Cercar Error
Visites Tècniques Pràctica professional

Visita tècnica a un habitatge unifamiliar en fusta

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf - Vilafranca del Penedès
Hem programat una interessant visita tècnica per conèixer un exemple d'habitatge construït en fusta a Sant Pere de Ribes. Apunta-t'hi!

Es tracta de la construcció de nova planta d'un habitatge unifamiliar distribuït en dues plantes, garatge cobert annex, piscina descoberta i adaptació del terreny existent a diverses plataformes o terrasses. L'habitatge i el garatge, concebut com una edificació auxiliar, adapten els seus nivells i alçades respectant al màxim possible la topografia original del terreny.

La construcció principal es correspon a l'habitatge, que s'organitza a partir de la

concatenació i macla de quatre paral·lelepípedes disposats d'est a oest adaptant-se a la topografia, definint alhora les crugies estructurals i delimitant-ne els usos. D'est a oest, les dues primeres crugies allotgen una planta pis amb sortida a plataformes a nivell que inclouen la piscina descoberta, mentre que les altres dues disposen de planta baixa i planta pis, ja que el terreny baixa suficientment.

Les cobertes són enjardinades no practicables i adapten la seva altura a cada crugia en funció de la cota interior de cada crugia.

SISTEMA ESTRUCTURAL:

 L'estructura de l'edifici s'ha resolt de la manera següent:

   Fonamentació:

   ‐ Sabates corregudes de formigó armat i llosa de fonamentació.

   ‐ Murs de contenció de formigó armat

   Estructura vertical:

   ‐ Murs de contenció de formigó armat.

   ‐ Murs de formigó armat de 20cm,

   ‐ Pilars de fusta i panells de fusta laminada GL‐24h de 90mm de gruix.

   Estructura horitzontal:

   ‐ Forjat unidireccional de biguetes de formigó amb revoltó ceràmic.

   ‐ Escala de formigó armat

   ‐ Panells de fusta contralaminada GL‐24h de 150mm.

 

 Les façanes exteriors de l'habitatge que no estan en contacte amb el terreny es compon del panell estructural de fusta trasdossat a l'interior amb un panell directe d'encenalls de fusta amb placa de cartró guix per al pas d'instal·lacions i amb un SATE per la cara exterior de 11 cm. amb suro revestit amb morter de calç.

Façana exterior SATE sobre CLT

   ‐ Placa de cartró guix

   ‐ Extradossat directe de panell premsat d'encenalls de fusta

   ‐ Panell façana CLT

   ‐ Plaques d'aïllament de suro

   ‐ Morter base calç NHL amb pintura silicats


Les cobertes que cobreixen la cuina, el menjador i el saló són planes enjardinades intensives.

Es compon per un forjat de CLT sobre el qual es disposen una capa d'aïllant de suro natural, una capa separadora de polièster, una formació de pendents mitjançant taulers OSB, doble làmina impermeabilitzant autoadhesiva d'EPDM, una capa de nòduls drenant de polièster amb làmina filtrant superior antiarrels i geotèxtil inferior, substrat per a coberta enjardinada extensiva i, finalment, tepe de sedum precultivat amb barreja de 10 a 12 varietats diferents de sedum,

subministrat per Sempergreen o similar.

Coberta plana enjaridnada no transitable sobre CLT

   ‐ Catifa de Sedum Mixt Sempergreen

   ‐ Substrat per a terrats enjardinats

   ‐ Rotlle de substrat

   ‐ Geotèxtil + làmina drenant i acumuladora + geotèxtil

   ‐ Doble làmina impermeable EPDM antiarrels autoadherida

   ‐ Tauler OSB per a formació de pendents

   ‐ Plaques aïllants de suro natural

   ‐ Lamina de control de vapor

   ‐ Forjat de CLT

   ‐ Fals sostre suspès de plaques de cartró guix

 

Intervenen a l'obra:

Promotor: Tim Daniels Projectes S.L.

Arquitectes: Miguel Àngel Borràs Monjo i Elodie Grammont Tabonya.

Arquitecte tècnic: Rafael Luque Reyes

Constructora: BVC Construccions S.L.

Estructura de fusta: Velima System

Detall de l’activitat
Data
27 d’abril de 2023
Lloc
Av/ de Sitges, 36, Urb. Mas Alba. Sant Pere de Ribes
Horari
10:00h.
Preu
Gratuït
Modalitat
Presencial

PUBLICITAT