Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional construcció normativa seguretat i salut

Prohibició de l’encapsulació i el segellat de materials que contenen amiant a Catalunya

Publicada una nova Instrucció de la direcció general de relacions laborals, treball autònom, seguretat i salut laboral relativa a l’encapsulació de materials i elements que contenen amiant a Catalunya

El Departament d’Empresa i Treball ha publicat una nova Instrucció en la qual es prohibeix l’encapsulació i el segellat de materials que contenen amiant (MCA) quan tècnicament siguin susceptibles de retirada (Instrucció 1/2023 relativa a l’encapsulació de materials i elements que contenen amiant).

A més, apunta que quan calgui retirar i eliminar de forma definitiva aquells MCA que, excepcionalment, hagin estat segellats o encapsulats, s’haurà de tenir en compte que aquestes intervencions solen requerir majors recursos i un augment de costos, atès que les aplicacions o tractaments efectuats suposen majors dificultats i complexitats tècniques, com també més quantitat de residus perillosos. Així mateix, cal no oblidar que una triple intervenció sobre el mateix material —primer amb l’encapsulació del MCA, després amb revisions i possibles aplicacions addicionals en cas de deteriorament del recobriment, i, passat un determinat període de temps, amb la retirada— incrementa els possibles efectes sobre la seguretat i salut dels treballadors que les han de fer.

Per tant, la Instrucció resol que: “el criteri interpretatiu d’aquesta autoritat laboral és, amb caràcter general, no autoritzar els plans de treball que es presentin amb la finalitat exclusiva de dur a terme activitats d’encapsulació o segellat de materials i elements de fibrociment amb amiant mitjançant l’aplicació superficial i el recobriment amb productes químics. Aquest criteri s’ha de seguir sens perjudici de casos excepcionals justificats pel fet que tècnicament no sigui possible retirar els MCA.”

En cas de necessitar sol·licitar l’excepcionalitat per a l’aprovació d’un pla de treball amb risc d’amiant per a activitats d’encapsulació o segellat mitjançant l’aplicació de productes químics, la instrucció inclou la documentació necessària que s’haurà d’aportar per a valorar la seva aprovació, que entre d’altres inclou:

  • Justificació de la inviabilitat transitòria que no fa possible la retirada dels MCA
  • Informe redactat per una persona tècnica competent
  • Declaració responsable del propietari de l’edifici o instal·lació, amb el compromís que el seguiment de les superfícies encapsulades el farà personal tècnic competent (independent de l’empresa RERA que faci l’encapsulació).
  • Declaració responsable del propietari de l’edifici o instal·lació, amb el compromís de presentar el corresponent pla de retirada dels MCA tan aviat com es resolgui la inviabilitat transitòria que justifica aquesta actuació temporal i excepcional d’encapsulació.

Recordem que l’any 2021, es va publicar la Instrucció 1/2021 relativa a l’aplicació del RD396/2006, de 31 de març sobre l’amiant, pel que fa al doblatge de cobertes i a la instal·lació de plaques solars o de qualsevol altre element sobre cobertes de fibrociment, on el criteri interpretatiu d’aquesta autoritat laboral és el de no autoritzar els plans de treball que es presentin amb la finalitat de dur a terme activitats de doblatge de cobertes o la instal·lació de plaques solars o de qualsevol altre element similar a sobre de cobertes, parets pluvials o altres elements de fibrociment amb amiant.

Amb l’objectiu d’assolir l’objectiu de garantir la retirada progressiva de tot l’amiant en edificis i instal·lacions públiques per al 2028 i privades per al 2032, aquesta nova instrucció segueix la línia de les actuacions previstes dins del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya aprovat a finals de març.

PUBLICITAT