Cercar Error
Pràctica professional amiant seguretat i salut

Aprovat el pla d’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032

S’ha aprovat el pla d’erradicació de l’amiant a Catalunya, que preveu l’eliminació dels més de 4 milions de tones instal·lades en el nostre territori per al 2032

El Govern ha aprovat el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032, que permetrà assolir l’objectiu fixat per la Unió Europea de retirar l’amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i del conjunt del territori abans de l’any 2032.

La Resolució del Parlament Europeu, de 14 de març de 2013, sobre els riscos per a la salut en el lloc de treball relacionats amb l’amiant i perspectives d’eliminació de tot l’amiant existent (2012/2065), insta a fer una avaluació d’impacte i una anàlisi de costos i beneficis per tal d’avançar en l’eliminació segura de l’amiant d’edificis i instal·lacions i arribar a la fita final d’erradicació de l’amiant. En concret, el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu de l’any 2015 sobre l’erradicació de l’amiant a la Unió Europea estableix entre les conclusions l’objectiu d’erradicar tot l’amiant a finals de 2032.

Ja l’any 2019, mitjançant l’Acord GOV/149/2019, de 22 d’octubre, el Govern de la Generalitat va crear la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya i per a l’Impuls d’un Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya (ja teníem com a referent la comunitat de Navarra que havia elaborat el primer pla director d’eliminació de l’amiant el mateix any), i es crea també la Comissió Tècnica DESAMIANTCAT.

Les 21 actuacions previstes en el pla, són el fruit de la proposta del treball realitzat per la Comissió per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya i s’organitzen en 4 àmbits:

  1. El primer àmbit d’acció és la identificació de l’amiant. Dins d’aquest grup s’hi inclouen accions enfocades a detectar-lo, la regulació de les diferents vies d’obtenció d’informació, el tractament de les dades recollides i la formació necessària per als tècnics que han de treballar en aquest àmbit.
  2. El segon àmbit és el que se centra en la retirada de l’amiant. En aquest sentit, es preveuen accions per prioritzar l’erradicació en edificis públics, accions per promoure l’eliminació de l’amiant en l’àmbit privat i accions per al dipòsit controlat i tractament segur dels residus generats, així com l’impuls d’iniciatives d’inertització i reciclatge.
  3. El tercer àmbit incorpora accions centrades a prevenir i pal·liar els efectes negatius que provoca l’amiant. Això inclou crear campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania i als professionals, revisar els protocols per a les intervencions en cas d’emergència, fer el seguiment de la vigilància de la salut dels treballadors que han estat exposats a l’amiant i reforçar la recerca sanitària.
  4. El quart àmbit fa referència a la necessitat de disposar d’un marc normatiu de referència per aplicar amb seguretat jurídica les mesures necessàries. Es considera que, per abordar la problemàtica de manera transversal i amb visió de país, cal disposar d’una llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya i del desenvolupament reglamentari necessari perquè sigui efectiva, així com impulsar els canvis normatius necessaris a la legislació d’àmbit estatal.

En la línia de les actuacions previstes al Pla, el Govern de la Generalitat va comunicar el passat divendres 24 de març que preveu una línia d’ajuts per al 2023, de 50 milions d’euros per a la retirada de l’amiant a les cobertes i avançar en l’erradicació de l’amiant, destinats de la següent manera:

  • 40 milions per a la retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant, i on s’hi desenvolupi o s’hi hagi desenvolupat una activitat econòmica. En aquest projecte de subvencions, anomenat Amiant per plaques, s’hi podran acollir els edificis que allotgin o hagin allotjat indústries o altres activitats comercials o agràries.
  • 10 milions per a la retirada d’amiant destinats a propietaris individuals o comunitats de veïns d’habitatges que continguin elements d’amiant, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

L’erradicació de l’amiant a Catalunya, és un objectiu ambiciós a assolir en els propers 10 anys i serà una gran oportunitat laboral per al sector i per als professionals de l’arquitectura tècnica. En aquest sentit, caldrà posar el focus en l’especialització de tècnics i personal de la construcció degudament formats per a les feines d’identificació i diagnosi de MCA, l’elaboració dels procediments de treball necessaris per a la seva retirada i la gestió i el tractament dels residus generats, especialment en lo relatiu a les mesures de seguretat necessàries durant totes les fases per a la seguretat i la salut de les persones i el medi ambient.

En el cas que es convoquin línies d’ajuts i subvencions per a la retirada d’amiant es podran trobar en l’apartat d’ajuts i subvencions de la web del Cateb.

PUBLICITAT