Cercar Error
Idoneïtat tècnica Visats idoneïtat tècnica ITE Visats

Quins edificis han de passar la inspecció tècnica obligatòria?

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el Cadastre.

Segons l’annex 1 del DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el Cadastre. Per al cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord amb el dret.  

Abans del termini de l’any 2016, caldrà que s’hagin sotmès a inspecció tècnica tots els edificis que compleixin 45 anys d’antiguitat amb les excepcions següents:

1. Edificis plurifamiliars d’habitatges

 Antiguitat edifici Termini per passar la inspecció ITE
 Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2015
 Entre 1961 i 1971 Fins al 31 de desembre de 2016
 A partir de 1971 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

  2. Edificis unifamiliars d’habitatges  

 Antiguitat edifici Termini per passar la inspecció ITE
 Anteriors a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016
 Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017
 Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018
 Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019
 Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020
 A partir de 1975 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat


Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat

Com s’acredita l’obligatorietat d’haver passat la ITE? Per acreditar el compliment d’aquesta obligació cal presentar a l’Administració l’informe de la inspecció tècnica del l’edifici d’habitatges abans que es compleixin els terminis establerts.   

Per la redacció de l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici el CAATEEB posa a la vostra disposició el document Guia 08.  

 

Trobareu més informació en el següent enllaç.

PUBLICITAT