Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional calor construcció prevenció riscos laborals seguretat i salut

Protocol d’actuació en el sector de la construcció davant els fenòmens meteorològics adversos relacionats amb les altes temperatures

La CNC, CCOO de l’Hàbitat i UGT Fica aproven aquest document per establir les actuacions necessàries per a executar els treballs enfront dels cops de calor

Recordem que amb data 12 de maig es va publicar el Reial Decret-llei 4/2023, d’11 de maig que actualitzava la normativa sobre prevenció de riscos laborals en episodis d’elevades temperatures, incloent en el Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, una nova disposició d’aplicació a les obres de construcció, concretament la disposició addicional única “Condicions ambientals en el treball a l’aire lliure”.

Les empreses amb treballadors que desenvolupen feines a l’aire lliure i/o a llocs de treball que no puguin romandre tancats, han d’incloure en les seves avaluacions de riscos qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos i adoptar les mesures adients en cada cas. En aquest nou articulat, s’insta a l’empresari a:

  • Avaluar el risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos i prendre les mesures preventives adients, tenint en compte les característiques de la tasca a desenvolupar i les característiques personals i biològiques “conegudes” de les persones treballadores a càrrec seu.
  • Dins les mesures preventives a aplicar per part de l’empresari:
    • Prohibir el desenvolupament de certes tasques durant les hores del dia en què puguin ocórrer aquests fenòmens meteorològics adversos, quan no es garanteixi d’una altra manera, la protecció de les persones exposades
    • Adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista, quan els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya davant els fenòmens meteorològics adversos, siguin de nivell taronja o vermell, i les mesures preventives anteriors no garanteixin la protecció de les persones treballadores, serà obligatori.

Per tant, les mesures que presenta l’articulat te en compte criteris objectius basats en les alertes meteorològiques d’organismes oficials, quedant la resta d’aspectes a criteri de l’empresari segons la tasca a executar i l’estat personal i biològic “conegut” del treballador.

Per ajudar als empresaris a definir aquestes mesures preventives davant els fenòmens meteorològics adversos relacionats amb les altes temperatures, el passat 4 de juliol, la Confederació Nacional de la Construcció, CCOO de l’Hàbitat i UGT Fica van aprovar un protocol per establir les actuacions necessàries per a executar els treballs enfront dels cops de calor en el sector de la construcció.

Recordeu anar actualitzant les prediccions meteorològiques que publica el Servei Meteorològic de Catalunya a través de la seva web: https://www.meteo.cat/prediccio/general/informe/

Adjuntem per a consulta el recull dels següents documents relacionats amb la prevenció a les altes temperatures:

PUBLICITAT