Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional execució recomanacions sequera

Recomanacions del Cateb per a la gestió de l’aigua a l’obra davant la sequera

Mitjançant aquest document, el Cateb et recomana diferents accions que permeten aconseguir un important estalvi d'aigua.

Davant la situació actual, en relació amb la sequera que estem vivint en el nostre país, es fa necessari que en les obres de construcció, es realitzi la gestió de l’ús d’aigua de manera responsable, a fi de reduir el seu consum en la major proporció possible.

En les obres requerim el consum d’aigua en diferents processos, com són: neteja de productes, obra, maquinària i mitjans auxiliars, la pròpia dels operaris; la fabricació d’alguns productes com són els formigons, morters, guixos, etc.; per a millorar determinats materials als quals es requereix millorar la seva adherència, realitzar el seu curat, etc..; en les proves d’estanquitat; en el curat del formigó; en la preparació de superfícies, per a la seva neteja i/o obtenció del grau d’humitat adequat per als processos posteriors.

Convé doncs planificar, programar, aplicar i controlar les actuacions d’estalvi del consum d’aigua en els processos indicats, i altres que puguem tenir a l’obra.

Mitjançant aquest document, el Cateb et recomana diferents accions senzilles que permeten aconseguir un important estalvi d’aigua.

Recomanacions del Cateb per a la gestió de l’aigua

Recomanacions per a la gestió de l’aigua

Tenir cura de l’aigua és important

Mesures generals d’estalvi del consum d’aigua

 • Incorporar difusors i/o airejadors en els punts de consum d’aigua per a reduir el seu consum al mínim necessari.
 • Eliminar el consum innecessari d’aigües en determinades zones mitjançant la incorporació d’aixetes en cadascuna d’elles, per a obrir o tancar el seu pas, permetent seccionar els usos.
 • En aquells processos en els quals no es requereixi aigua potabilitzada, evitar consumir aigua potabilitzada de la xarxa per al consum humà.

Manteniment i ús en les instal·lacions hidràuliques

 • Totes aquelles instal·lacions que utilitzen l’aigua haurien de ser revisades periòdicament per part de l’empresa constructora.
 • El personal de les obres ha de disposar d’una formació per al seu correcte ús, informant de la incidència quan aquesta requereixi d’una intervenció de reparació.
 • La clau de subministrament haurà d’estar tancada fora de l’horari de treball de l’obra, evitant així pèrdues per fallades en la instal·lació durant aquest període, tret que es necessiti el subministrament per algun procés concret.

Procés de neteja en l’obra

 • S’ha de tenir en compte, no sols l’estalvi d’aigua en els processos de neteja en l’obra, sinó també l’abocament de productes perillosos en els desguassos i/o subsol.
 • En aquest sentit recomanem contractar aquelles empreses i industrials que ofereixin garanties de gestionar correctament els residus dels productes que manipulin i que plantegin mesures o solucions que minimitzin el seu impacte.
 • Es prestarà especial atenció a les proteccions a utilitzar en l’execució dels processos, a fi de minimitzar la neteja posterior de la unitat d’obra acabada.

Procés de neteja de les eines i els mitjans auxiliars:

 • Es recomana planificar el procés de neteja de les eines i els mitjans auxiliars, incorporant en el procés aigua reutilitzada per a la primera fase de la neteja.
 • Es recomana formar als treballadors per a evitar haver d’utilitzar aigua en els treballs de neteja.

Proves d’estanquitat de coberta

 • En el cas que es realitzi la prova, per inundació o per aspersió, es recomana que no es faci servir aigua de boca, i que aquesta aigua es recuperi un cop evacuada la coberta.
 • Quan que no es realitzi la prova, donat que no és obligatòria per la reglamentació tècnica, recomanem intensificar el control d’execució en les unions i encontres de les làmines i estat del suport d’aquestes, així com la protecció del sistema impermeable una vegada col·locada, davant els treballs i aplecs que puguin afectar la seva continuïtat, (motius de les possibles filtracions i humitats posteriors).
 • Recomanen que en l’acta de recepció que es realitza a la finalització de les obres entre promotor i constructor, s’inclogui una apartat on s’indiqui la revisió de l’estanquitat de la coberta executada, posteriorment a les primeres pluges.
 • Com a mesura alternativa a la prova d’estanquitat mitjançant inundació amb aigua, es proposa que s’estudiï la possibilitat de realitzar la prova d’estanquitat sense l’ús aigua. Per fer-ho és pot utilitzar mètodes de conductàncies elèctriques, mitjançant la qual es poden localitzar de manera precisa filtracions i comprovar l’estanquitat de superfícies. Per a realitzar aquesta prova es requereix un substrat conductor sota la membrana impermeabilitzant.
 • Aquestes comprovacions sense l’ús d’aigua presenten les següents limitacions:
  • Està restringida a cobertes planes amb pendents entre 3% i 5%
  • No és aplicable en cobertes invertides.
  • És aplicable en cobertes no transitables amb la tècnica *LV (Low Voltage).
  • És aplicable en cobertes enjardinades amb la tècnica LV (Low Voltage).
  • És aplicable en cobertes llastrades o amb capa de protecció de graves, amb la tècnica LV (Low Voltage).
  • És aplicable en cobertes amb impermeabilització vista.
  • La coberta sempre requereix l’existència d’una capa conductiva sota la membrana d’impermeabilització.
  •  Es aplicable amb les membranes següents:
   •  Membranes de polietilè
   • Membranes de polipropilè
   • Membranes de Clorur de Polivinil.
   • Membranes bituminoses
   • Altres materials sempre que siguin elèctricament aïllants.
  • En cobertes metàl·liques tipus *DECK quan damunt de l’aïllament es realitzi sempre la instal·lació d’una membrana que asseguri la seva correcta impermeabilització.
  • Requereix accés al subministrament d’energia elèctrica pròxima a la coberta assajada.
  • En el cas que el promotor contracti el segur decennal de danys o el segur triennal, s’haurà d’establir amb l’Organisme de Control Tècnic quina serà la millor manera d’avaluar l’estanquitat amb el consum mínim d’aigua.

Proves d’estanquitat de la fusteria exterior

Les prova d’estanquitat de la fusteria exterior no està regulada per la reglamentació tècnica d’obligat compliment.

Quan es pretengui contractar l’assegurança triennal de danys s’haurien de realitzar les proves, conforme als procediments establerts en les condicions de la pòlissa d’aquesta assegurança. En aquest cas recomanem que es realitzin les estrictament necessàries i que s’apliqui una metodologia que permeti la recuperació de l’aigua abocada

Humidificació dels elements ceràmics

Per a aquells processos en els quals es requereixi la humidificació de les peces ceràmiques per a evitar la dessecació de les pastes adherents recomanem:

 • En la mesura que sigui possible, apilar els materials ceràmics per evitar l’exposició directa del sol.
 • No realitzar la humidificació mitjançant el regat amb mànegues d’aigua i utilitzar bidons d’aigua pròxims a la zona de treball, reduint el temps entre la humectació i la seva col·locació.

Curat del formigó

Durant l’enduriment i primer període d’enduriment del formigó , s’haurà d’assegurar el manteniment de la humitat d’aquest. Aquest període es prolongarà durant el termini necessari en funció del tipus i classe de ciment, de la temperatura i grau d’humitat de l’ambient, assolellament, etc. En els comentaris del codi estructural disposem d’un mètode per estimar aquest període de curat.

El mateix Codi Estructural ens permet substituir el reg directe per a aquest procés.

“52.5 Curat del formigó

 El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies mitjançant recobriments plàstics, agents filmógenos o altres tractaments adequats, sempre que tals mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que s’estimin necessàries per a aconseguir, durant el primer període d’enduriment,  la retenció de la humitat inicial de la massa, i no continguin substàncies nocives per al formigó.”

Recomanem que s’apliquin solucions alternatives al reg directe sobre el formigó, com pot ser la protecció amb làmines de plàstic; la protecció amb materials humitejats (sacs de arpillera, sorra, palla, etc.) o/i l’aplicació de productes de curat que formin membranes de protecció.

Regat de superfícies polsoses

L’acció del regat de les superfícies per evitar produir pols i la generació de partícules sòlides en l’aire, per reduir i minimitzar el risc laboral sobre la salut dels propis treballadors a causa de la seva inhalació, es recomana la utilització dels EPIs adequats per a evitar aquesta afectació, evitant així el reg generalitzat d’aquestes superfícies. No obstant això, quan l’afectació d’aquesta pols pugui afectar les persones dels voltants entenem que es requereixi l’acció del reg, planificant i gestionant els treballs per a minimitzar el consum d’aigua al mínim possible.

PUBLICITAT