Cercar Error
Vull col·legiar-me
Visats idoneïtat tècnica Visats

Cal disposar del Llibre d’incidències diligenciat en totes les obres de construcció en les que sigui d’aplicació el RD 1627/97

El llibre d'incidències és un document que hi ha d'haver a tota obra, reconegut pel Real Decret 1627/97 com a únic mitjà per dur a terme el control i seguiment del pla de seguretat i salut.

El llibre d’incidències s’ha de mantenir sempre a l’obra, i ha d’estar en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

NOTA: Si no és necessària la designació de coordinador, haurà d’estar en poder de la direcció facultativa.

Cal que hi tinguin accés també, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones i òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut de les Administracions públiques competents, que podran anotar-hi incidències. 

El llibre d’incidències ha de ser facilitat per: 

  • El Col·legi professional al qual pertany el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut.
  • L’Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent si es tracta d’obres de les administracions públiques.

El coordinador de seguretat o la Direcció Facultativa (segons s’escaigui) que signa l’acta d’aprovació és qui demanarà el llibre al seu col·legi professional per aportar-lo a l’obra. 

El/s llibre/s d’incidències quan s’acabi l’obra hauran de formar part de la Documentació de Seguiment de l’obra que ha de restar arxivada al Col·legi professional del Director de l’Obra (DO), d’acord amb el que diu la part I del CTE.

Com es diligencia el llibre d’incidències amb el Cateb?  

  • Quan es tracta d’una obra privada: El Cateb facilita i diligencia el llibre per tal de garantir el registre i validació de que pertany a l’obra que consta a la pàgina primera del llibre, donant fe de data certa de que l’obtenció del llibre s’ha produït abans de l’inici de les obres.  En el cas de que en una obra es necessiti més d’un llibre, també cal garantir que quedi registrada i arxivada la numeració de tots els llibres utilitzats en aquesta obra en el corresponent expedient. Per poder realitzar aquesta diligència digitalment, caldrà disposar d’estoc de llibres d’incidències atès que en el moment d’alta de l’expedient caldrà relacionar el número de sèrie del propi llibre amb el visat digital de l’obra.
  • Quan es tracta d’una obra oficial: El col·legiat podrà demanar el llibre d’incidències al Cateb i després sol·licitar la diligència a l’Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de l’Administració.  

Llibre d’incidències en format web (Liweb)

Al Cateb disposem d’una eina web que pretén dotar els tècnics competents d’un sistema àgil de llibre d’incidències digital que permeti la substitució gradual de l’actual llibre d’incidències en paper a les obres de construcció i enginyeria civil tot i donant ple compliment de les prescripcions legals vigents.

PUBLICITAT