Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional construcció Professió seguretat i salut

Publicat el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció

Us facilitem un recull d’aspectes relatius a la seguretat i salut inclosos en aquest VII CGSC

Amb data 23 de setembre el BOE ha publicat la resolució de 6 de setembre de 2023, de la Dirección General de Trabajo, per la qual es registra i publica el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la construcció.

Entre d’altres aspectes com els acords de la pujada salarials, la regulació del contracte fixe-discontinu i la inclusió del primer pla de pensions sectorial, en el “Libro II” s’actualitzen i s’incorporen nous aspectes relatius a la seguretat i salut aplicables al sector de la construcció, entre les quals us destaquem un resum:

Cal recordar que durant el mes de juliol, la CNC, CCOO de l’Hàbitat i UGT Fica Confederació Nacional de la Construcció, CCOO de l’Hàbitat i UGT Fica van aprovar un Protocol d’actuació en el sector de la construcció davant els fenòmens meteorològics adversos relacionats amb les altes temperatures, com a guia pràctica que resumeix les obligacions i recomanacions que orienten a les empreses i persones treballadores a combatre, reduir i preservar els efectes nocius de les conegudes “onades de calor”

 • Relatiu al l’exposició dels treballadors als factors Atmosfèrics, l’Article 172 inclou l’habilitació d’espais destinats a la protecció de les persones exposades, afegint els següents aspectes:

-Se habilitará una zona de sombra con agua potable para poder hidratarse.

-Se habilitarán áreas de descanso protegidas del sol.

 • En relació a l’exposició per part dels treballadors a riscos particulars, l’Article 174, amplia l’article 3 i inclou un nou apartat a l’articulat, quedant redactat de la següent manera:

3. En ningún caso podrá exponerse a una persona trabajadora a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá quedar al menos bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las medidas y debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. Por lo que será especialmente relevante, en los trabajos desarrollados en espacios bajo atmosfera confinada, que se planifique y especifique, en el plan de seguridad y salud o en su caso en el Documento de Gestión Preventiva (obras sin proyecto), cuál va a ser la secuencia segura de acceso, desplazamiento y trabajos en el espacio bajo atmosfera confinada, así como la forma de proceder en el caso que se precise una evacuación y rescate.

4. Allí donde fuese necesario el uso de mascarillas se limitará su uso diario a un tiempo máximo de cuatro horas con tiempos de descanso intermedios.

 • S’inclou un nou article sobre els requisits per a l’utilització de plataformes de càrrega i descàrrega per a obres de construcció-Article 197.
 • Dins del capítol V-“Otros trabajos específicos”, s’obre una nova secció específica per als treballs sobre cobertes, incloent un nou article sobre la protecció dels treballadors en els treballs en cobertes. Article 215.
 • Al Capítol II-Bastides, trobareu totes les modificacions entre els articles 175 i 186, on s’actualitzen entre d’altres, l’alçada de barana superior a les Plataformes suspeses de nivell variable d’accionament manual o motoritzat elèctric sobre màstil (bastides penjades) a l’Article 183, i a les Plataformes elevadores sobre màstil (bastides motoritzades), a Article 184.

En relació a la formació:

 • Els cicles de formació de conveni, s’especifiquen d’acord amb el que disposa l’article 10.2 de la llei de subcontractació 32/2006 (i no a la continguda a l’article 19 de la LPRL).
 • S’inclouen dos nous oficis: treballs d’arqueologia i treballs de fabricació i muntatge d’elements prefabricats.
 • S’inclou una nova secció per a formació de tasques específiques, incloent la Formació de primers auxilis per als treballadors que tinguin encomanades, dins dels equips d’emergència, les tasques de primers auxilis (article 144). Els continguts i nombre d’hores estan a l’Annex XII com a resta de continguts normatius que s’han vist modificats.
 • Entre els continguts que s’han incorporat a la formació en matèria de prevenció de riscos laborals que es detallen a l’Annex XII, s’incorpora un nou contingut sobre “Cumplimiento operativo y legal. Conceptos generales, responsabilidades y canales de consulta”.
 • L’aptitud de l’acció formativa estarà supeditada a la superació d’una prova d’avaluació d’aptitud.
 • En relació a la formació de segon cicle en matèria de PRL al sector de la construcció per als treballadors que executin tasques corresponents a llocs de treball o oficis no especificats en el present conveni, es modifica el text de la següent manera:

VI CGSCArticle 193: Aquellos trabajadores que ejecuten tareas correspondientes a puestos de trabajo u oficios no especificados en el presente Convenio, tendrán que realizar una formación acorde con los riesgos y medidas preventivas asociadas a dichas tareas, tomando como referencia lo previsto en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

VII CGSC-Article 143: Aquellas personas trabajadoras que ejecuten tareas correspondientes a puestos de trabajo u oficios no especificados en el presente Convenio general tendrán que realizar una formación acorde con los riesgos y medidas preventivas asociadas a dichas tareas, siguiendo una estructura similar a otros oficios desarrollados el Anexo XII, Apartado 2 del presente Convenio general para la formación de segundo ciclo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2. de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

 • En relació a la convalidació de la formació (Annex XIII), la formació de nivell superior o màster universitari en PRL i la formació de nivell intermedi o FP de Tècnic Superior en Prevenció de riscos professionals, convalidarà la Formació de Nivell bàsic en prevenció en construcció.

PUBLICITAT