Cercar Error
Vull col·legiar-me
Idoneïtat tècnica Pràctica professional idoneïtat tècnica

Indicació sobre la no afectació a la nidificació d’espècies protegides

En actuacions a l’envolupant de l’edifici i altres casos, caldrà indicar explícitament a la memòria la no afectació de la nidificació de les espècies protegides i incloure l’informe de la consulta realitzada a l’Institut Català d’Ornitologia

Quan a les consultes prèvies de l’Ajuntament de Barcelona s’informi d’actuacions en l’envolupant de l’edifici: Actuació a façanes; Actuació a patis; Actuació a mitgeres; Actuació a cobertes; Baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes, etc.; o quan s’informi de Creació de nou habitatge, Obra nova d’edifici, apareix un nou punt a complimentar a la memòria dels projectes. 

 A l’apartat MD1, a continuació del Marc Legal, caldrà assegurar la no afectació de la nidificació de les especies protegides que nidifiquen o es refugien en edificis, per tal de donar compliment del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i llei de biodiversitat 42/20107 (l’article 334 del Codi Penal, tipifica i sanciona delictes relatius a la protecció de la fauna silvestre). 

Aquest text indica que no es pot dur a terme cap intervenció que pugui afectar ni destruir cap lloc de nidificació o refugi (els nius i refugis també estan protegits fora de l’època de cria i encara que no estigui ocupats). En cas que sigui necessari fer-ho caldrà sol·licitar una autorització excepcional als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya abans d’iniciar qualsevol actuació.

A més de la indicació explícita de l’afectació o no, també caldrà incloure l’informe de la consulta realitzada a l’Institut Català d’Ornitologia​, que determina si consta l’existència de nius a l’edifici objecte de l’actuació o en un radi de 25 m.

En cas que el resultat sigui l’existència de nius a l’edifici caldrà seguir les indicacions de l’Institut Català d’Ornitologia i els Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya​.

  Per a més informació, podeu consultar la web de l’Ajuntament de Barcelona.

  Trobareu aquesta i altres preguntes freqüents en l’apartat d’Actualitat de la pàgina d’idoneïtat del Cateb

PUBLICITAT