Cercar Error
Pràctica professional execució finestres Rehabilitació

El control de qualitat en canvis de fusteria a les obres de rehabilitació: garantia de qualitat en eficiència energètica

Aspectes que cal tenir en compte en intervencions de substitució de fusteries en obres de rehabilitació energètica.

Davant la necessitat de millorar l’eficiència energètica del parc edificat, cal actuar en la part més dèbil del tancament que són les obertures, mitjançant la substitució de les finestres existents.

En molts casos, aquestes finestres no presenten una bona estanquitat, degut a que tenen una alta permeabilitat a l’aire, així com una bona capacitat per bloquejar la radicació solar, perquè el seu control solar no és idoni per aconseguir les prestacions que es fixen en la reglamentació del nostre país, per a que l’edifici pugui ser amb un consum d’energia gairebé nul.la.

Aquests paràmetres són molt rellevants per aconseguir una envolupant tèrmica que ens permeti complir amb l’exigència bàsica de limitació de la demanda energètica, qualificada i quantificada en el Document Bàsic HE-1, del Codi Tècnic de l’Edificació.

A més d’aquesta, poden ser aplicables les exigències SI-2-propagació exterior, SUA-1-Seguretat davant el risc de caigudes, SUA-2-Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament, HS-1-Protecció davant la humitat, HS-3-qualitat de l’aire interior.

El projecte de substitució de finestres haurà d’indicar quines són les exigències bàsiques aplicables i de quina manera es justifica els seus compliments, podent-se acordar entre promotor i projectista prestacions que superin les bàsiques. Haurà de presentar una memòria explicativa constructiva, un plec de condicions tècniques particulars on, entre altres dades, inclourà la informació necessària per portar a terme el control d’obra i el posterior manteniment de les finestres. També ha d’incloure un pla de control de qualitat, com annex a la memòria amb els els controls de recepció, execució i obra acabada.

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha desenvolupat una eina que calcula quin tipus de finestres són més adients en funció de la zona climàtica on està situat l’edifici i l’orientació de cada finestra, i el cost d’adquisició aproximat sense instal·lació ni impostos. També us donarà una idea de l’estalvi econòmic (€) en energia consumida (kWh/any) que suposaria el canvi de finestres.

Les finestres disposen de Marcatge CE segons la Norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. La declaració de prestacions, document corresponent al marcatge CE ens permet controlar les característiques tècniques exigides.

La norma UNE 85219:2023 estableix els paràmetres a tenir en compte en el muntatge de les finestres a l’obra: Consideracions prèvies;  estudi del projecte; situació de les finestres respecte a façana; replanteig del forat; processos previs al muntatge;  condicions d’emmagatzemament; mètodes d’instal·lació; fixacions; segellat;  falques; caixes de persianes; acoblaments; muntatge de finestres en sostres; substitució de finestres. Aquesta norma també indica els controls de recepció, execució i obra acabada, controls que s’han de documentar per complir el Codi Tècnic.

El control d’execució ha de tenir en compte les especificacions de muntatge que determini el projecte, i es pot considerar els paràmetres aplicables de la Norma UNE 85219:2023.

El seguiment d’aquest control està determinat pel Director de l’Execució de l’Obra.

Disposeu de la plantilla pel seguiment de muntatge de finestres per documentar el seguiment del control d’execució.

La normativa no prescriu la realització de proves finals, si bé el projecte i/o la direcció facultativa poden determinar la realització dels assaigs següents:

– Estanquitat a l’aigua segons UNE 85247:2011

– Aïllament acústic a soroll aeri segons UNE-EN-ISO 16283-3:2016.

– Termografies, per verificar el correcte muntatge.

Podeu consultar aquestes i altres normes UNE al Centre de Documentació del Cateb.

PUBLICITAT