Cercar Error
Ajuts a les actuacions de rehabilitació a l’edifici

Objecte: Finançament d’obres o actuacions en edificis d’ús predominant residencial, plurifamiliar o unifamiliar, en les quals s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, amb especial atenció a l’envolupant edificatòria en edificis de tipologia residencial col·lectiva. 

Destinataris: Propietaris o  usufructuaris ; Comunitats de propietaris ; Administracions públiques i/o organismes propietaris d’edificis ; Propietaris agrupats (art. 396 Codi Civil) ; Cooperatives de propietaris ; Empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis.
Els destinataris podran cedir el cobrament dels ajuts a l’agent rehabilitador o gestor de la rehabilitació (article 8.3 del RD 853/2021)

Terminis:   de l’1 de gener de 2024 i finalitzant el 30 de juny de 2024 o quan s’esgoti el pressupost disponible. Any 2023: De l’1 de gener al 30 de novembre Any 2022: Del 23 de maig fins al 31 de desembre.

Bases: Articles 30 al 39 d​​el RD 853/2021 Convocatòria: Article 8 + Annex 1 de la Resolució DSO 825/2022 + Resolució DSO/1147/2022 + Resolució TER/4042/2022 + Resolució TER 4022/2023

Requisits:

 • ​Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), segons model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Cal justificar les actuacions realitzades en cas de mesures cautelars de la IITE.
 • Prèviament a les sol·licituds d’ajuts, s’ha d’haver realitzat la tramitació prèvia. En cas que els informes d’avaluació i idoneïtat administrativa i tècnica de la tramitació prèvia no siguin viables no es podrà formalitzar la sol·licitud d’ajuts.
 • Ha de disposar de Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici (CEE) diligenciat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), amb l’etiqueta energètica corresponent.
 • Obres han d’aconseguir una reducció d’almenys un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable referida a la certificació energètica i a més una reducció d’un 25% (en zona climàtica C) o d’un 35% (en zona climàtica D i E), de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.
 • ​El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatges​
 • L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026
Els projectes dels edificis objecte de la rehabilitació han de disposar de:​ ​​
Projecte o memòria – Llibre de l’edifici existent per la rehabilitació o estudi potencial de millora de l’edifici (LOE)

– Pla d’actuació i proposta de millores

– Justificació del CTE.

– Estudi de gestió de residus on el 70% dels residus (en pes) seran per la rehabilitació, reciclatge i recuperació d’altres materials. Els operadors han de limitar la generació de residus segons el protocol de residus de la UE

Circularitat en el disseny i construcció dels edificis Demostrar segons l’ISO 20887 i altres, la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis
Amiant Retirar de l’edifici, materials de construcció que continguin amiant
Edifici de tipologia residencial -50% de superfície construïda sobre rasant destinada a habitatge exclosa PB o inferiors

-Les actuacions han de tenir acord de la comunitat de veïns

Actuacions subvencionables 

 • Reducció mínima del 30% de consum d’energia primària no renovable (Epnr) + Reducció de demanda del 25% (en refrigeració i calefacció) en zona climàtica C i 35% en zones climàtiques D i E.

En el cas d’edificis protegits, en els quals estiguin limitades les actuacions sobre els elements que componen l’envolupant tèrmica, no serà necessari el compliment del requisit de reducció de demanda. No obstant això, aquells elements de l’envolupant
sobre els quals es pugui intervenir han de complir amb els valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire, quan escaigui, establerts en la taula 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE-DB-HE1
En el cas d’edificis que en els últims 4 anys han fet intervencions de millora energètica poden tenir exempcions en el cas de la reducció de demanda (art. 33.4)
S’inclouen com a actuacions subvencionables les despeses generals, benefici industrial, el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs

Quedaran excloses aquelles intervencions de rehabilitació que tinguin per objecte els canvis d’ús de tot l’edifici i aquelles intervencions que tinguin per objecte l’enderroc de tot l’edifici existent mantenint-ne només les façanes.
També en quedaran exclosos els edificis unifamiliars que siguin habitatges que s’utilitzen per a l’obtenció de rendiments d’activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial aplicable d’ús turístic.

 

Quantia dels ajuts

Actuacions en edificis

Estalvi energètic aconseguit​
% màxim de subvenció
Habitatge Locals o altres usos
Quantia màxima per habitatge Quantia màxima per m2
30% ≤ ΔCep,nren < 45% 40% 6.300 € 56 €
45% ≤ ΔCep,nren < 60% 65% 11.600 € 104 €
ΔCep,nren ≥ 60% 80% 18.800 € 168 €

Ajut addicional per vulnerabilitat econòmica per alguns dels propietaris o usufructuaris que pot cobrir fins al 100% de l’import de la quota individual de participació en les obres de rehabilitació.

​Si l’estalvi de consum d’energia primària no renovable finalment obtingut per comparació entre els certificats d’eficiència energètica de l’edifici abans i després de l’actuació, realitzats tots dos amb el mateix programa reconegut de certificació, és inferior a l’estimat inicialment en el projecte, la quantia de la subvenció s’ajustarà al nivell d’estalvi realment obtingut segons el que es disposa en aquesta taula. Si l’estalvi de consum d’energia primària no renovable finalment aconseguit fos inferior al 30%, o no es complissin les exigències relatives a la reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració establertes en l’article 33 o qualsevol altra exigència de les establertes en aquest reial decret, l’ajuda seria revocada.

La quantia dels ajuts per retirada de productes que continguin amiant és la següent:

Retirada amiant​
Habitatge Edifici
1000 € 12.000 €

 

Observacions amb la sol·licitud

 • Les actuacions objecte d’ajuda seran seleccionades per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds corresponents fins a l’esgotament dels fons.
 • L’administració té un termini màxim de 3 mesos per resoldre i notificar la resolució. Si no es rep la resolució, es considera desestimada.

Terminis per executar les obres

 • 26 mesos des de la data de concessió de l’ajut
 • 28 mesos des de la data de concessió de l’ajut en el cas d’edificis ≥ 40 habitatges
 • 36 mesos com a màxim en casos especials en el que la llicència o autorització municipal es demori més de 6 mesos des de la sol·licitud.
 • Les obres sempre han d’estar finalitzades abans del 30 de juny de 2026

Compatibilitat

Subvencions compatibles amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin.
No compatible amb els ajuts del programa 1 de barris
Compatible amb l’ajut del Programa 4 d’habitatges sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost.
Compatible amb l’ajut del Programa 5 del Llibre de l’edifici existent i redacció de projectes amb descomptes segons l’article 34.2 del RD 853/2021 

Per tramitar els ajuts, després d’haver realitzat la tramitació prèvia​, l’heu de fer a la pàgina de l‘Agència de l’Habitatge de Catalunya