Cercar Error
Pràctica professional Visats Professió Visats

Aprovació definitiva de la modificació dels annexes de l’Ordenança municipal d’activitats i de la intervenció integral de l’Administració Ambiental de Barcelona (OMAIIAA):

Modificació dels Annexes de l’OMAIIA que implica un canvi en la tramitació de les llicències d’activitat a la ciutat de Barcelona

El dia 9 de maig de 2024, l’Ajuntament de Barcelona ha publicat la modificació dels Annexes de l’OMAIIA que implica un canvi en la tramitació de les llicències d’activitat a la ciutat de Barcelona. Aquest canvi respon al que estableix la Llei 18/2020, de 28 desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Podeu trobar el text complert de la publicació al BOPB al següent enllaç: https://bop.diba.cat/anunci/3619706/aprovacio-definitiva-de-la-modificacio-dels-annexos-de-l-ordenanca-municipal-d-activitats-i-de-la-intervencio-integral-de-l-administracio-ambiental-de-barcelona-omaiiaa-ajuntament-de-barcelona

Aquesta modificació, classifica les activitats incloses en el règim de comunicació en tres annexes:

  • Annex III.a – Activitats que requereixen projecte tècnic + certificat del tècnic/a (realitzats per tècnic/a competent) + certificació per part d’una Entitat de Control / Entitat de Control d’Incendis * (ECATÈCNIA, l’ECA del Cateb com a Entitat de Control d’Incendis (ECI-13) és una nova entitat del Cateb que actualment ja us pot donar aquest servei en determinades activitats que requereixin d’informe de Bombers a la ciutat de Barcelona).
  • Annex III.b – Activitats que han de presentar un projecte tècnic + certificació tècnica (realitzats per tècnic/a competent).
  • Annex III.c – Activitats que requereixen certificació tècnica competent (realitzada per tècnic/a competent).

Disposeu d’un enllaç  de l’Ajuntament de Barcelona on podeu fer la consulta prèvia de la classificació de les activitats: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20220001531

El canvi és important, ja que moltes activitats anteriorment classificades dins l’annex III.2 (certificació tècnica per part d’una Entitat de Control), passen a règim de comunicació sense intervenció de les Entitats de Control, assumint, vosaltres com a tècnics i tècniques competents, més responsabilitat. Recordeu per tant, la importància de visar tant projectes com certificats tècnics,  que podreu trobar a l’Oficina virtual del Cateb, com a “Treballs d’autorització d’activitats”. Aquest encàrrec pot comportar responsabilitats contractuals i riscos de reclamacions que convé tenir cobertes amb una assegurança adequada, cosa que et garanteix el visat.

Modificació puntual del Pla especial urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats al districte de Ciutat Vella:

APROVACIÓ definitiva, de conformitat amb l’article 68.1.c) de la Carta municipal de Barcelona, de la modificació puntual del Pla especial urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats al districte de Ciutat Vella, d’iniciativa pública, amb les modificacions respecte del document aprovat inicialment a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística.

Aquesta modificació puntual té com a objecte ajustar la regulació que fa al Pla d’Usos de Ciutat Vella 2018. Es fan petits canvis i puntualitzacions en els redactats d’alguns articles que fan referència a determinades activitats regulades (meublés, activitats de joc, scape rooms, establiments alimentaris, etc.).

En tot allò no regulat en aquesta modificació puntual, serà d’aplicació el que s’estableix al Pla d’usos de 2018.

Podeu trobar el text complert al següent enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/norma-portal-juridic/#/vid/1034824799

PUBLICITAT