Cercar Error
Eines per treballs
Aparells de mesura
Determinació de les característiques dels materials
Continguts

Resistència

Es mostren 13 resultats

Escleròmetre

Instrument que consta d’un percutor que colpeja la superfície del material a estudiar amb una força prefixada. El rebot del percutor es mesura i dona informació sobre les característiques del material.

Aplicacions

Mesurar i valorar de forma qualitativa la resistència a compressió del formigó i altres materials com pedra i maó.

Avantatges

Econòmic.
Ràpida execució.
Permet fer moltes lectures per determinar homogeneïtat en diferents zones de l’edifici.

Limitacions i fiabilitat

La informació que s’obté és de la cara superficial del material.
La fiabilitat dels resultats és baixa si no es contrasta amb altres proves més fiables.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

DRC (Geohammer), Ectha, Eurosit, Proceq

Distribuïdors

Cooperativa Jordi Capell, Daga, Geonatura, Gimateg, GIS Ibérica, PCE Ibérica

Escleròmetre per a morters

Escleròmetre que té un martell de rebot que treballa amb el sistema pendular i que, per tant, no s’ha de carregar sobre la superfície d’assaig.

Aplicacions

Mesurar la resistència de materials tous com morter, formigó lleuger, panells de guix, formigó fresc, juntes en estructures de maçoneria.

Avantatges

Mesures fàcils en superfícies verticals i horitzontals.
Permet el control i seguiment de processos de consolidació de materials petris, ceràmica, morters, pintura mural.

Limitacions i fiabilitat

Permet assajos en formigó tou a partir d’una resistència a compressió d’1 MPa.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Proceq

Distribuïdors

Daga

Penetròmetre

Instrument que consta d’un rellotge de lectura de la tensió admissible i una tija que en pressionar manualment contra el sòl dóna la lectura.

Aplicacions

Mesurar la tensió admissible del terreny.
Valorar la densitat i resistència del terreny en la prospecció del sòl.

Avantatges

Relativa rapidesa i economia d’execució.

Limitacions i fiabilitat

La profunditat del terreny obliga a l’ús d’una tija més o menys llarga.
Permet d’anar fins a profunditats de 3 m.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Eurosit, Geotester

Distribuïdors

Geonatura, GIS Ibérica, PCE Ibérica

Ultrasons (baixa freqüència)

Equip format per un emissor d’ultrasons que es col·loca a una de les cares de la paret o pilar i un receptor a l’altra cara.
Es mesura el temps que tarda una ona en travessar el material. La velocitat amb la que es desplaça dona informació sobre les característiques del material.

Aplicacions

Estimar la resistència dels materials a partir de la velocitat de transmissió de les ones ultrasòniques.
Localitzar lesions i defectes interns en formigó, pedra, maó i fusta.

Avantatges

Ràpida execució i molta experiència en la seva utilització en formigó.

Limitacions i fiabilitat

S’ha d’aplicar en superfícies llises amb un material d’acoblament. La humitat altera les lectures. Bona fiabilitat si es combina la seva utilització amb altres sistemes com l’escleròmetre i les provetes testimoni.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

AlphaDur, Proceq, Sylvatest Trio

Distribuïdors

Daga

Tomografia

Prospecció, mitjançant ultrasons o altres tècniques, de les propietats internes d’una secció precisa d’un element constructiu.

Aplicacions

Determinar i localitzar zones degradades no visibles o canvis de materials en parets i altres elements constructius.

Avantatges

Alta resolució.
Processa una gran quantitat de dades.

Limitacions i fiabilitat

Adquirir l’extens conjunt de dades requereix un considerable esforç.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Fakopp, Treesonic

Distribuïdors

Daga, Geonatura, Llogsa

Servei tècnic: Geoinstruments International, Ismes

Radiografia-Gammagrafia

Registre d’imatges sobre materials fotogràfics mitjançant exposició a longituds d’ona molt curtes, especialment els raigs X i raigs gamma.
S’obté col·locant un objecte entre una font de radiació i una emulsió fotogràfica i exposant-lo entre 5 i 15 s.

Aplicacions

Detectar lesions interiors dels elements constructius i canvis de materials.

Avantatges

Permet inspeccionar estructures situades sota superfícies decoratives o ornamentals amb valor patrimonial que no es poden alterar.

Limitacions i fiabilitat

Cal mesures de protecció importants per la radiació.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Acoma, Falcon, GE, Xcan

Distribuïdors

Llogsa

Servei tècnic: Cyti, Tuv Nord

Gat pla (Flat Jack Test)

Contenedor d’acer inoxidable pla, d’un centímetre de gruix, que té dues boques d’entrada i sortida connectades a una bomba hidràulica que fa augmentar el seu volum i exercir una pressió externa.
S’introdueix en una rasa feta a la junta de la paret i es mesura la càrrega necessària per recuperar la deformació causada en fer la rasa. En el cas del gat pla doble, s’introdueixen dos gats plans.

Aplicacions

Mesurar la tensió de treball d’una zona determinada de paret o volta.
Determinar el mòdul elàstic de la paret (gat pla doble).

Avantatges

Fàcil i ràpida execució sense causar danys importants amb relació a la informació que obtenim.

Limitacions i fiabilitat

Bona fiabilitat i precisió en parets d’aparell sensiblement regular.
En parets gruixudes, mesura la cara exterior.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Controls Group, Matest

Distribuïdors

GIS Ibérica

Servei tècnic: Ismes, Labend, NCREP

Dinamòmetre

Molla continguda dins un cilindre, amb dos ganxos, un a cada extrem, que porta marcada una escala amb les unitats de força (dinamòmetres mecànics).
Els dinamòmetres digitals disposen d’un port de connexió de dades així com un software opcional per a la transmissió de dades al PC.

Aplicacions

Mesurar forces de tracció, tensions, etc.
Els dinamòmetres mecànics s’utilitzen en el laboratori i per amidaments in situ i els digitals s’utilitzen principalment en investigació i desenvolupament.

Avantatges

Fàcil execució.

Limitacions i fiabilitat

Si s’apliquen forces molt grans i es produeixen allargaments excessius, es pot sobrepassar el límit d’elasticitat i patir una deformació permanent, amb el que s’inutilitza el dinamòmetre.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Kern, PCE Ibérica, Sauter

Distribuïdors

DCL Metrología, Gimateg, GIS Ibérica, PCE Ibérica, Quantotec

Georadar

Aparell que emet ones electromagnètiques d’alta freqüència (de 100 MHz a 1 GHz) a través d’una antena transmissora. Aquests impulsos d’energia entren en contacte amb les superfícies del voltant durant un període curt de temps (de 0,5 a 5 nanosegons), es reflecteixen i després són recollides per una antena receptora per analitzar les característiques elèctriques i magnètiques dels diferents materials.

Aplicacions

Detectar heterogeneïtats en la massa d’un material.

Avantatges

Acció totalment inofensiva per al material.

Limitacions i fiabilitat

Requereix coneixements específics per a la interpretació dels resultats.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Ramac

Distribuïdors

Eurosealand, Gimateg, Mastrad

Dilatòmetre

Instrument format per una barra metàl·lica que llisca sobre un cilindre o sonda també metàl·lica. La prova
dilatomètrica consisteix en fer un forat d’uns 75 mm a la paret i introduir-hi la sonda d’uns 25 cm de longitud. Aquesta sonda està dotada d’un instrument que mesura la deformació i d’un sistema de càrrega que permet aplicar una sol·licitació uniformement distribuïda sobre la paret del forat.

Aplicacions

Determinar la deformabilitat de les parets.
Verificar la millora de les característiques mecàniques de la paret després de la intervenció de consolidació per injecció.

Avantatges

Permet conèixer les característiques del material intern de la paret, sense necessitat de procedir a l’eliminació del parament extern.

Limitacions i fiabilitat

A causa de la limitada mostra de mur, la precisió amb la qual es determina el modùl d’elasticitat és
inferior a l’obtinguda amb la tècnica dels gats plans. La importància de la prova dilatomètrica està en la determinació dels mòduls d’elasticitat en el nucli de la paret, on no arriben els gats plans.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Servei tècnic: Ismes

Distribuïdors

Servei tècnic: Ismes

Pull out

Assaig consistent en introduir una barra corrugada d’acer en el formigó fresc, aplicar-li força amb un gat hidràulic per arrencar-la un cop endurit el formigó, i mesurar aquesta força i relacionar-la amb la resistència del formigó.

Aplicacions

Estimar in situ la resistència a tracció del formigó, combinada amb esforç tallant. Identificar la degradació del material d’unió (resistència de la unió superficial pobre) causada per la baixa temperatura, gelades, contaminants que s’infiltren a la junta, parets laterals llises.

Avantatges

Permet detectar deficiències que no es poden notar amb la simple inspecció visual.
Mètode bo per estimar la resistència del formigó a diferents edats.

Limitacions i fiabilitat

S’ha de preveure la localització dels punts d’assaig abans de formigonar.
Al tractar-se d’un mètode semidestructiu, deixa el formigó malmès.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Novatest

Distribuïdors

Archiproducts

Pistola Windsor

Assaig de penetració consistent en mesurar la penetració d’un clau disparat sobre la superfície del formigó amb una energia determinada.

Aplicacions

Estimar in situ la resistència a penetració del formigó.

Avantatges

Permet conèixer a l’obra una aproximació de la resistència a compressió del formigó.

Limitacions i fiabilitat

Mesura fins a 17.000 psi.
El mètode és aproximat ja que relaciona la profunditat de penetració amb la resistència a compressió del formigó.
Un cop realitzada la prova, s’ha de reparar la zona malmesa en el formigó.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Cementprova Tecnotest

Distribuïdors

Cementprova Tecnotest

Provetes testimoni

Assaig consistent en extreure provetes de formigó mitjançant una sonda rotatòria accionada per un motor, i
analitzar-les posteriorment al laboratori.

Aplicacions

Determinar la resistència a compressió d’una estructura ja construïda.

Avantatges

Permet obtenir valors aproximats de la resistència.

Limitacions i fiabilitat

La seva aplicació és limitada ja que provoca una afectació a l’estructura existent.
Dificultat en general per a l’obtenció de mostres no alterades per la presència d’armadures, o amb l’esveltesa adequada per a l’assaig.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Hilti, KOR-IT

Distribuïdors

Elvec, Tecnicas CP SAC

Servei tècnic: Intemac, LabVallès

Duresa

Es mostren 1 resultats

Duròmetre

Aparell que es col·loca sobre el material, es pressiona durant un període curt de temps i després es fa la lectura sobre l’escala graduada del mateix aparell.

Aplicacions

Mesurar la duresa i la qualitat dels materials.

Avantatges

Fàcil i ràpida execució sense causar danys importants.

Limitacions i fiabilitat

El mesurament dóna el grau de duresa dins d’una escala estandarditzada.
Hi ha duròmetres especialitzats en tipus de materials que permeten una major precisió.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Baxlo, Conmed, GE, Insize, Kalkum Ezquerra, Micratech, Sauter

Distribuïdors

CR Medición, Daga, DCL Metrología, Gimateg, GIS Ibérica, Llogsa, PCE Ibérica

Adherència

Es mostren 1 resultats

Mesurador de l’adherència (extractòmetre)

Instrument que consta d’un suport, una maneta que permet exercir pressió sobre la superfície, i un manòmetre indicador que registra el valor màxim de l’assaig.

Aplicacions

Mesurar la resistència adhesiva de revestiments.

Avantatges

És un mètode d’assaig semi destructiu.

Limitacions i fiabilitat

Bona fiabilitat i precisió en revestiments plàstics, bituminosos i morters.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

DT, Dyna, Proceq

Distribuïdors

Daga, GIS Ibérica

Alteracions químiques

Es mostren 4 resultats

Corrosímetre

Instrument dotat d’un sensor que es col·loca sobre la superfície del formigó que mesura la diferència de potencial elèctric entre l’acer de l’armat i un elèctrode de referència.

Aplicacions

Comprovar si hi ha corrosió a les armadures del formigó.

Avantatges

Fàcil execució.

Limitacions i fiabilitat

Hi ha circumstàncies que poden influir en els resultats com el contingut d’oxigen, l’existència de fissures i la
diferència de gruixos de recobriment.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Canin/Proceq

Distribuïdors

Daga, GIS Ibérica, PCE Ibérica

Resistivímetre

Aparell dotat d’una sonda de 4 puntes que es posa en contacte amb la superfície del formigó, s’aplica un
corrent a les dues sondes exteriors i es mesura la diferència de potencial entre les dues sondes interiors. El corrent és transportat per ions en el líquid dels porus i la resistivitat calculada depèn de la distància entre les sondes.

Aplicacions

Estimar la probabilitat de corrosió, indicar la velocitat de corrosió i la correlació amb la permeabilitat al clorur.

Avantatges

Fàcil execució.

Limitacions i fiabilitat

Bona fiabilitat i precisió en l’estimació de la corrosió i la velocitat de corrosió.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Proceq

Distribuïdors

Daga, GIS Ibérica

Mesurador de pH

La fenolftaleïna és un indicador d’alcalinitat que en aplicar-se amb un esprai o pinzell sobre el formigó
que protegeix les armadures, aquest es torna de color rosa-violeta quan el seu pH és bàsic, o no altera el seu color en cas contrari. Existeixen també mesuradors de pH per a solucions i estan en diferents formats: de butxaca, mesuradors de pH portàtils o de taula.

Aplicacions

Conèixer el pH en inspeccions d’elements de formigó, Identificar si aquest no és bàsic i hi ha risc de carbonatació.
Anàlisis de l’aigua.

Avantatges

Fàcil execució.

Limitacions i fiabilitat

Bona fiabilitat i precisió en solució de fenolftaleïna al 0,5%-1% d’alcohol etílic en polvoritzador.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Delta OHM, Extech, LaquaTwin, Leda, Novatest, Panreac, Stem, Testo

Distribuïdors

DCL Metrología, Gimateg, GIS Ibérica, Inilab, Letslab, Merck, PCE Ibérica

Test de sals

Tires de plàstic reactives que en introduir-se en una solució amb sals canvien de color indicant el contingut de ions de la solució.

Aplicacions

Comprovar el contingut de sulfats, clorurs o nitrats en aigua potable, aigües d’ús industrial o residuals.
En el cas del test de sulfats, per avaluar la capacitat de l’aigua d’atacar el formigó.

Avantatges

Fàcil execució.

Limitacions i fiabilitat

Acostumen a ser específiques per a cada tipus de ió (sulfats/clorurs).

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

LaMotte, Merck, Quantofix

Distribuïdors

GIS Ibérica, ICT

Contingut d’aigua

Es mostren 2 resultats

Higròmetre d’agulles

Aparell dotat de dues puntes que s’introdueixen en el material a estudiar i es fa passar un corrent elèctric entre elles. La facilitat per passar el corrent es relaciona amb el contingut d’humitat

Aplicacions

Mesurar el contingut d’humitat en materials com fusta, pedra, formigó, morter o maó.

Avantatges

Fàcil i ràpida execució sense causar dany a l’element.
Permet fer una gran quantitat de lectures sectorialitzant zones.

Limitacions i fiabilitat

S’ha d’aplicar l’escala de correcció pels diferents materials.
Els resultats són molt alterats per les sals.
Cal contrastar els resultats amb proves a laboratori.
Amb la fusta és força fiable.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Kalkum Ezquerra, Testo

Distribuïdors

Cooperativa Jordi Capell, Gimateg, GIS Ibérica, PCE Ibérica

Humidímetre químic

Equip format per una ampolla amb un manòmetre en forma de tap, a l’interior del qual es col·loca la mostra amb carbur de calci com a reactiu. La humitat del material reacciona amb el component químic produint acetilè i fent que la pressió augmenti. La lectura del manòmetre indica el contingut en aigua.

Aplicacions

Mesurar el contingut d’humitat en materials com fusta, pedra, formigó, morter o maó.

Avantatges

Permet realitzar assajos com els del laboratori però a peu d’obra.

Limitacions i fiabilitat

Bona fiabilitat, similar a la dels assajos en el laboratori.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Alfa, Contenco, Speedy

Distribuïdors

Geoconstruye, Proetisa, Todoequipos

Detectors d’armadures

Es mostren 1 resultats

Patxòmetre

Aparell que consta d’un mòdul de lectura connectat a unes sondes que generen un flux magnètic. Quant més a prop s’està d’un element metàl·lic, més petita és la resistència al flux magnètic.

Aplicacions

Detectar les armadures del formigó.
Poden determinar la posició i el diàmetre així com el recobriment de formigó de l’armadura.

Avantatges

Permet detectar de forma ràpida i senzilla les armadures sense alterar l’element constructiu.

Limitacions i fiabilitat

Els aparells més precisos arriben a detectar armadures fins a 100mm de profunditat. Els rangs de mesura varien segons els aparells i poden anar dels 6 als 32 mm de diàmetre.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Elcometer, Proceq

Distribuïdors

Gimateg, GIS Ibérica, PCE Ibérica

Comportament tèrmic

Es mostren 1 resultats

Mesurador de transmitància tèrmica

Aparell dotat de tres sensors: un que es col·loca a la cara interior del parament, un segon sensor d’ambient interior i una tercera sonda situada a l’exterior que, sense fils i de forma inalàmbrica, envia
les mesures exteriors. Un cop instal·lats tots els sensors i registrats els tres valors l’equip calcula directament el valor de la transmitància.

Aplicacions

Calcular la transmitància tèrmica de l’envolupant dels edificis.
Auditories energètiques.

Avantatges

El seu ús garanteix un coneixement a fons, des del punt de vista tèrmic, de l’edifici.

Limitacions i fiabilitat

Cal fer els mesuraments en diferents punts, tenint cura de no fer l’assaig a prop de finestres, fonts de calor o qualsevol element que suposi una discontinuïtat constructiva o una possible desestabilització del mesurament.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Phigma, Quest

Distribuïdors

Gimateg, GIS Ibérica

Fusta

Es mostren 4 resultats

Barrina de Pressler

Eina, generalment accionada a mà, formada per una barra d’acer de 30 a 60cm de longitud i 5,15 mm de diàmetre aproximadament, una empunyadura per ajudar a la perforació i un extractor de mostres per
obtenir la mostra.

Aplicacions

Extreure mostres de fusta per a valorar l’estat de conservació a diverses profunditats, la presència de galeries d’insectes, per examinar-les al microscopi i determinar-ne el tipus de fusta o per a la realització de possibles datacions dendrocronològiques de les bigues.

Avantatges

Les mostres que s’extreuen poden anar destinades a diversos usos.

Limitacions i fiabilitat

Ha de ser utilitzada per una persona experta i ha d’estar sempre perfectament afilada.
Cal valorar prèviament el nombre d’extraccions per evitar malmetre l’element estructural de fusta.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Haglof

Distribuïdors

Geonatura, GIS Ibérica

Sonda penetròmetre fusta

Aparell que consta d’ una molla que empeny una agulla de 2,5 mm de diàmetre amb una energia de 6 joules i que mostra la profunditat de penetració mitjançant una finestreta de lectura.

Aplicacions

Mesurar la duresa de la fusta, conèixer l’estat fitosanitari dels arbres, determinar l’abast d’atacs biòtics, fer una estimació de la densitat de les bigues de fusta.

Avantatges

Permet fer una estimació de quin és l’estat real d’una biga.

Limitacions i fiabilitat

L’assaig del penetròmetre és de mesura puntual, depèn de la duresa superficial de la fusta que acostuma a estar relacionada amb la densitat, variant entre cada espècie de fusta.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Pilodyn (Proceq)

Distribuïdors

Daga

Resistògraf

Aparell dotat d’una agulla d’acer de 1,5 mm de diàmetre i fins a 2 m de longitud que gira a velocitat constant mentre s’introdueix a la fusta.
Es mesura la força exercida i es registra gràficament a través d’una memòria i una petita impressora que reprodueix els perfils resistogràfics.

Aplicacions

Determinar la resistència de la fusta, conèixer les diferents densitats i variacions de resistència entre la fusta d’estiu i la de primavera, localitzar seccions degradades en estructures de fusta.

Avantatges

Permet inspeccionar zones ocultes que són de difícil diagnosi per mètodes visuals convencionals (punxó).

Limitacions i fiabilitat

És necessari realitzar vàries perforacions en un mateix element per poder detectar possibles danys en el seu interior.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

IML, RinnTech

Distribuïdors

Geonatura

Màquina d’arrencament de vis

Instrument que consta d’un cargol en la part superior que exerceix una força, una cèl·lula de càrrega que mesura la força aplicada per extraure un vis prèviament fixat a la fusta, i una unitat de control amb una pantalla que mostra les dades mesurades per l’aparell.

Aplicacions

Determinar la densitat de la fusta.

Avantatges

És una tècnica semi destructiva.
Permet fer bones prediccions de la densitat i, en combinació amb altres tècniques no destructives, de característiques mecàniques.

Limitacions i fiabilitat

Com el penetròmetre, es tracta d’una mesura puntual.
L’assaig ha de realitzar-se amb un protocol i amb un procés previ de calibratge.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Fakopp

Distribuïdors

Fakopp

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar