de la instal·lació d’aigua

PDF

Comptador general; clau general; comptador divisionari; bateria de comptadors; clau de pas; claude pas amb ixeta de buidat; vàlvula reductora; vàlvula de retenció; antiariet; bomba acceleradora; grup de pressió; canalitzacions; aixeta; fluxor; purgador; dilatador; calentadors; hidromescladors; diòsit acumulador.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E2213 Inspecció de les instal·lacions solar tèrmica

PDF

Sistema de captació; sistema d’acumulació solar; sistema bescanviador; circuit hidràulic; sistema d’energia convencional auxiliar; sistema de control; aïllament tèrmic de xarxes de tuberies; claus de pas amb aixeta de buidat.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E2311 Inspecció de la instal·lació de protecció al foc

PDF

Proteccions passives: Resistències al foc de les estructdures; propagació interior i exterior; protes resistens al foc; pas d’instal·lacions; ventilació natural dels recorreguts protegits; reacció al foc de materials de construcció i elements constructius, decoratius; evacuació d’ocupants; intervenció de bombers.
Proteccions actives: Extintors portàtils; boques d’incendi equipades amb màneques semirígides o planes; sistemes de detecció i alarma d’incendis; hidrants; sistemes fixes d’extinció; columna seca; ventiladors; sistemes de control de fums; portes situades en recorreguts d’evacuació; senyalització dels mitjans d’evacuació i protecció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E2411 Inspecció de la instal·lació del parallamps

PDF

Dispositius captadors; derivadors o conductors de baixada; dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics; xarxes de terres.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E2511 Inspecció de les instal·lacions de telecomunicacions

PDF

Instal·lació d’antenes: Equip de captació; amplificació i distribució; canalització de distribució; caixa de derivació; caixa de presa.
Instal·lació de megafonia: Escomesa d’alimentació; unitat amplificadora; caixes i canalitzacions; linies de distribució; altaveus.
Instal·lació de telefonia; Escomesa; canalitzacions d’enllaç; armaris i caixes; canalitzacions de distribució.
Instal·lació de video en circuit tancat; Canalitzacions; caixes; càmara; monitor; selector de video; unitat de distribució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E2621 Inspecció dels ascensors

PDF

Tapa; llosa perforada; carril per a ganxo deslliçant; acondicionament de la sala de màquines; acondicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques, i per a portes automàtiques.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E2811 Col·locació dels aparells sanitaris

PDF

Aparells sanitaris; col·locació d’aixetes i accessoris.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que necessites?

Demana ajuda al servei d’assessoria técnica

Assessoria documental