Cercar Error
Vull col·legiar-me
Col·legiació
Societats professionals
Pots exercir la professió de forma associada mitjançant la constitució de societats professionals

Què són les societats professionals

Els titulats habilitats per a l’exercici de la professió d’arquitectura tècnica, poden exercir la professió de forma associada mitjançant la constitució de societats professionals, d’acord amb la normativa sobre societats professionals aplicable.

Les societats que tinguin com a objecte social l’exercici en comú de la professió d’arquitectura tècnica, qualsevol que sigui la seva forma societària, i tinguin establert el seu domicili social en l’àmbit territorial del Col·legi, hauran d’inscriure’s preceptivament, a més del Registre Mercantil, en el Registre de Societats Professionals col·legial. En el cas de les societats pluridisciplinars, aquesta inscripció s’ha de fer en els Registres col·legials que corresponguin a cada una de les activitats professionals que constitueixen el seu objecte social.

La societat professional únicament podrà exercir l’activitat professional a través d’un col·legiat/ada exercent o acreditat/ada en el Col·legi. La societat professional queda sotmesa al règim deontològic i disciplinari corresponent a la seva activitat professional, i pot ser sancionada, sense perjudici del règim disciplinari que s’hagi d’aplicar al professional a títol personal. Les causes d’incompatibilitat o d’inhabilitació per a l’exercici professional que afectin a qualsevol dels socis es faran extensives a la societat i a la resta de socis professionals.

Les societats professionals estan obligades a contractar una assegurança que cobreixi les responsabilitats de la societat per a l’exercici de l’activitat que constitueixi l’objecte social.

Consulta la normativa de societats del Cateb

Documentació necessària

1.-Còpia de l’escriptura de constitució degudament inscrita al Registre Mercantil que contingui, en el seu cas, els estatuts de la societat i el nomenament d’administrador i/o administradors. En el cas que hi hagi modificacions posteriors, s’han d’aportar també els documents o escriptures corresponents.

2.-Còpia de la targeta del NIF de la societat.

3.-Document de l’annex II degudament emplenat.

4.-Aportació de les dades bancàries de la societat (annex IV)

5.-El compromís subscrit pel representant legal de la societat i pels socis aparelladors i arquitectes tècnics.(annex III) de:

  • Comunicar immediatament al Col·legi els canvis que afectin a les dades anteriors.
  • Acceptació de les normes i condicions exigides pel Col·legi per la inscripció de les societats professionals.
  • Sotmetre’s a les variacions d’aquesta normativa.
  • Acceptació de la deontologia professional dels aparelladors/arquitectes tècnics.
  • Acceptació de la responsabilitat solidària de tots els socis envers al Col·legi i de les incompatibilitats que puguin correspondre als socis aparelladors i arquitectes tècnics.
Demana hora