Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Gas Radó Radiacions seguretat i salut

Publicat un nou reglament per a la protecció de la salut contra els riscos derivats de l’exposició a les radiacions ionitzants

El Reial Decret 1029/2022, recull entre d’altres, les obligacions de les empreses a protegir als seus treballadors enfront l’exposició al radó i insta al Govern a impulsar i aprovar el Pla Nacional contra el Radó

El passat 21 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1029/2022, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la salut contra els riscos derivats de les exposicions a les radiacions ionitzats, derogant el RD783/2001, de 6 de juliol (Ref. BOE-A-2001-14555) sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants i el RD 413/1997, de 21 de març (Ref. BOE-A-1997-8070) sobre protecció operacional dels treballadors externs contra el risc d’exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada i transposa de forma parcial la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, en lo relatiu a la protecció de la salut contra els riscos derivats de l’exposició a les radiacions ionitzants.

Les radiacions ionitzants són un tipus d’energia alliberada pels àtoms en forma d’ones electromagnètiques o partícules i que tenen energia suficient com per a modificar la matèria a nivell atòmic. La desintegració espontània dels àtoms es lo que denominem radioactivitat i l’energia excedent emesa, és una forma de radiació ionitzant.

Les radiacions ionitzants podent ser naturals o artificials. En el món laboral actual és habitual la utilització de radiacions ionitzants artificials que s’apliquen per exemple en medicina (aparells de diagnosi per raigs X, etc..), a la indústria, en investigació, etc, Aquest tipus de radiació és més controlada i per al seu us s’estableixin protocols i mesures adients que garanteixin la protecció dels treballadors exposats i el públic en general davant el riscos existent a l’exposició de les mateixes.

Per altra banda estem envoltats de radiació ionitzant d’origen natural. En el cas de l’edificació, ens és especialment important el radó, tant per la seva incidència en l’exhalació de determinats tipus de sols, la presència en determinats materials i productes de construcció i en determinades aigües extretes del subsol per al consum humà.

L’any 1988 el radó va ser declarat carcinogen humà del grup 1, inicialment en base a l’evidència derivada d’estudis d’individus exposats al radó per motius laborals (mineria). L’any 2001 es va considerar carcinògen del grup 1 per a la població en general, en relació al risc associat a l’exposició ambiental a l’interior dels edificis i segons la OMS, el radó residencial està relacionat amb el 3-14% de tots els càncers de pulmó. La protecció front al radó  es una exigència bàsica regulada en el Codi Tècnic de l’Edificació -CTE-, des de finals de l’any 2019.

Fet de la importància dels efectes en la salut de les persones exposades a les radiacions ionitzants i concretament per al nostre sector, el RD1029/2022, inclou aquests aspectes clau:

*L’exposició de treballadors o de membres del públic al radó en recintes tancats.

*L’exposició externa en recintes tancats a la radiació gamma procedent de materials de construcció.

-Al Títol IV es recullen els principis fonamentals de protecció ocupacional dels treballadors exposats, persones en formació i estudiants, entre d’altres es regulen:

*Protecció ocupacional dels treballadors exposats.

*Prevenció i protecció a l’exposició

*Vigilància i valoració de l’exposició (tants dels llocs de treball com la dels treballadors exposats)

Exposició al Radó (Títol VII. Capítol III):

*S’estableix el nivell de referència per a la concentració del radó en recintes tancats i s’especifiquen les obligacions en relació amb el compliment d’aquest nivell, així com en el cas de les exposicions ocupacionals al radó. Es fixa el nivell de referència en 300 Bq/m3, en termes del promig anual de concentració del radó a l’aire tant als habitatges com a edificis d’accés públic com per als llocs de treball.

*Es fixen els requisits als llocs de treball, incloent les obligacions dels titulars de les activitats afectades.

*Incorpora la obligació del Govern d’impulsar i aprovar un Pla Nacional contra el Radó, amb l’objectiu de reduir el risc amb l’objectiu de reduir el risc que l’exposició a llarg termini en aquest gas suposa per a la salut de la població.

Exposició a la Radiació gamma procedent dels materials de construcció (Títol VII. Capítol IV):

*Es fixen també els nivells de referència d’exposició en recintes tancats i s’inclou una llista de la tipologia de materials que requereixen control per a garantir el compliment d’aquest nivell de referència i que es llisten a l’Annex VI.

*També en aquest cas, es fixen les obligacions que han de complir els subministradors d’aquests materials de construcció.

Cal tenir en compte que aquest RD va entrar en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE, a excepció dels requisits establerts als articles 19.3 per als titulars de les activitats laborals establertes en l’article 75.1.a) i 75.1.b); a la Secció 1ª del capítol III del títol VII per als titulars de les activitats laborals establertes en l’article 75.1.c); i els establerts a l’article 80.1 per als subministradors dels materials de construcció inclosos en l’Annex VI, que no seran d’aplicació fins després de 18 mesos de l’entrada en vigor. (juny 2024).

PUBLICITAT