Cercar Error
Idoneïtat tècnica idoneïtat tècnica

Quina documentació cal preparar per a la Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic?

Quan la Consulta Previa indiqui a la primera pàgina que l’edifici forma part del catàleg de Patrimoni caldrà aportar la Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic, a l’apartat corresponent

​​En els casos que la consulta prèvia indiqui -a la primera pàgina- que l’edifici forma part del catàleg de Patrimoni, caldrà incorporar la “Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic” en tots els casos.

 La Documentació relativa a bens dels patrimoni arquitectònic historicoartístic ha d’incloure els apartats següents: 

 1. Plànols d’estat actual i proposta d’intervenció de l’edifici i/o de la parcel·la
 2. Fotografies de la zona d’intervenció, generals, de detall, d’entorn
 3. Memòria que contingui dels següents apartats, els necessaris per la total i inequívoca comprensió del projecte :
  1. Relació dels usos als quals es vol destinar l’edifici i les particularitats que aquests puguin tenir o necessitar.
  2. Noticies històriques sobre l’edifici: antecedents, estudis de l’edifici i la seva evolució (documentació històrica, imatges, declaracions administratives, explicació de les tècniques constructives i materials emprats, usos i d’altres).
  3. Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial.
  4. Estudi de patologies (estructurals, de conservació en general i pròpies dels elements més interessants, com ara els revestiments, els decoratius).
  5. Estudi de la problemàtica general de l’edifici en relació amb les normatives vigents (amb especial atenció a les mesures de protecció contra incendis, accessibilitat i el Codi tècnic de l’edificació).
  6. En actuacions que afectin façanes han d’incloure la documentació demostrativa de les cates o proves realitzades.
  7. Estudi cromàtic, si s’afecta l’envolvent.
  8. Altres.

Informe Previ de Patrimoni, en cas que la Consulta Prèvia Final indiqui la necessitat d’obtenir-lo

Recordeu que el punt 4 només s’haurà de incloure en els casos que la consulta prèvia especifiqui a la tercera pàgina que és necessari l’Informe Previ de Patrimoni.

Aquesta documentació s’ha d’incorporar a la documentació a presentar per a la posterior obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica, en el PDF3 (document PAB3 de l’expedient CAATEEB) en el marcador Documentació Relativa a Béns del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic, formant un document independent dins del PAB3.

 En relació a aquest tema podeu consultar la pregunta freqüent Com puc saber si un edifici està catalogat i/o protegit per patrimoni a Barcelona? i la també pregunta freqüent L’informe Previ de Patrimoni. Quan i com es tramita i altres aspectes a considerar  

 També podeu consultar l’apartat d’Actualitat d’Idoneïtat Tècnica on hi trobareu a més a més de notícies d’actualitat, aquesta i altres preguntes freqüents resoltes.

PUBLICITAT