Cercar Error
Recursos per treballs
Direcció de les obres
Programa de Control de Qualitat

Unitats d’obra

Escull les unitats d’obra del teu projecte…

Es mostren 24 resultats

PR_01 Moviment de terres

Excavacions, reblerts, reses i pous, estrebades i apuntalmaments, eixugades i esgotaments, trencaments hidràulics, sols estabilitzats amb cal ciment lligant, ancoratges al terreny.

Pr_02 Fonaments

Fonaments i elements de contenció reparats, sabates, pous de fonamentació, murs, pantalles de formigó armat in situ, pantalles prefabricades de formigó, lloses de fonamentació, pilons de clavament prefabricats, pilons in situ.

Pr_03 Estructura de fusta

Estructures de fusta

Pr_04 Estructura de formigó

Estructures de formigó, forjats amb elements prefabricats

Pr_06 Estructures de fàbrica

Estructura de bloc de formigó; estructyura de fàbrica de maons ceràmics; estructura de blocs d’argila alleugerida; estructura de maçoneria.

Pr_07 Estructura prefabricada

Pr_08 Cobertes

Terrat enjardinat; terrat; cobertes translúcides; teulades de fibrociment; teulades galvanitzades; teulades d’aliatges lleugers; teulada de pissarra; teulada de sintètics; teulades de teules; teulades de zinc; teulada de plaques asfàltiques.

Pr_09 Tancaments exteriors

Tancaments d’elements de formigó; Tancaments ceràmics; parets de carreus; paredats; murs cortina; tancament de panells; tancament de peces de vidre.

Pr_10 Tancaments interiors

Envans de mao; envans de plaques i panells.

Pr_13 Revestiments verticals i sostres

Enrajolats; aplacat; arrebosats; estucats esgrafiats i monocapes; guarnits i enlluits; revestiment flexible; revestiment lleuger; pintures; teixits; fals sostres.

Pr_14 Paviments

Subbases i recrescudes; solera de formigó; paviment tècnic; paviments de peces rígides; paviment flexible; paviment continu; vorera (urbanització); vials (urbanització).

Pr_15 Elements practicables

Finestres i balconeres; portes; vidres.

Pr_16 Elements de protecció i senyalització

Baranes; senyalitzacions de seguretat.

Pr_17 Instal·lacions de sanejament

Evacuació d’aigües residuals i pluvials; drenatge; instal·lacions de recollida de residus; Xarxa de clavegueram; elements de depuració d’aigües residuals.

Pr_18 Instalacions de calefacció i ventilació

Instal·lació de calefacció; instal·lació de ventilació.

Pr_19 Instal·lacions de climatització

Instal·lació de climatització.

Pr_20 Instal·lacions d’electricitat i contribució fotovoltaica

Instal·lació elèctrica; centres de transformació; contribució fotovoltaica; enllumenat.

Pr_21 Instal·lació de gas

Instal·lació de gas

Pr_22 Instal·lació d’aigua, ACS, contribució solar

Instal·lació d’aigua; instal·lació solar tèrmica.

Pr_23 Instal·lacions de protecció al foc

Instal·lacions de protecció al foc

Pr_24 Parallamps

Parallamps.

Pr_25 Instal·lacions de telecomunicacions

Instal·lacions de telecomunicacions.

Pr_26 Instal·lacions de transport i aparells elevadors

Ascensors.

Pr_28 Altres unitats d’obra

Aparells sanitaris.

No trobes el que necessites?

Demana ajuda al servei d’assessoria técnica

Assessoria documental