Cercar Error
Pràctica professional Especialització professional proveslaboratori seguretat i salut

Test Radó

Nova prova de laboratori del Cateb

El passat dia 21 de maig es va presentar a Construmat, una nova prova de laboratori, el Test Radó. Aquest test és un mètode a l’abast dels professionals i de la ciutadania per a mesurar la concentració de radó en els edificis.

El radó és un gas radioactiu, que no es pot veure ni olorar i l’exposició durant un llarg període de temps en espais interiors és perjudicial per a la salut. L’única forma de saber si s’hi està exposat, és mesurar la seva concentració en l’aire. A Espanya hi ha establert un nivell de referència pròmig anual de 300 Bq/m3 de concentració de radó.

En l’àmbit d’aplicació del CTE DBHS6, l’apèndix B, inclou el llistat de termes municipals. Aquest llistat de municipis s’ha realitzat a partir de diferents estudis realitzats pel Consejo de Seguridad Nuclear, en els quals es va considerar que hi havia una probabilitat significativa, que els edificis construïts, sense solucions específiques enfront el radó, presentin concentracions de radó superiors als nivells de referència.  Les obres incloses en l’àmbit d’aplicació del CTE DB HS6, hauran de justificar el compliment de les exigències.

El “Test Radó”, s’ha dissenyat com un mètode de mesurament per a professionals que vulguin donar compliment reglamentaris a les seves obres d’edificació i també posar a disposició de la ciutadania l’opció de conèixer la concentració de radó en els edificis existents. Per tant, l’eina ofereix aquests serveis:

  • Test Radó Professional: Pensat per a professionals del sector, que com a projectista, direcció facultativa o entitat de control volen mesurar la concentració de radó segons les exigències del CTE DB HS6.  Aquest test permet realitzar mesuraments anuals, podent-se realitzar mesuraments amb un període inferior però sempre superior a un període de 3 mesos.
  • Test Radó Bàsic: Pensat per a qualsevol persona que vulgui conèixer els nivells de radó interiors d’edificis. Aquest test estarà disponible en dos formats:
    • Mesurament llarg (recomanat): Aquest test permet realitzar mesuraments anuals, podent-se realitzar mesuraments amb un període inferior però sempre superior a un període de 3 mesos.
    • Mesurament curt: on es podrà tenir una aproximació dels valors de radó obtinguts durant un període d’exposició mínima d’entre 5-10 dies.

El preu del servei, variarà en funció del nombre de detectors necessari en cada cas. En qualsevol dels serveis, els col·legiats del Cateb tenen un descompte en el preu. Per sol·licitar el Test Radó, ho podeu fer a través de Test Radó.

Aprofitem per informar-vos que el proper 20 de juny farem una presentació de l’eina a la seu del Cateb.

PUBLICITAT