Cercar Error
Idoneïtat tècnica idoneïtat tècnica Professió

Mitjans auxiliars vinculats a llicència d’obra major a Barcelona

Tipus de tramitació que han de tenir els mitjans auxiliars vinculats a llicència d'obra major a Barcelona

L’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) classifica els permisos d’obra i determina la seva durada.

  • Assabentat: les obres han d’acabar durant els 3 mesos posteriors a la data de comunicació a l’Ajuntament, que és la data de l’inici de les obres.
  • Comunicat immediat o diferit: les obres han d’acabar durant els 6 mesos posteriors a la data d’inici que consti en la sol·licitud del permís.
  • Llicència d’obra major: el termini d’acabament és de 3 anys.

Sovint les llicències d’obra major, com ara obra nova, grans rehabilitacions, etc. no inclouen la implantació dels mitjans auxiliars (tanques, bastides), que s’han de demanar en un permís a part. El tipus de permís per la implantació de bastides i tanques és un comunicat immediat, amb una durada de 6 mesos.

Tot i que ambdós permisos (la llicència d’obra major i el comunicat dels mitjans auxiliars) queden vinculats a l’ajuntament, la diferència de terminis entre ambdós queda resolta mitjançant la sol·licitud de successives pròrrogues del comunicat mentre duri l’execució de les obres objectes de llicència o la renovació del permís.

En aquest enllaç pots informar-te sobre com demanar una pròrroga d’un permís ja concedit.

PUBLICITAT